Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

sygnatura: IPPP1-443-1283/09-4/JB

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-30

słowa kluczowe:odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, projekt

Wniosek ORD-IN: [ 182 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2009 r., przekazanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego pismem z dnia 8 grudnia 2009 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 8 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. (data wpływu 23 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji projektu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. (data wpływu 23 grudnia 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 16 grudnia 2009 r. znak IPPP1-443-1283/09-2/JB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundacja ,,A" z siedzibą w Ł nabyła osobowość prawną i rozpoczęła działalność statutową z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tj. w dniu 24 lutego 2006 roku. Zgodnie ze statutem Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych, ale aktualnie działalności gospodarczej nie prowadzi i nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Fundacja ,,A" podpisała Umowę przyznania pomocy w ramach działania 4.31 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W trakcie realizacji projektu Fundacja będzie ponosiła wydatki finansowe na zakup towarów i usług, które są objęte podatkiem VAT i będą zrefundowane z dotacji pozyskanej na realizację projektu z Samorządu Województwa, ponieważ we wniosku o dotację Fundacja wnosi o objęcie kosztami kwalifikowanymi kwot podatku od towarów i usług. Realizacja projektu związana jest z realizacją celów statutowych Fundacji.

Realizacja działania 4.31 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 służy realizacji Programu LEADER na terenie 11 gmin wiejskich należących do Fundacji. LEADER to program bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, a jego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Lokalna Grupa Działania Fundacja ,,A" powstała w 2006 roku w wyniku realizacji Schematu I Pilotażowego Programu LEADER+. Członkami Fundacji są przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

Rolą Fundacji podczas wdrażania Programu LEADER jest pełnienie funkcji wspierającej i mobilizującej lokalną społeczność, instytucje społeczne, publiczne i gospodarcze do wykorzystania szansy, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych regionu.

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zatwierdzonej przez samorząd województwa, Lokalna Grupa Działania wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Pracownicy Lokalnej Grupy Działania pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach następujących działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej:

  1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  3. Odnowa i rozwój wsi,
  4. Małe projekty, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania.

W ramach działania 4.31. ,,Funkcjonowanie ..." Fundacja otrzymała środki finansowe na pokrycie kosztów bieżących (administracyjnych) biura oraz działania związane z informowaniem o obszarze objętym Lokalną Strategią Regionu szkoleniem pracowników, członków Zarządu oraz członków Komisji Programowej; realizacją wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych oraz spotkaniami aktywizującymi społeczność lokalną.

Fundacja wskazuje, iż podejmowana przez nią działalność nie jest działalnością gospodarczą, Fundacja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Towary i usługi związane z realizacją w/w działania nie będą służyły Fundacji do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W trakcie realizacji projektu Fundacja ponosi wydatki finansowe na zakup towarów i usług, które są objęte podatkiem VAT. We wniosku o dofinansowanie kwoty podatku VAT zostały ujęte jako koszty kwalifikowane, gdyż Fundacja uważa, że brak jest możliwości odzyskania podatku od towarów i usług przy realizacji projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT ponoszony w związku z realizacją projektu na zakup towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany...

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego...

Zdaniem wnioskodawcy, w związku z faktem, iż Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT i we wniosku o dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego wnosi o objęcie kosztami kwalifikowanymi podatku VAT uważa, że brak jest możliwości odzyskania podatku od towarów i usług przy realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Fundacja podpisała umowę przyznania pomocy w ramach działania 4.31 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja działania służy realizacji Programu LEADER na terenie 11 gmin wiejskich należących do Fundacji, którego celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez budowanie kapitału społecznego na wsi, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Podejmowana przez Fundację działalność nie jest działalnością gospodarczą, Fundacja nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Towary i usługi związane z realizacją w/w działania nie będą służyły Fundacji do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że Fundacji nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z uwagi na fakt, iż związane z realizacją opisanego projektu wydatki nie będą służyły Fundacji do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, w przedstawionych we wniosku okolicznościach Fundacja nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego działania.

Zauważyć ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem odrębne przepisy regulujące zasady korzystania z refundacji. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY