Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym prowadzeniem Lokalnego Ośrodka Programu ,,Działaj Lokalnie".

sygnatura: ITPP2/443-845c/09/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-31

słowa kluczowe:fundacje, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, pomoc bezzwrotna, pomoc zagraniczna, prawo do odliczenia, zwrot podatku od towarów i usług

Wniosek ORD-IN: [ 780 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009 r. (data wpływu 8 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 11 grudnia 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym prowadzeniem Lokalnego Ośrodka Grantowego Programu ,,Działaj Lokalnie" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanym prowadzeniem Lokalnego Ośrodka Grantowego Programu ,,Działaj Lokalnie".

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, działającym jako lokalna grupa działania (LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Fundacja będzie prowadzić Lokalny Ośrodek Grantowy Programu ,,Działaj Lokalnie", finansowany ze środków własnych oraz dotacji otrzymanej od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Środki otrzymane od Akademii pochodzić będą z bezzwrotnej pomocy dla Polski, udzielonej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych. Wydatki związane z prowadzeniem ośrodka, ponoszone na bieżącą działalność to: wynagrodzenia koordynatora, asystenta koordynatora, trenera, koszty podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych, obsługi rachunku bankowego, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, koszt wynajmu biura.

Powyższy projekt realizowany będzie w ramach działalności statutowej, a ostateczny odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie. W związku z jego realizacją Fundacja nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana.

Fundacja będzie prowadzić także działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu, co oznacza, że będzie musiała dokonać rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług. Jednakże prowadzona działalność gospodarcza nie będzie związana z opisaną powyżej realizacją projektu. Fundacja będzie w stanie określić zakres, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, stąd będzie możliwe odliczenie podatku naliczonego dla tej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu w ramach bezpłatnej działalności statutowej w zakresie prowadzenia Lokalnego Ośrodka Grantowego Programu ,,Działaj Lokalnie"...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu realizowanego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej w zakresie prowadzenia Lokalnego Ośrodka Grantowego Programu ,,Działaj Lokalnie", ponieważ Fundacja nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów z tej działalności, nie będzie także występować sprzedaż opodatkowana, co - w ocenie Wnioskodawcy - skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku zawartego w fakturach związanych z realizacją zadania, co jest zgodne z art. 86 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei art. 88 ww. ustawy określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

Treść cytowanego wyżej przepisu art. 86 ustawy wskazuje, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza prowadzić Lokalny Ośrodek Grantowy Programu ,,Działaj Lokalnie", finansowany ze środków własnych oraz dotacji otrzymanej od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Środki otrzymane od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce pochodzić będą z bezzwrotnej pomocy dla Polski, udzielonej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych. Wydatki związane z prowadzeniem ośrodka ponoszone na bieżącą działalność dotyczyć będą wynagrodzenia koordynatora i jego asystenta, trenera, kosztów podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych, obsługi rachunku bankowego, usług telekomunikacyjnych, pocztowych kosztu wynajmu biura. Projekt realizowany będzie w ramach działalności statutowej, a ostateczny jego odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie. W związku z jego realizacją Fundacja nie będzie uzyskać żadnych przychodów, jak również nie wystąpi sprzedaż opodatkowana. Jednocześnie Wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu i dokona rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług. Jednakże działalność ta nie będzie związana z realizacją projektu, a Fundacja będzie w stanie określić zakres, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze cyt. wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że jeżeli, jak wskazano we wniosku, prowadzenie Lokalnego Ośrodka Grantowego Programu ,,Działaj Lokalnie" nie będzie wiązać się z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, a Fundacja będzie w stanie ustalić zakres wykorzystania nabytych towarów i usług dla jego potrzeb, to nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

Zgodnie z zapisem § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia, zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika o którym mowa w ust. 1.

W myśl postanowień § 8 ust. 4 pkt 2 powołanego rozporządzenia, za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie: jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy, z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Nadmienić należy, iż zgodnie z § 23 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwrot podatku nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

  1. które został pomniejszony lub mógł być pomniejszony podatek należny, lub
  2. które zostały zwrócone przez właściwy urząd skarbowy na podstawie odrębnych przepisów.

Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku dokonania zwrotu podatku naliczonego w formie zaliczki (§ 23 ust. 2).

Ponadto, przepis § 22 nie ma zastosowania przy nabyciu za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 23 ust. 3 rozporządzenia).

Zgodnie z § 24 ust. 1 powołanego rozporządzenia zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

  1. złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej;
  2. prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy;
  3. w całości zapłacili należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów - dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne, w przypadku zaś wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - fakturę wewnętrzną lub fakturę wystawioną przez dostawcę, a także dokumenty handlowe potwierdzające dokonanie dostawy lub świadczenie usług;
  4. posiadają rachunek bankowy, na którym są wyodrębnione środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4;
  5. posiadają zaświadczenie wydane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, że nabycie zostało sfinansowane ze środków, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2, a w przypadku nabycia sfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 i 4 pkt 1 przedstawią takie zaświadczenie, gdy naczelnik urzędu skarbowego zażąda jego przedstawienia w związku z potrzebą jednoznacznej identyfikacji tych środków.

W myśl § 24 ust. 2 cyt. rozporządzenia zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4.

Należy zatem stwierdzić, iż przepisy rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia.

We wniosku wskazano, że Fundacja dokona rejestracji jako czynny podatnik VAT, a środki na prowadzenie Lokalnego Ośrodka Grantowego Programu ,,Działaj Lokalnie" pochodzić będą m. in. z bezzwrotnej pomocy dla Polski udzielonej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych.

A zatem otrzymane dofinansowanie stanowić będzie środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej w rozumieniu § 8 ust. 4 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu na podstawie przepisów rozdziału 10 tego rozporządzenia, o ile będzie spełniał wymogi określone w § 24 ust. 1 i nie zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 23 rozporządzenia.

Jednocześnie wskazuje się, że kwestię możliwości odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w związku z realizacją projektu ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" rozstrzygnięto w interpretacjach znak ITPP2/423-845a/09/AW i ITPP2/423-845b/09/AW.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY