Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od usług związanych z wejściem na giełdę NewConnect

sygnatura: IBPP2/443-1180/08/WN

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2009-03-10

słowa kluczowe:emisja akcji, odliczanie podatku naliczonego, prawo do odliczenia

Wniosek ORD-IN: [ 1532 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej X przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2008r. (data wpływu 22 grudnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego z tytułu wydatków związanych z wejściem na giełdę NewConnect - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego od usług związanych z wejściem na giełdę NewConnect.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również - Spółka) prowadzi działalność w zakresie sprzedaży leków i kosmetyków poprzez aptekę internetową. Prowadzenie działalności w postaci sprzedaży medykamentów w sieci wymaga ogromnych nakładów na działalność marketingową i promocyjną. Utrzymanie dominującej pozycji na rynku e-sprzedaży polega na budowaniu wśród potencjalnych i obecnych klientów wiedzy o Spółce, jej marce, profilu działalności.

W związku z koniecznością zabezpieczenia źródła przychodów jak również pozyskania nowych źródeł finansowania dalszego rozwoju swojej działalności Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu (ASO) NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku NewConnect nastąpiło podwyższenie kapitału poprzez emisję nowych akcji.

W związku z wejściem na giełdę NewConnect Wnioskodawca poniósł znaczne koszty, a w szczególności:

 • obsługi prawnej
 • wynagrodzenia prowizyjnego za przeprowadzenie niepublicznej emisji akcji oraz za wprowadzenie akcji na NewConnect
 • koszty składu i druku prezentacji inwestorskiej X
 • koszty emisji ogłoszeń reklamowych w gazecie giełdowej
 • koszty projektu graficznego reklamy korporacyjnej X
 • koszty prospektu emisyjnego X
 • opłaty za wprowadzenie akcji na giełdę
 • opłaty należnych Komisji Nadzoru Finansowego
 • wynagrodzenia animatora rynku
 • opłaty za wprowadzenie akcji na giełdę
 • opłaty należnych Komisji Nadzoru Finansowego
 • wynagrodzenia animatora rynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego w tytułu powyższych wydatków na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z debiutem na rynku NewConnect co znajduje potwierdzenie w krajowych przepisach, orzecznictwie organów podatkowych, jak i w europejskim prawie wspólnotowym.

Uregulowania zawarte w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT - wyszczególniają m.in., iż obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zakwalifikowanie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym uprawnia do odliczenia podatku VAT naliczonego. Ogólna zasada odliczania podatku naliczonego zawarta, w art. 86 ust 1 ustawy o PTU stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...).

Wnioskodawca poniósł wydatki związane z wejściem i obecnością na giełdzie NewConnect. Wydatki te są nierozerwalnie związane z wykonywaniem przez Spółkę działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem VAT. Spółce przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami.

Wnioskodawca, na poparcie własnego stanowiska, powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (pismo z dnia 5 marca 2008r. nr ILPP/443-187-5/IM),
 • Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu (pismo z dnia 27 października 2006r. nr PPII 443/781/2006/PK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (pismo z dnia 3 stycznia 2007r. nr III-3/4407int-75/VAT/06/TK)

oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:

 • sprawa C-465/03 (wyrok z dnia 26 maja 2005r.),
 • sprawa 268/83 (wyrok z dnia 14 lutego 1985r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przy czym, zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z powyższych regulacji wynika, iż emisja akcji jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Zaznaczyć jednak należy, że ustawodawca nie precyzuje w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w orzeczeniach ETS:

 1. W sprawie C-465/03 Trybunał wskazał, iż nawet w sytuacji, gdy konkretny zakup ma związek z czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (emisja akcji) to związek ten nie jest istotny, a najważniejsze znaczenie powinien mieć związek z podstawową działalnością podatnika, która jest opodatkowana. W wyroku czytamy: ,,Choć emisja nowych akcji nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT, czyli nie jest ani dostawą towarów ani świadczeniem usług, co oznacza, że jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (....), to podatnik ma prawo do odliczenia całości VAT od wydatków poniesionych na zakup usług, związanych z emisją akcji, o ile wszystkie transakcje dokonane przez tego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej są opodatkowane. Podatnik ma zatem prawo do odliczenia całkowitej kwoty VAT naliczonego od zakupu usług niezbędnych do zrealizowania emisji akcji, o ile dokonuje on, w ramach swojej działalności, wyłącznie sprzedaży opodatkowanej VAT".
 2. W sprawie C-98/98, która dotyczyła odliczenia VAT naliczonego od wydatków na obsługę prawną procesu odszkodowawczego, do którego doszło w wyniku wcześniej świadczonej usługi. W uzasadnieniu wyroku ETS stwierdził, że - co do zasady - niezbędnym warunkiem odliczenia VAT jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami a konkretną transakcją opodatkowaną. Przyznał jednak, że w niektórych przypadkach brak transakcji opodatkowanej nie musi prowadzić do utraty prawa do odliczenia VAT. Wprawdzie nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy zakupem usług prawnych a sprzedażą opodatkowaną, niemniej charakter wydatków na obsługę prawną powoduje, że powinny być one traktowane jako koszty ogólne. Konsekwentnie, prawo do odliczenia powinno przysługiwać podatnikowi w takim zakresie, w jakim ogólna działalność daje prawo do odliczenia VAT.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w związku z koniecznością zabezpieczenia źródła przychodów jak również pozyskania nowych źródeł finansowania dalszego rozwoju swojej działalności Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu (ASO) NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku NewConnect nastąpiło podwyższenie kapitału poprzez emisję nowych akcji.

Wnioskodawca poniósł wydatki związane z wejściem i obecnością na giełdzie NewConnect. Wydatki te są nierozerwalnie związane z wykonywaniem przez Spółkę działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Spółka wprowadzając do obrotu giełdowego w systemie NewConnect akcje Spółki, co nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, ma, co do zasady, w świetle art. 86 ust. 1 ww. ustawy, prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z tym przedsięwzięciem, pod warunkiem jednak, że wydatki te dotyczą działalności opodatkowanej Spółki, z uwzględnieniem przepisu art. 90 wyżej powołanej ustawy. Oznacza to, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wymienionych we wniosku zakupów, w proporcji, w jakiej ma to związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. W części związanej z czynnościami zwolnionymi, jeżeli Wnioskodawca takie wykonuje, prawo takie nie przysługuje mu.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika kiedy, opisane we wniosku, wydatki zostały przez Wnioskodawcę poniesione, a mianowicie czy w okresie do dnia 30 listopada 2008r. czy też po tej dacie.

Powyższa okoliczność ma istotne znaczenie w kontekście regulacji prawnej zawartej w, obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r., art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT, z którego to przepisu wynika, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Tak więc w tej sytuacji warunkiem koniecznym aby Podatnik mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego od, wymienionych we wniosku, zakupów, jest uznanie ich za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatków była przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2009r. znak: IBPBI/2/423-1207/08/PP uznał stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółce przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem i debiutem w alternatywnym systemie obrotu (ASO) NewConnect z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego, za nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w odniesieniu do, opisanych we wniosku, wydatków związanych z wejściem na giełdę NewConnect:

 • poniesionych przez Wnioskodawcę w okresie do dnia 30 listopada 2008r., nawet jeżeli zostałyby spełnione pozytywne przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, to wobec zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy, tzn. wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek naliczony związany z tymi wydatkami, nie podlega odliczeniu,
 • poniesionych przez Wnioskodawcę po dniu 30 listopada 2008r., jeżeli będą one dotyczyć działalności opodatkowanej Wnioskodawcy, wówczas podatek naliczony związany z tymi wydatkami, będzie podlegał odliczeniu.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji przepisów prawa podatkowego, tut. organ zauważa, iż interpretacje te wydane zostały w indywidualnych sprawach zainteresowanych podmiotów w oparciu o przedstawiony tam stan faktyczny. Interpretacje te nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa. Zatem tut. organ przy wydawaniu interpretacji indywidualnej nie ma obowiązku kierować się stanowiskiem innych organów podatkowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY