Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Świadczone usługi (PKWiU 92.62.12) są zwolnione od podatku od towarów i usług.

sygnatura: ITPP1/443-910d/09/JJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-31

słowa kluczowe:obniżenie stawki podatku, świadczenie usług, zwolnienie

Wniosek ORD-IN: [ 534 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r. ), uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług, polegających na organizacji turniejów tańca i piłki halowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług, polegających na organizacji turniejów tańca i piłki halowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia posiada kluby osiedlowe, w których realizuje działalność społeczno-kulturalno-oświatową na rzecz mieszkańców, polegającą na organizowaniu zajęć i imprez. Działalność ta zapisana jest w statucie Spółdzielni. Na jej realizację członkowie Spółdzielni wnoszą środki w comiesięcznych opłatach eksploatacyjnych. Spółdzielnia pozyskuje także dofinansowania oraz osiąga dochody z organizowanych zajęć i imprez. W ramach prowadzonej działalności kluby osiedlowe organizują m.in. turnieje tańca i piłki halowej, za które ich uczestnicy uiszczają wpłaty, tzw. wpisowe.

W uzupełnieniu do wniosku Spółdzielnia wskazuje, iż usługi które świadczy są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.62.12. Za uczestnictwo w nich są pobierane wpłaty oraz bilety wstępu dla kibiców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje na wymienione usługi...

Spółdzielnia uważa, iż świadczone usługi, polegające na organizacji turniejów tańca i piłki halowej, na podstawie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązania do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodne z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Identyfikacja towarów i usług dla potrzeb stosowania stawek i zwolnień podatkowych następuje poprzez odwołanie się do klasyfikacji statystycznej. Zgodnie z brzmieniem § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) - do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

W ww. klasyfikacji pod symbolem 92.62.12 mieszczą się ,,usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy stanowi, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym, w poz. 158 wymieniony został ,,wstęp na imprezy sportowe".

Natomiast przepis art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Zgodnie z treścią poz. 11 powołanego załącznika, zwolnieniu podlegają: ,,Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem1 - sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 92 - z wyłączeniem:

 1. usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
 2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
 3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
 4. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
 5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
  1. usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucja filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12) usług związanych produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach,
  2. wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),
 6. działalności agencji informacyjnych,
 7. usług wydawniczych,
 8. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz. 12.

Z treści objaśnienia do załącznika nr 4 wynika, iż symbol ,,ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z objaśnienia ,,1)" do powyższego załącznika wynika, że zwolnienie dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczają na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. A więc należy stwierdzić, iż ze zwolnienia od podatku nie korzystają usługi wymienione enumeratywnie w wyłączeniach dotyczących pozycji nr 11 załącznika nr 4 do ustawy oraz usługi związane z rekreacją i sportem, które nie spełniają warunku podanego w objaśnieniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach realizowanej, zgodnie ze statutem, działalności społeczno-kulturalno-oświatowej na rzecz mieszkańców Spółdzielnia organizuje turnieje tańca i piłki halowej. Za uczestnictwo w nich są pobierane wpłaty (tzw. wpisowe) oraz sprzedawane są bilety wstępu dla kibiców. Dla świadczonych usług podano klasyfikację PKWiU 92.62.12.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w odniesieniu do powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w części dotyczącej opłat za wstęp na turnieje tańca lub piłki halowej od kibiców zastosowanie ma stawka preferencyjna 7%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 159 załącznika nr 3. Zwolnienie bowiem w tej części nie może mieć zastosowania, gdyż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy został wyłączony bez względu na symbol PKWiU ,,wstęp na imprezy sportowe". Natomiast w części pobieranych opłat od zawodników należy stwierdzić, iż przepisy dotyczące zwolnienia od podatku można zastosować wyłącznie, gdy zostanie spełniona przesłanka, warunkująca jego zastosowanie, o której mowa w treści powołanego objaśnienia do poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy. W przeciwnym wypadku dla tych usług zastosowanie ma stawka podstawowa (22%).

Jednocześnie wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowania statystyczne. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY