Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodu osobowego przeznaczonego do oddania w odpłatne używanie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

sygnatura: ITPP2/443-882/09/AP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-30

słowa kluczowe:leasing, odliczanie podatku naliczonego, samochód, usługi najmu

Wniosek ORD-IN: [ 556 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2009 r. (data wpływu 21 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodu osobowego przeznaczonego do oddania w odpłatne używanie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu leasingu samochodu osobowego przeznaczonego do oddania w odpłatne używanie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie długoterminowego wynajmu samochodów. Usługa ta polega na udostępnieniu klientowi (użytkownikowi finalnemu) samochodu osobowego lub ciężarowego, w powiązaniu z usługami serwisowymi tj. wymianą opon, naprawami itp., na okres nie krótszy niż 6 miesięcy (zwykle 3-4 lata).

W celu zapewnienia sobie samochodów koniecznych do świadczenia usług, Spółka użytkuje przedmiotowe samochody między innymi na mocy umów leasingu operacyjnego, zaliczając opłaty leasingowe w koszty, zgodnie z art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do postanowień zawieranych umów leasingu, Spółce przysługuje prawo do tzw. wykupu przedmiotu leasingu na koniec jej trwania, za wartość końcową określoną w umowie, zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zamierza z tego prawa korzystać wykupując leasingowane pojazdy celem dalszego ich wykorzystywania (na cele najmu lub do dalszej odsprzedaży).

W świetle powyższego, z perspektywy Spółki, leasing stanowi formę kredytu rzeczowego, umożliwiającego finansowanie nabycia pojazdów wykorzystywanych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Dotychczas przedmiotami leasingu operacyjnego były samochody ciężarowe, co nie budziło wątpliwości odnośnie zasad odliczania podatku od towarów i usług. Obecnie jednak istnieje potrzeba skorzystania z tej formy finansowania przy nabywaniu pojazdów osobowych. Zrodziło to wątpliwości interpretacyjne na gruncie przepisów art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Spółka planuje zawrzeć umowę leasingu operacyjnego dotyczącą samochodu osobowego, o masie całkowitej poniżej 3,5 t, który następnie wynajmie zainteresowanej firmie na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo dokonywać pełnego odliczenia podatku naliczonego w fakturach dotyczących umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego, tj. w fakturach dokumentujących opłaty wstępne, miesięczne czynsze leasingowe oraz wykup, a ograniczenie odliczenia podatku zawarte w art. 86 ust. 3 i ust. 7 ustawy nie będzie miało zastosowania w przedstawionej sytuacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego treść art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), intencją ustawodawcy wyrażoną w art. 86 ust. 4 pkt 7 - zgodną z ideą podatku od wartości dodanej - jest umożliwienie pełnego odliczenia wszystkim nabywcom samochodów osobowych, którzy nie są ich finalnymi użytkownikami, a nabywają je w celu dalszej odsprzedaży lub świadczenia usług leasingu, najmu lub usług o podobnym charakterze (polegających na przekazaniu przedmiotowych pojazdów do używania osobom trzecim). W przypadku pojazdów przekazywanych do używania na mocy umów najmu długoterminowego ich faktycznymi finalnymi użytkownikami są klienci Spółki.

Wnioskodawca wskazał, iż z uwagi na to, że:

  • Spółka jest czynnym podatnikiem VAT,
  • przedmiotem Jej działalności jest oddawanie w odpłatne używanie pojazdów na podstawie umowy najmu długoterminowego, na okres przekraczający 6 miesięcy,
  • usługi świadczone przez Spółkę podlegają opodatkowaniu stawką 22%,
  • Spółka pozyskuje auta niezbędne do świadczenia usług poprzez leasing operacyjny, który stanowi w tym przypadku formę ich finansowania, przekazywanych do użytkowania innemu podmiotowi,
  • wydane interpretacje indywidualne: IPPP1-443-301/09-2/PR z dnia 9 kwietnia 2009 r., ITPP2/443-899/08/EŁ z dnia 8 stycznia 2009 r., IPPP1-443-1445/08-2/AK z dnia 28 października 2008 r. w pełni potwierdzają stanowisko Spółki,

Spółka ma prawo dokonywać pełnego odliczenia podatku naliczonego w fakturach dotyczących leasingu operacyjnego samochodów osobowych, tj. fakturach dokumentujących opłaty wstępne, miesięczne czynsze leasingowe oraz wykup, a ograniczenie odliczenia podatku zawarte w art. 86 ust. 3 i ust. 7 nie będzie miało zastosowania w przedstawionej sytuacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY