Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

sygnatura: ITPP2/443-845a/09/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2009-12-31

słowa kluczowe:brak prawa do odliczenia, fundacje, odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, podmiot niezarejestrowany

Wniosek ORD-IN: [ 780 kB]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2009 r. (data wpływu 8 października 2009 r.), uzupełnionym w dniu 11 grudnia 2009 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 11 grudnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, działającym jako lokalna grupa działania (LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

W dniu 30 grudnia 2008 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania 4.3.1 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania (LGD), nabywanie umiejętności i aktywizacja" w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Finansowanie tego działania pochodzi w 20% z Budżetu Państwa i w 80% ze środków Unii Europejskiej. W ramach realizacji złożonego wniosku prowadzone będą:

  • działania mające na celu informowanie o obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz działalności LGD;
  • szkolenia dla pracowników, zarządu oraz rady Fundacji;
  • wydarzenia promocyjne i kulturalne, działania aktywizujące społeczność lokalną oraz funkcjonowanie biura Fundacji.

Wydatki związane z realizacją tych działań to: wynagrodzenia pracowników biura i członków Zarządu, koszty podróży służbowych, wynajmu i utrzymania biura, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, telefonów, komputera z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego, programów komputerowych, mebli, wyposażenia biura i zaplecza socjalnego, koszty prowadzenia rachunku bankowego, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, wykupu i utrzymania domeny oraz hostingu, opłaty sądowe i skarbowe, koszty prowadzenia i aktualizowania strony internetowej, opracowania, przygotowania i wydruku materiałów informacyjnych, zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, organizowania imprez kulturalnych, udziału w targach, koszty szkoleń.

Ww. wydatki są już ponoszone i będą realizowane do dnia 31 grudnia 2009 r. Podobne wnioski Fundacja będzie składać co roku, do 2015 r., w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana pomoc.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach działalności statutowej, a ostateczny jego odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie. W związku z jego realizacją Fundacja nie uzyskuje żadnych przychodów i na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nie występuje sprzedaż opodatkowana. Fundacja nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług. Prowadzi także działalność gospodarczą, ale wyłącznie w zakresie pozostałych form kształcenia (PKWiU 80.42.20-00.00), zwolnionych przedmiotowo od podatku. W związku z powyższym Fundacja wykonując te czynności nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami ponoszonymi na realizację projektu w ramach bezpłatnej działalności statutowej, tj. w ramach działania 4.3.1 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"...

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z zakupami poniesionymi na realizację projektu realizowanego w ramach działalności statutowej nieodpłatnej, tj. w ramach działania 4.3.1 ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" ze względu na wykonywanie wyłącznie czynności nieodpłatnych, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy. Wskazał, że zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy, jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi służą do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść cytowanego wyżej przepisu wskazuje, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei art. 88 ww. ustawy określa przypadki, w których nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego.

W ust. 4 tego artykułu wskazano, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W rozdziale 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 10 tego rozporządzenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, nie będący podatnikiem podatku od towarów i usług, realizuje projekt w ramach działania ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" finansowany z Budżetu Państwa i ze środków Unii Europejskiej. Wydatki związane z jego realizacją to m.in. koszty podróży służbowych, wynajmu i utrzymania biura, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, telefonów, komputera z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego, programów komputerowych, mebli, wyposażenia biura i zaplecza socjalnego, koszty usług telekomunikacyjnych, wykupu i utrzymania domeny oraz hostingu, prowadzenia i aktualizowania strony internetowej, opracowania, przygotowania i wydruku materiałów informacyjnych, zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, koszty organizowania imprez kulturalnych, udziału w targach, koszty szkoleń. Projekt realizowany jest w ramach działalności statutowej, a ostateczny jego odbiorca uczestniczy w nim nieodpłatnie. W związku z jego realizacją Fundacja nie uzyskuje żadnych przychodów i nie występuje sprzedaż opodatkowana. Wnioskodawca prowadzi także działalność gospodarczą, ale wyłącznie w zakresie pozostałych form kształcenia (PKWiU 80.42.20-00.00), zwolnionych przedmiotowo od podatku.

Jak wyżej wskazano, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Prawo to przysługuje wyłącznie podatnikom zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Skoro Fundacja nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a zakupy towarów i usług dokonane w ramach projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, to mając na uwadze brzmienie powołanego wyżej przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie są spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego. Zatem Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż treść złożonego wniosku wskazuje, że otrzymane dofinansowanie nie stanowi środków, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.

Jednocześnie wskazuje się, że kwestię możliwości odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zdarzeń przyszłych dotyczących realizacji projektu ,,Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" oraz prowadzenia Lokalnego Ośrodka Grantowego Programu ,,Działaj Lokalnie" rozstrzygnięto w interpretacjach znak ITPP2/423-845b/09/AW i ITPP2/423-845c/09/AW.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy wykonywane przez Fundację czynności są zwolnione od podatku od towarów i usług, ponieważ nie przedstawiono w tym zakresie własnego stanowiska i nie postawiono pytania, a udzielając niniejszej interpretacji powyższe przyjęto jako element stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Referencje

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY