Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy realizując projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu?

sygnatura: IPPP3/443-1181/09-2/LK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-30

słowa kluczowe:obniżenie podatku należnego, podatek naliczony, prawo do odliczenia, projekt, stowarzyszenia

Wniosek ORD-IN: [ 904 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.12.2009 r. (data wpływu 14.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.12.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Główne cele projektu wdrażanego przez Stowarzyszenie:

  1. Rozwój turystyki rekreacyjnej i edukacyjnej w oparciu o zasoby kulturowe, walory turystyczne i sadownictwo.
  2. Zrównoważony rozwój sadownictwa w oparciu o rozwój grup i organizacji producenckich, wykorzystywanie zasobów wiedzy i wykorzystanie środków UE.
  3. Poprawa istniejącej infrastruktury społecznej w oparciu o wykorzystanie środków UE i aktywizacja mieszkańców.

Celem przedmiotowego projektu jest wspieranie rozwoju regionu i lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie lokalnych miejsc pracy, wsparcie rolnictwa zrównoważonego, przyjaznego środowisku i zapewniającego zadowalający dochód rolnikom, wsparcie rolnictwa ekologicznego, wsparcie przetwórstwa, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym aktywizacja mieszkańców, budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR, pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru LSR oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszaru LSR, zapewnianie sprawnej i efektywnej pracy LGD. Stowarzyszenie zatrudnienia wykwalifikowaną kadrę, posiada odpowiednio dostosowane biuro do przyjmowania beneficjentów, niezbędny wysokiej, jakości sprzęt ułatwiający pracę oraz służący mieszkańcom terenu LGD. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż, transze dotacji przekazywane będą na podstawie ,,wniosku beneficjenta o płatność". Dofinansowanie na realizację projektu nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2008 r. Nr 212 poz. 1336). Natomiast zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów przygotowania lub realizacji projektu współpracy. Planowana dotacja służyć będzie finansowaniu tzw. wydatków kwalifikowanych, np. związanych z organizacją przedsięwzięć w charakterze edukacyjnym, informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seniorów, szkoleń, konferencji, konkursów, imprez kulturalnych służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej oraz związanych z działalnością promocyjną informacyjną i poligraficzną w tym: opracowanie i druk broszur, plakatów. Część z ww. wydatków objęta jest podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) obniżone kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Stowarzyszeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem.

Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało Mu prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tyt. nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji wynika, iż podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika tego podatku. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezpośredni i bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi czyli takimi, w wyniku których następuje określenie podatku należnego.

A zatem odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane lub importowane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Stowarzyszenie realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem przedmiotowego projektu jest wspieranie rozwoju regionu i lokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie lokalnych miejsc pracy, wsparcie rolnictwa zrównoważonego, przyjaznego środowisku i zapewniającego zadowalający dochód rolnikom, wsparcie rolnictwa ekologicznego, wsparcie przetwórstwa, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym aktywizacja mieszkańców, budowanie kapitału społecznego na obszarze objętym LSR, pobudzanie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru LSR oraz lepsze wykorzystanie potencjału obszaru LSR, zapewnianie sprawnej i efektywnej pracy LGD. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż, transze dotacji przekazywane będą na podstawie ,,wniosku beneficjenta o płatność". Dofinansowanie na realizację projektu nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Reasumując, ze względu na fakt, iż realizowane przez Wnioskodawcę projekty nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowej projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY