Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Spółka z o.o. jako płatnik jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału wspólników (osób fizycznych) w zyskach osób prawnych?

sygnatura: IPTPB2/415-582/11-3/JR

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2011-12-19

słowa kluczowe:obowiązek płatnika, podwyższenie kapitału zakładowego, podział spółki przez wydzielenie, udział w zyskach, zorganizowana część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2011 r. (data wpływu 23 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału wspólników (osób fizycznych) w zyskach osób prawnych - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2011 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnicy Spółki z o. o planują Jej podział poprzez przeniesienie części posiadanego przez Nią majątku na inną, już istniejącą spółkę lub na spółkę nowozawiązaną (tzw. podział poprzez wydzielenie, w trybie, przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych). Planowany podział będzie dokonany z wykorzystaniem kapitałów własnych innych, niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego Spółki z o.o., bez konieczności obniżania kapitału zakładowego, w oparciu o art. 542§ 4 Kodeksu spółek handlowych.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki istniejącej lub w kapitale zakładowym nowozawiązanej spółki zostaną przyznane dotychczasowym udziałowcom Spółki z o.o. proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

W wyniku podziału nie będą wspólnikom przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści majątkowe. Wspólnikami Spółki są osoby fizyczne oraz osoby prawne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z podziałem Spółki z o.o., w sytuacji gdy podział ten nastąpi przez wydzielenie w części majątku i przeniesienie go na spółkę już istniejącą lub nowozawiązaną, przy czym wydzielenie będzie miało miejsce z kapitału zapasowego Spółki z o.o., po stronie Wnioskodawcy jako płatnika powstanie obowiązek pobrania od wspólników Spółki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 41 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego jest odpowiedź w zakresie powstania obowiązku pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału wspólników (osób fizycznych) w zyskach osób prawnych. W zakresie pytania dotyczącego obowiązku pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału wspólników (osób prawnych) w zyskach osób prawnych, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 41 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy są obowiązani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust 1 ww. ustawy z zastrzeżeniem, że w razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego płatnicy pobierają zryczałtowany podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowień sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie przychód wspólników w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tymi przepisami, dochodem z tytułu z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. Oznacza to, iż za dochód w rozumieniu ww. przepisów uważa się również dochód z tytułu kapitalizacji rezerw (tj. równowartość kwot przekazywanych na kapitał zakładowy z innych kapitałów danej osoby prawnej). Ustawodawca w art. 24 ust 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyraźnie wspomina o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz kwotach przekazywanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Językowa wykładnia tego przepisu nakazuje przyjąć, iż przepisy te dotyczą wyłącznie przekazania kwot w obrębie tej samej spółki (tj. podwyższenia kapitału zakładowego danej spółki z dochodu, który to ona osiągnęła). Zdaniem Wnioskodawcy przepisy te nie obejmują swoim zakresem sytuacji, gdy z kapitału zapasowego jednej spółki podwyższany jest kapitał zakładowy innej spółki - istniejącej lub też kapitał zapasowy jednej spółki jest przeznaczany na kapitał zakładowy spółki nowozawiązanej. Wyraźnie wskazuje na to zwrot ,,dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego", który dotyczy wyłącznie przypadku gdy na kapitał zakładowy przekazywany jest dochód wypracowany przez spółkę w której kapitał zakładowy ma zostać podwyższony (tzn. powinna istnieć tożsamość podmiotu, który wypracował dochód i podmiotu, którego kapitał zakładowy ma zostać z tego dochodu podwyższony).

W ocenie Wnioskodawcy brak podstaw prawnych do opodatkowania dochodu wspólników w oparciu o brzmienie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powoduje, że po stronie Wnioskodawcy jako płatnika nie powstanie obowiązek pobrania od wspólników zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 41 ust. 1, 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego istniejącej spółki lub na utworzenie kapitału zakładowego spółki nowozawiązanej mogą pochodzić tylko z kapitałów (funduszy) tej samej osoby prawnej (tzn. powinna zachodzić tożsamość podmiotu, w którym istnieje kapitał zapasowy i podmiotu, w którym tworzony bądź podwyższany jest kapitał zakładowy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
  4. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Z kolei przepis art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy stanowi, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Z treści art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wynika, iż od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. w razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż planowany jest podział Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez przeniesienie części posiadanego przez Nią majątku na inną, już istniejącą spółkę lub na spółkę nowozawiązaną (tzw. podział poprzez wydzielenie, w trybie przepisów art. 529 § 1 pkt 4 K.s.h. Planowany podział będzie dokonany z wykorzystaniem kapitałów własnych innych, niż kapitał zakładowy, tj. z kapitału zapasowego Spółki, bez konieczności obniżania kapitału zakładowego w oparciu o art. 542 § 4 K.s.h. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki istniejącej lub w kapitale zakładowym nowozawiązanej spółki zostaną przyznane dotychczasowym udziałowcom spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W wyniku podziału nie będą wspólnikom przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści majątkowe.

Językowa wykładnia przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakazuje przyjąć, że zakres jego regulacji obejmuje jedynie taką sytuację, w której osoba prawna środki uprzednio zgromadzone na własnych kapitałach (zapasowym, rezerwowym) przekazuje na własny kapitał zakładowy i z tego tytułu wydaje swoim udziałowcom dodatkowe udziały.

Ponadto ustawodawca - stanowiąc w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 4 cyt. ustawy o ,,dochodzie przeznaczonym na podwyższenie kapitału zakładowego" - miał na myśli dochód udziałowca osoby prawnej, pochodzący z zysku wygenerowanego przez tę osobę prawną, który to dochód udziałowiec uzyskuje z tytułu przysługującego mu prawa do uczestnictwa w zysku tej osoby prawnej i następnie przeznacza na kapitał zakładowy tej osoby prawnej. Obowiązek podatkowy z tytułu, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy powstaje zatem po stronie udziałowca osoby prawnej tylko w takim przypadku i to pod warunkiem, że w zamian za przekazanie dochodu z zysku na kapitał zakładowy osoby prawnej, udziałowiec uzyska dodatkowe udziały tej osoby prawnej.

Literalna wykładnia powołanego przepisu nakazuje przyjąć, iż określenie ,,dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej" odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy na kapitał zakładowy przekazywane są kwoty z kapitałów zapasowych tej samej spółki (tzn. powinna zachodzić tożsamość podmiotu, w którym istnieje kapitał zapasowy i podmiotu, w którym podwyższany jest kapitał zakładowy). Natomiast zwrot ,,dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego" dotyczy wyłącznie przypadku, gdy na kapitał zakładowy przekazywany jest dochód wypracowany przez spółkę, której kapitał zakładowy ma zostać podwyższony (tzn. powinna istnieć tożsamość podmiotu, który wygenerował dochód i podmiotu, którego kapitał zakładowy ma zostać (z tego dochodu) podwyższony).

Skoro art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, iż dochód po stronie wspólnika powstaje jednie w przypadku przekazania na kapitał zakładowy kwot z kapitałów zapasowych tej samej spółki, zatem poza zakresem zastosowania przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy jest sytuacja, gdy z kapitałów zapasowych jednej spółki podwyższany jest kapitał zakładowy innej spółki.

W konsekwencji po stronie Spółki jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wystąpi obowiązek do jego pobrania w wysokości i terminach przewidzianych prawem. Środki przeznaczone na ten cel mogą pochodzić z kwot przeznaczonych na podwyższenie kapitału zakładowego tylko z innych kapitałów (funduszy) tej samej osoby prawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY