Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Obowiązek instalacji kasy rejestrującej.

sygnatura: ITPP1/443-1412/11/AJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2011-12-19

słowa kluczowe:kasa rejestrująca, samochód, środek trwały, zwolnienie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2011 r. (data wpływu 17 października 2011 r.) uzupełnionym w dniu 28 listopada 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku instalacji kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 28 listopada 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku instalacji kasy rejestrującej.

W złożonym wniosku i uzupełnieniu do niego przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Do tej pory Spółka nie prowadziła sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Świadczy usługi projektowe związane ze sprzedażą opodatkowaną, nie zamierza dokonywać sprzedaży na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W sierpniu br. Spółka dokonała sprzedaży własnego środka trwałego, tj. samochodu z homologacją ciężarową, przy zakupie którego odliczono 100% podatku VAT (zgodnie z art. 86 ust 1 ustawy o VAT oraz wyrokiem ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o.). Samochód został sprzedany za kwotę 77.235,77 zł netto czyli wartość przekraczającą 40.000 zł na rzecz osoby fizycznej (prowadzącej działalność gospodarczą) do jej majątku prywatnego na podstawie faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu osobowego z homologacją ciężarową, potwierdzoną fakturą VAT na rzecz osoby fizycznej, jako czynność jednorazowa, incydentalna i niebędąca przedmiotem działalności gospodarczej, powoduje mimo to obowiązek instalacji kasy fiskalnej, gdy cena samochodu przekracza 40.000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U z 2010 r. nr 138, poz. 930), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, których obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w 2010 r. kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to jednak traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca , w którym nastąpiło w 2011 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł. Spółka nie zamierza jednak dokonywać sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, dlatego też sprzedaż nie powoduje obowiązku instalacji kasy rejestrującej. Zdaniem Spółki, rozpoczęcie ewidencji obrotu i kwot podatku naliczonego przy zastosowaniu kas rejestrujących powinno bowiem nastąpić dopiero z chwilą dokonania ewentualnej kolejnej sprzedaży w 2011 r. lub z chwilą dokonania ewentualnej pierwszej sprzedaży w 2012 r. na rzecz osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY