Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

opodatkowania sprzedaży szczeniaków

sygnatura: IBPP2/443-1012/11/ASz

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2011-12-19

słowa kluczowe:dostawa, opodatkowanie, zwierzęta

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2011r. (data wpływu 7 września 2011r.), uzupełnionym pismami z dnia 26 listopada 2011r. (data wpływu 29 listopada 2011r.) oraz z dnia 2 grudnia 2011r. (data wpływu 5 grudnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży szczeniaków - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży szczeniaków.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 26 listopada 2011r. (data wpływu 29 listopada 2011r.) oraz z dnia 2 grudnia 2011r. (data wpływu 5 grudnia 2011r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 listopada 2011r. znak: IBPP2/443-1012/11/ASz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawczyni posiada sukę rasy wilczarz irlandzki, rodowodową, która oszczeniła się 29 marca 2011r.. Szczeniaki są także rodowodowe. W okresie od czerwca br. do chwili obecnej Wnioskodawczyni sprzedała pięć szczeniaków, sporządzając każdorazowo umowę kupna-sprzedaży psa. Przyjmując argumentację, iż zwierzę w konkretnym przypadku pies, jest istotą żywą, nie rzeczą lub przedmiotem, zgodnie z zapisem ustawy - art. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r. Nr 111, poz. 724 ze zm.) w rozumieniu Wnioskodawczyni transakcje te nie podlegają opodatkowaniu. Wnioskodawczyni nadmieniła, iż nie zamierza się zajmować hodowlą psów, a w przypadku tej suki był to jednorazowy miot powodowany czynnikami zdrowotnymi.

W piśmie z dnia 26 listopada 2011. Wnioskodawczyni dodatkowo wskazała, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Obrót ze sprzedaży szczeniąt nie przekroczył 150.000 zł. Symbol właściwy PKWiU dla sprzedaży szczeniąt - 01.25.10-20.40 (psy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 2 grudnia 2011r.):

Czy sprzedaż szczeniąt w przypadku Wnioskodawczyni podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Stanowisko Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 2 grudnia 2011r.):

W przypadku Wnioskodawczyni sprzedaż szczeniąt, o których mowa we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej również ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

W myśl ust 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, pod pojęciem działalności rolniczej - rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych;

Zatem chów i hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym jest działalnością rolniczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei w świetle przepisu art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy.

Przez produkty rolne, zgodnie z punktem 20 powołanego artykułu, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. agroturystyka, działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu wg stawek właściwych dla tych czynności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni posiada sukę rasy wilczarz irlandzki, rodowodową, która oszczeniła się 29 marca 2011r.. Szczeniaki są także rodowodowe. W okresie od czerwca br. do chwili obecnej Wnioskodawczyni sprzedała pięć szczeniaków, sporządzając każdorazowo umowę kupna-sprzedaży psa. Wnioskodawczyni nie zamierza się zajmować hodowlą psów, a w przypadku tej suki był to jednorazowy miot powodowany czynnikami zdrowotnymi. Wnioskodawczyni nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Obrót ze sprzedaży szczeniąt nie przekroczył 150.000 zł. Symbol właściwy PKWiU dla sprzedaży szczeniąt to 01.25.10-20.40 (psy).

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż od dnia 1 stycznia 2011r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). W treści wniosku podano symbol PKWiU dla sprzedaży szczeniąt - 01.25.10-20.40 (psy).

Według klucza powiązań PKWiU 2004-PKWiU 2008, symbolowi 01.25.10-00.00 - ,,Zwierzęta żywe pozostałe" odpowiada m.in. symbol 01.49.19.0 - ,,Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Nadmienić należy, że w Załączniku Nr 2 do ustawy o VAT, stanowiącym wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług, w poz. 17 ustawodawca wymienił zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

  1. wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),
  2. sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),
  3. spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),
  4. skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0).

W świetle powyższego Wnioskodawczyni, która prowadzi działalność rolniczą polegającą na hodowli psów rodowodowych spełnia definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy szczeniąt pochodzących z własnej hodowli i jako rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 3 ustawy, w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

Z powyższych przepisów wynika, iż podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być - w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas - chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że co do zasady sprzedaż szczeniąt z własnej hodowli (nawet jednorazowa) podlega opodatkowaniu, jednakże korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni, iż sprzedaż szczeniąt, o których mowa we wniosku nie podlega opodatkowaniu, należało uznać za .nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY