Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - Lokalna Grupa Działania nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

sygnatura: IPPP3-443-1171/09-5/JK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2009-12-30

słowa kluczowe:brak prawa do odliczenia, odliczanie podatku naliczonego, podatek od towarów i usług, stowarzyszenia

Wniosek ORD-IN: [ 474 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 08.12.2009 r. (data wpływu 11.12.2009 r.), uzupełnionym na formularzu ORD-IN z dnia 22.12.2009 r. (data wpływu 24.12.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.12.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Wniosek został uzupełniony na formularzu ORD-IN z dnia 22.12.2009 r. (data wpływu 24.12.2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IPPP3-443-1171/09-2/JK z dnia 16.12.2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania zostało powołane w ramach realizacji unijnego programu Leader, będącego częścią programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z ustawą z dn. 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 42).

Realizacja programu Leader nie wiąże się dla Stowarzyszenia z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Założeniem Lokalnej Grupy Działania jest aktywność oddolna mająca na celu stworzenie lepszych warunków życia dla wszystkich mieszkańców z obszarów gmin. Realizując swe cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swych członków. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności dochodowej, będąc dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku VAT i tym samym nie ma możliwości odzyskania VAT.

Cele statutowe Stowarzyszenia to:

  1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
  2. aktywizowanie ludności wiejskiej,
  3. realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez LGD,
  4. przeprowadzenie działań wpływających na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności, a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia jest możliwe dzięki środkom Unii Europejskiej. Przyznana pomoc finansowa uwzględnia w kosztach kwalifikowanych do refundacji podatku VAT. LGD ubiega się o refundację poniesionych wydatków, w tym podatek VAT, w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23.05.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Funkcjonowanie LGD" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 660)

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w formularzu ORD-IN z dnia 22.12.2009 r.)

Czy Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania ma prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

Powyższe stanowisko opiera się na zapisach art. 15 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Odnosząc się do art. 15 ust. 1, należy podkreślić, że Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Z kolei odnosząc się do art. 43 ust. 1 pkt 1, należy podkreślić, że od VAT zwolnione są usługi świadczone przez statutowe organizacje członkowskie - jedną z nich jest bez wątpienia Stowarzyszenie- Lokalna Grupa Działania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT zgodnie, z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca poinformował, iż Realizacja programu Leader nie wiąże się dla Stowarzyszenia z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany w aktach sprawy wskazał, iż założeniem Lokalnej Grupy Działania jest aktywność oddolna mająca na celu stworzenie lepszych warunków życia dla wszystkich mieszkańców z obszarów gmin. Realizując swe cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swych członków. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności dochodowej, będąc dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł. Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w kwocie 75 zł w dniu 10.12.2009 r., a wniosek dotyczy jednego stanu faktycznego, różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa na numer konta bankowego wskazanego we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY