Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Usługi wynajmu autokaru (PKWiU 60.23.11) są opodatkowane wg stawki 7%.

sygnatura: ITPP1/443-910g/09/JJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-31

słowa kluczowe:obniżenie stawki podatku, świadczenie usług

Wniosek ORD-IN: [ 534 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r. ), uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wynajmu autokaru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług wynajmu autokaru.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia posiada kluby osiedlowe, w których realizuje działalność społeczno-kulturalno-oświatową na rzecz mieszkańców, polegającą na organizowaniu zajęć i imprez. Działalność ta zapisana jest w statucie Spółdzielni. Na jej realizację członkowie Spółdzielni wnoszą środki w comiesięcznych opłatach eksploatacyjnych. Spółdzielnia pozyskuje także dofinansowania oraz osiąga dochody z organizowanych zajęć i imprez. W ramach prowadzonej działalności Spółdzielnia wynajmuje autobus na wycieczki organizowane przez Klub i Klub O. Za wynajem autobusu płacą uczestnicy wycieczek.

W uzupełnieniu do wniosku Spółdzielnia wskazuje, iż usługi które świadczy są sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 60.23.11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje na wymienione usługi...

Spółdzielnia uważa, iż świadczone usługi, polegające na wynajmie autobusu na organizowane przez Klub i Klub O. wycieczki, na podstawie poz. 144 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług są opodatkowane wg 7% stawki podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązania do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodne z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z ust. 3 powołanego artykułu, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Identyfikacja towarów i usług dla potrzeb stosowania stawek i zwolnień podatkowych następuje poprzez odwołanie się do klasyfikacji statystycznej. Zgodnie z brzmieniem § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) - do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

W ww. klasyfikacji pod symbolem 60.23.11 mieszczą się ,,usługi wynajmowania autobusów i autokarów z kierowcą".

Co do zasady stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku o towarów i usług - wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Ustawodawca w poz. 144 tego załącznika wymienia - usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe - sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 60.23.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach realizowanej działalności społeczno-kulturalno-oświatowej na rzecz mieszkańców Spółdzielnia świadczy usługi, polegające na wynajmie autobusu na organizowane przez Klub i Klub O. wycieczki. Uczestnicy wycieczek dokonują wpłat za wynajem autokaru są regulowane przez uczestników. Dla świadczonych usług podano klasyfikację PKWiU 60.23.11.

A zatem, o ile świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 60.23.11, a podana klasyfikacja jest prawidłowa (tzn. usługi nie należą do innego grupowania statystycznego), są opodatkowane wg 7% stawki podatku od towarów i usług (na podstawie powołanego art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, pozycja 144 załącznika nr 3), przy założeniu, że opisane opłaty dotyczą wyłącznie kosztów wynajmu autokaru, a nie np. organizacji wycieczki.

Jednocześnie wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowania statystyczne. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY