Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej w sytuacji gdy w dowodach rejestracyjnych ww. samochodów figuruje mąż Wnioskodawczyni jako współwłaściciel

sygnatura: IBPP1/443-1783/08/BM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2009-02-16

słowa kluczowe:faktura VAT, majątek wspólny małżonków, małżonek, odliczenie podatku, wspólność

Wniosek ORD-IN: [ 953 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani I., przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2008r. (data wpływu 8 grudnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2009r. (data wpływu 9 lutego 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej w sytuacji gdy w dowodach rejestracyjnych ww. samochodów figuruje mąż Wnioskodawczyni jako współwłaściciel - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2008r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 stycznia 2009r. (data wpływu 9 lutego 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej w sytuacji gdy w dowodach rejestracyjnych ww. samochodów figuruje mąż Wnioskodawczyni jako współwłaściciel.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą ,,Usługi tokarsko-frezarskie", opodatkowane na zasadzie przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawczyni jest podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła dwa samochody, które zostały wpisane do ,,Ewidencji środków trwałych" i podlegają amortyzacji. Samochody te będą wykorzystywane jedynie do celów związanych z działalnością gospodarczą, ponieważ do celów osobistych Wnioskodawczyni posiada inny samochód. Do Dowodów Rejestracyjnych ww. samochodów został wpisany mąż Wnioskodawczyni jako współwłaściciel ponieważ pomiędzy małżonkami istnieje wspólność małżeńska. Samochody zostały zakupione na faktury VAT, na których jako kupującego wskazano nazwę firmy. Wnioskodawczyni odliczyła tylko podatek VAT (nie więcej niż 6000 zł) ponieważ prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadzie przychodów ewidencjonowanych.

Samochody te będą wykorzystywane wyłącznie do czynności związanych z działalnością gospodarczą, która jest opodatkowana podatkiem VAT. Usługi, które Wnioskodawca wykonuje są opodatkowane podatkiem VAT (22%) i Wnioskodawca nie wykonuje czynności zwolnionej od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej w sytuacji gdy w dowodach rejestracyjnych ww. samochodów figuruje mąż Wnioskodawczyni jako współwłaściciel...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wpisanie męża w dowodach rejestracyjnych jako współwłaściciela jest prawidłowe i nie przeszkadza w odliczeniu podatku VAT od tych samochodów. Wnioskodawczyni przed podjęciem decyzji o odliczeniu podatku uzyskała we właściwym Urzędzie Skarbowym informację, że jest to zgodne z przepisami, ponieważ Wnioskodawczyni pozostaje ze swoim mężem w związku małżeńskim i istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało zawarte w art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) określił m. in. szczegółowe zasady wystawiania faktur.

Zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in.: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT. Na potrzeby prowadzonej działalności zakupiła dwa samochody, które zostały wpisane do ,,Ewidencji środków trwałych" i podlegają amortyzacji. Samochody te będą wykorzystywane jedynie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Do Dowodów Rejestracyjnych ww. samochodów został wpisany mąż Wnioskodawczyni jako współwłaściciel. Samochody zostały zakupione na faktury VAT, na których jako kupującego wskazano nazwę firmy. Wnioskodawczyni odliczyła tylko podatek VAT (nie więcej niż 6000 zł) ponieważ prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadzie przychodów ewidencjonowanych.

Samochody te będą wykorzystywane wyłącznie do czynności związanych z działalnością gospodarczą, która jest opodatkowana podatkiem VAT. Usługi, które Wnioskodawca wykonuje są opodatkowane podatkiem VAT (22%) i Wnioskodawca nie wykonuje czynności zwolnionej od podatku.

Kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Stosownie do art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w dowodach rejestracyjnych obu samochodów wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa (jak wynika z wniosku ORD-IN w przedmiotowej sprawie występuje ustawowa wspólnota małżeńska). Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 cyt. ustawy oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Podstawową zasadą obowiązującą w podatku od towarów i usług, określoną w powołanym wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zasada ta ma na celu zapewnienie neutralności podatku od towarów i usług dla czynnych podatników VAT.

Z wniosku wynika, iż samochody zostały zakupione na faktury VAT, na których jako kupującego wskazano nazwę firmy, której właścicielką jest Wnioskodawczyni - podatnik podatku VAT.

Fakt, że w dowodach rejestracyjnych obu samochodów wymieniani są oboje małżonkowie, jako ich współwłaściciele, nie ma wpływu na kwestię możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu tych samochodów.

Zatem Wnioskodawczyni, występując odrębnie jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej zakup ww. samochodów, w takiej części, w jakiej ma on związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawczyni we wniosku wskazała, że przedmiotowe samochody będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych - zatem takie prawo co do zasady będzie jej przysługiwało.

Tak więc Wnioskodawczyni ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących nabycie przedmiotowych samochodów, wykorzystywanych wyłącznie do dokonywania czynności opodatkowanych, z zachowaniem zasad zawartych w art. 86 ustawy o VAT, pod warunkiem, że faktura ta będzie wystawiona zgodnie z cyt. § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Fakt, że w dowodach rejestracyjnych obu samochodów będą wskazani, jako współwłaściciele, Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem (pozostający we wspólności majątkowej), nie ma wpływu na kwestię możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu tych samochodów.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy zauważyć, że interpretacja nie dotyczy zasadności opodatkowania bądź nie, dokonywanych przez Wnioskodawczynię czynności oraz zasadności odliczenia przez Wnioskodawczynię podatku naliczonego z tytułu zakupu przedmiotowych samochodów w wysokości nie więcej niż 6.000 zł, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania. Zgodnie z zapytaniem Wnioskodawczyni, za przedmiot interpretacji przyjęto jedynie kwestię prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na firmę, której właścicielką jest Wnioskodawczyni - podatnik podatku VAT, w sytuacji gdy w dowodach rejestracyjnych ww. samochodów figuruje mąż Wnioskodawczyni jako współwłaściciel.

Ponadto należy zauważyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności gdyby zakupione samochody zostały wykorzystane do czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY