Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1. Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje korygując deklarację VAT za miesiąc czerwiec 2008r. i odliczając podatek VAT naliczony od zakupionego karawanu w całości tj. 4.400,00 zł? 2. Czy Wnioskodawca od faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu (karawan) może odliczyć VAT?

sygnatura: IBPP2/443-970/08/UH

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2008-12-30

słowa kluczowe:korekta podatku, nabycie, obniżenie podatku należnego, paliwo, samochód specjalistyczny

Wniosek ORD-IN: [ 835 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana X, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2008r. (data wpływu 14 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustalenia:

 • czy prawidłowym jest wystawianie korekty deklaracji VAT za miesiąc czerwiec 2008r. i odliczenie podatku VAT naliczonego od zakupionego karawanu w całości tj. 4.400,00 zł,
 • czy od faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu (karawan) możliwe jest odliczenie podatku VAT

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustalenia:

 • czy prawidłowym jest wystawianie korekty deklaracji VAT za miesiąc czerwiec 2008r. i odliczenie podatku VAT naliczonego od zakupionego karawanu w całości tj. 4.400,00 zł, czy od faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu (karawan) możliwe jest odliczenie podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT. Prowadzi działalność w zakresie usług pogrzebowych. W miesiącu maju zakupił samochód specjalny (karawan) marki Polonez. Potwierdzeniem zakupu jest faktura VAT wystawiona przez sprzedającego. Cena netto 20.000 zł VAT wg stawki 22% 4.400 zł brutto 24.400 zł. Przed rozliczeniem podatku naliczonego od zakupionego karawanu Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, że samochód spełnia warunki określone w art. 86 ust. 4 pkt 2 (kserokopia zaświadczenia w załączeniu wniosku). W terminie nieprzekraczającym 14 dni od otrzymania zaświadczenia Wnioskodawca złożył jego kopię w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Górniczej. Podatek VAT od zakupionego karawanu Wnioskodawca rozliczył nie w miesiącu jego nabycia tj. maju 2008r., ale w miesiącu następnym tj. czerwcu 2008r., ponieważ miał problem z uzyskaniem zaświadczenia z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Ponadto Wnioskodawca nie wiedział czy powinien odliczyć 60% podatku naliczonego nie więcej niż 6 tys. zł, czy odliczyć całość podatku naliczonego od zakupionego karawanu. W związku z rozbieżnymi interpretacjami Urzędów Skarbowych w tym temacie, Wnioskodawca odliczył tylko 60% podatku z kwoty 4.400 zł tj. 2.640 zł. Niemniej jednak Wnioskodawca chciałby złożyć korektę deklaracji za miesiąc czerwiec 2008r. i wykazać w niej kwotę do odliczenia w pełnej wysokości tj. 4.400,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje korygując deklarację VAT za miesiąc czerwiec 2008r. i odliczając podatek VAT naliczony od zakupionego karawanu w całości tj. 4.400,00 zł...
 2. Czy Wnioskodawca od faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu (karawan) może odliczyć VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że posiada zaświadczenie z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów potwierdzające, że samochód (karawan) spełnia wymogi art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że w terminie dostarczył zaświadczenie do Urzędu Skarbowego ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 3 ww. ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

W myśl art. 86 ust. 4 ustawy o VAT przepis ust. 3 nie dotyczy:

 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy;
 6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:a. odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lubb. oddanie w odpłatne używanie tych samochodów/pojazdów/ na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 i 5a cyt. ustawy o VAT, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Kopię stosownego zaświadczenia należy dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego.

Załącznik nr 9, o którym mowa w art. 86 ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT, zawiera wykaz pojazdów, w stosunku do których pomimo dopuszczalnej masy całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie w pełnej wysokości bez spełniania dodatkowych warunków. Są to następujące pojazdy:

 1. Agregat elektryczny/spawalniczy,
 2. Bankowóz,
 3. Do prac wiertniczych,
 4. Koparka, koparkospycharka,
 5. Ładowarka,
 6. Oczyszczanie dróg,
 7. Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 8. Pomoc drogowa,
 9. Zimowego utrzymania dróg,
 10. Żuraw samochodowy.

W objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz ten dotyczy pojazdów specjalnych, które spełniają warunki i wymagania techniczne określone dla przeznaczeń tych pojazdów, zawartych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie usług pogrzebowych. W maju 2008r., dokonał zakupu samochodu specjalnego pogrzebowego marki Polonez. Wnioskodawca przed rozliczeniem podatku naliczonego od zakupionego karawanu uzyskał zaświadczenie z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, z którego wynika, ze samochód spełnia warunki określone w art. 86 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT. W terminie nieprzekraczającym 14 dni od otrzymania zaświadczenia Wnioskodawca złożył jego kopię w Urzędzie Skarbowym. Ponadto Wnioskodawca od zakupionego samochodu (karawanu) odliczył 60% podatku naliczonego. Jednocześnie w związku z posiadanym ww. zaświadczeniem Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż od zakupionego ww. samochodu ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości, jak również ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu.

W świetle przedstawionego stanu prawnego stwierdzić należy, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu zakupu pojazdów samochodowych wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy o VAT uzależnione jest od uzyskania zaświadczenia z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, potwierdzającego spełnienie przez ten pojazd wymagań, o których mowa w tym przepisie.

W przedmiotowej sprawie, fakt otrzymania przez Wnioskodawcę takiego zaświadczenia, potwierdzającego spełnienie przez przedmiotowy pojazd warunków technicznych zawartych w art. 86 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT powoduje, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu, o którym mowa w przedmiotowym wniosku oraz dokumentujących nabycie paliwa do tego pojazdu.

Zgodnie z art. 86 ust. 13 ww. ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Skoro więc, jak wynika to z wcześniejszych rozważań Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup ww. samochodu, natomiast Wnioskodawca, w dokonanym za czerwiec 2008r. rozliczeniu podatku od towarów i usług odliczył jedynie 60% ww. kwoty podatku, zatem może on skorygować rozliczenie dla podatku VAT za ww. okres w powyższym zakresie przy zachowaniu warunków określonych art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż ma prawo do złożenia korekty deklaracji VAT za czerwiec 2008r. i odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu (karawan) w całości oraz że posiada prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do ww. samochodu z uwagi na posiadane zaświadczenie z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów spełniające warunki określone w art. 86 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008r. Jednakże wprowadzone od dnia 1 grudnia 2008r. zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY