Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

sygnatura: ITPP2/443-845b/09/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-31

słowa kluczowe:fundacje, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, prawo do odliczenia

Wniosek ORD-IN: [ 780 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009 r. (data wpływu 8 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 11 grudnia 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, działającym jako lokalna grupa działania (LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Fundacja w 2010 r. będzie realizować projekt w ramach działania 4.3.1 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Finansowanie tego działania pochodzi w 20% z Budżetu Państwa i w 80% ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji złożonego wniosku prowadzone będą:

  • działania mające na celu informowanie o obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz działalności LGD;
  • szkolenia dla pracowników, zarządu oraz rady Fundacji;
  • wydarzenia promocyjne i kulturalne, działania aktywizujące społeczność lokalną oraz funkcjonowanie biura Fundacji.

Wydatki związane z realizacją tych działań to: koszty wynagrodzeń, podróży służbowych, wynajmu i utrzymania biura, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, koszty opłat sądowych i skarbowych, prowadzenia rachunku bankowego, wykupu i utrzymania domeny, zakup komputera z oprogramowaniem, drukarki, laminarki, koszty druku plakatów, udziału w targach, ogłoszeń w prasie, wynajmu sali i sprzętu, zakup nagród, organizowania imprez kulturalnych, wykonania tablic informacyjnych przy drogach, koszty wykonania gadżetów reklamowych (długopisy i torby z nadrukiem). Podobne wnioski Fundacja będzie składała co roku, do 2015 r., w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana pomoc.

Powyższy projekt realizowany będzie w ramach działalności statutowej, a ostateczny jego odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie. W związku z jego realizacją Fundacja nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie będzie występować sprzedaż opodatkowana.

Fundacja będzie prowadzić także działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu, co oznacza, że będzie musiała dokonać rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług. Jednakże prowadzona działalność gospodarcza nie będzie związana z opisaną powyżej realizacją projektu. Fundacja będzie w stanie określić zakres, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, stąd będzie możliwe odliczenie podatku naliczonego dla tej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu w ramach bezpłatnej działalności statutowej, tj. działania 4.3.1 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu realizowanego w ramach działalności statutowej nieodpłatnej, tj. działania 4.3.1 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", ponieważ Fundacja nie będzie uzyskiwać żadnych przychodów z tej działalności, nie będzie także występować sprzedaż opodatkowana, co - w ocenie Wnioskodawcy - skutkuje brakiem podstaw do odliczenia lub zwrotu podatku zawartego w fakturach z realizacji zadań, co jest zgodne z art. 86 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść cytowanego wyżej przepisu wskazuje, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Natomiast z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei art. 88 ww. ustawy określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza realizować projekt w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", finansowany z Budżetu Państwa i ze środków Unii Europejskiej. Wydatki związane z jego realizacją dotyczyć będą m.in. kosztów podróży służbowych, wynajmu i utrzymania biura, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, wykupu i utrzymania domeny, nabycia komputera z oprogramowaniem, drukarki, laminarki, kosztu druku plakatów, udziału w targach, ogłoszeń w prasie, wynajmu sali i sprzętu, zakupu nagród, organizowania imprez kulturalnych, wykonania tablic informacyjnych przy drogach, wykonania gadżetów reklamowych (długopisy i torby z nadrukiem). Projekt realizowany będzie w ramach działalności statutowej, a ostateczny jego odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie. W związku z jego realizacją Fundacja nie będzie uzyskać żadnych przychodów, jak również nie wystąpi sprzedaż opodatkowana. Jednocześnie Wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu i dokona rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług, jednakże prowadzona działalność gospodarcza nie będzie związana z realizacją projektu, a Fundacja będzie w stanie określić zakres, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze cyt. wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że jeżeli, jak wskazano we wniosku, realizacja projektu nie będzie wiązać się z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu, a Fundacja będzie w stanie ustalić zakres wykorzystania nabytych towarów i usług dla jego potrzeb, to nie będzie mieć możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu. Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż treść złożonego wniosku wskazuje, że otrzymane dofinansowanie nie będzie stanowiło środków, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.

Jednocześnie wskazuje się, że kwestię możliwości odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego dotyczącego realizacji projektu ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" oraz zdarzenia przyszłego dotyczącego prowadzenia Lokalnego Ośrodka Programu ,,Działaj Lokalnie" rozstrzygnięto w interpretacjach znak ITPP2/423-845a/09/AW i ITPP2/423-845c/09/AW.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY