Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

W zakresie uznania za próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przekazywanych nieodpłatnie książek i nut i ich opodatkowania podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich wytworzeniem.

sygnatura: IBPP1/443-1385/11/BM

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2011-12-23

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, działalność gospodarcza, odliczenie podatku, próbki, przekazanie nieodpłatne, przekazanie towarów, przekazanie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku , który wpłynął do tut. Biura w dniu 1 września 2011r., uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Biura w dniu 24 listopada 2011r. oraz pismem z dnia 9 grudnia 2011r. (data wpływu 13 grudnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania za próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przekazywanych nieodpłatnie książek i nut wymienionych w pkt 1-5 i ich opodatkowania podatkiem VAT - jest prawidłowe,
 • uznania za próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przekazywanych nieodpłatnie książek i nut wymienionych w pkt 6 i 7 i ich opodatkowania podatkiem VAT - jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego wytworzeniem ww. książek i nut - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przekazywanych nieodpłatnie książek i nut i ich opodatkowania podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich wytworzeniem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. Biura w dniu 24 listopada 2011r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 9 listopada 2011r. znak IBPP1/443-1385/11/BM oraz pismem z dnia 9 grudnia 2011r. (data wpływu 13 grudnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 30 listopada 2011r. znak: IBPP1/443-1385/11/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe

(ostatecznie formułowane w piśmie, które wpłynęło do tut. Biura w dniu 13 grudnia 2011r.):

Wnioskodawca jest spółką prowadzącą m.in. działalność związaną z wydawaniem specjalistycznych książek o charakterze muzycznym i nut (,,publikacje") oraz wypożyczanie materiałów nutowych. Efektem działalności jest gotowy produkt, który zawiera oznaczenie nazwy, adresu spółki. W związku z prowadzoną działalnością spółka przekazuje publikacje kontrahentom, dziennikarzom, dyrygentom, instytucjom itp.

Przekazywanie to ma na celu zapoznanie potencjalnych klientów z produktami Wnioskodawcy wytwarzanymi przez Spółkę zgodnie z określoną w Statucie misją polegającą na propagowaniu muzyki polskiej (dorobku polskich kompozytorów) w kraju i za granicą.

Spółka przekazuje publikacje następującym osobom:

 1. Przekazanie publikacji kontrahentowi w celu zapoznania go z publikacją w celu zachęcenia do zakupów,
 2. Przekazanie dyrygentowi, orkiestrze nut w celu zapoznania się z nimi, by w przyszłości zainicjować koncert,
 3. Przekazanie do mediów: radia, portali internetowych w charakterze nagród dla słuchaczy w ramach prowadzonego przez nich konkursu. Konkurs dla słuchaczy jest uzupełnieniem audycji omawiającej, reklamującej daną publikację,
 4. Przekazanie dziennikarzowi w celu napisania recenzji prezentowanej w radiu, prasie, portalach internetowych (pomimo, że nie zawsze dochodzi do powstania takiej recenzji),
 5. Przekazanie szkole muzycznej, fundacji promującej muzykę jako nagrody dla dzieci w związku z uroczystościami szkolnymi, konkursami,
 6. Przekazanie bibliotekom egzemplarzy bibliotecznych (zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 1996r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 1996r. nr 152, poz. 722 z późn. zm., Dz. U. z 2008 nr 171, poz. 1056) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i sztuki z dnia 6 marca 1997r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. 1997r. nr 29, poz. 161),
 7. Przekazanie egzemplarzy dla organizacji zbiorowego zarządzania (Zaiks, Sacem, Ascap ...) celem rejestracji (podstawą prawną są wewnętrzne przepisy tych instytucji: np. regulamin rejestracji utworu).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, od dnia 31 maja 1999 roku.

Nabycie towarów jest związane ze sprzedażą opodatkowaną, związaną ze sprzedażą książek i nut, natomiast w momencie nabycia Wnioskodawca nie wie na jakie cele zostaną przekazane. Przy wytwarzaniu Wnioskodawca wie ile egzemplarzy przekaże bibliotekom i organizacjom zbiorowego zarządzania - wymienionych w punkcie 6 i 7 wniosku. W przypadku przekazywania pozostałym osobom Wnioskodawca nie posiada informacji komu i ile Wnioskodawca przekaże.

Wytworzone towary to książki i nuty, które służą sprzedaży opodatkowanej.

Przekazywane nieodpłatnie książki i nuty są niewielką ilością, które zachowują wszelki skład oraz właściwości fizyczne, gdyż są to te same publikacje, które podlegają sprzedaży. Przekazanie próbek w postaci książki, nut nie wskazuje na działania mające charakter handlowy. Przekazanie to ma charakter zapoznania z publikacją, w różnych celach takich jak powstanie recenzji, zapoznania kontrahenta przed sprzedażą.

Przekazywane towary również stanowią prezenty o małej wartości, ale też i przekraczają tą wartość.

Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji w celu ustalenia łącznej wartości przekazanych towarów w roku podatkowym.

W momencie przekazania towaru cena wytworzenia może wynosić 5 zł jak i 99 zł.

Ponadto publikacje nutowe, które Wnioskodawca sprzedaje jak i wypożycza charakteryzują się dużą specyfiką, której bez naocznego poznania nie można ocenić, a tym samym nie może dojść do powstania przychodu, z uwagi na to, że:

 1. zapis nutowy jest specjalistyczny, nie da się go opisać ani streścić, jedyną formą prezentacji jest wysłanie owej próbki (podobnie jak w przypadku map);
 2. wysyłane egzemplarze nut najczęściej przybierają formę partytury, tj. wszystkie głosy instrumentów zapisane są w jednej publikacji, ale aby wykonać (użyć) później tego utworu konieczne jest odpłatne wypożyczenie lub zakupienie głosów i wtedy powstaje opodatkowany przychód;
 3. publikacje nutowe są wydawane często w seriach lub zeszytach i w formie próbki Wnioskodawca udostępnia najczęściej pojedyncze egzemplarze, aby zachęcić do kupna kompletu lub większej liczby zeszytów;
 4. niektóre formy wydania nut przyjmują formę miniaturową i jako takie stanowią z założenia próbkę - wydawane są w mniejszym formacie i mają zachęcić do kupna normalnych publikacji, wtedy powstaje opodatkowany przychód;
 5. wybrane typy publikacji (np. chóralne) rozpowszechnianie są w ten sposób, że w formie próbki do dyrygenta wysyła się jeden egzemplarz, a jeśli zespół planuje wykonać utwór powinien dokonać zakupu takiej liczby egzemplarzy, jaka odpowiada liczbie członków zespołu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie formułowane w piśmie które wpłynęło do tut. Biura w dniu 13 grudnia 2011r.):

Czy prawidłowym jest Stanowisko Spółki, że zgodnie z art. 7 ust. 7 podatku od towarów i usług za próbkę uznaje się książkę i nuty...

Czy prawidłowym jest Stanowisko Spółki, że zgodnie z art. 7 ust 7 podatku od towarów i usług przekazywanie próbek szczegółowo wymienionych w punktach od 1 do 7 nie podlega opodatkowaniu...

Czy prawidłowym jest Stanowisko Spółki, że ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wytworzeniem i nabyciem towarów, które w późniejszym okresie będą przekazywane nieodpłatnie...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie formułowane w piśmie, które wpłynęło do tut. Biura w dniu 13 grudnia 2011r.):

Książka i nuty są próbką w rozumieniu art. 7 ust. 7 u.p.t.u., gdyż reprezentuje produkt, wraz z zachowaniem składu oraz wszystkie właściwości fizyczne. Przepisy nie określają, iż postać próbki ma mieć inny wygląd, inną postać niż te, które są przeznaczone do sprzedaży. W związku z art. 7 ust. 3 u.p.t.u. przekazanie klientom publikacji w formie próbki nie podlega opodatkowaniu.

Nie podlega również opodatkowaniu przekazanie publikacji wymienionym podmiotom (w punktach od 1 do 7), gdyż przekazanie to ma na celu zapoznanie z ofertą, produktami, jakością konkretnej publikacji lub realizacją postanowień przepisów dotyczących wydawców. W dużej mierze publikacje te są skierowane dla wąskiej grupy odbiorców-muzykologów, muzyków, melomanów. Publikacje te są próbkami w myśl art. 7 ust. 7. u.p.t.u. Publikacje nutowe, które Wnioskodawca sprzedaje jak i wypożycza charakteryzują się dużą specyfiką, którą bez naocznego poznania nie można ocenić, a tym samym nie może dojść do powstania przychodu, z uwagi na to, że:

 1. zapis nutowy jest specjalistyczny, nie da się go opisać ani streścić, jedyną formą prezentacji jest wysłanie owej próbki (podobnie jak w przypadku map);
 2. wysyłane egzemplarze nut najczęściej przybierają formę partytury, tj. wszystkie głosy instrumentów zapisane są w jednej publikacji, ale aby wykonać (użyć) później tego utworu konieczne jest odpłatne wypożyczenie lub zakupienie głosów i wtedy powstaje opodatkowany przychód;
 3. publikacje nutowe są wydawane często w seriach lub zeszytach i w formie próbki udostępniamy najczęściej pojedyncze egzemplarze, aby zachęcić do kupna kompletu lub większej liczby zeszytów;
 4. niektóre formy wydania nut przyjmują formę miniaturową i jako takie stanowią z założenia próbkę - wydawane są w mniejszym formacie i mają zachęcić do kupna normalnych publikacji, wtedy powstaje opodatkowany przychód;
 5. wybrane typy publikacji (np. chóralne) rozpowszechnianie są w ten sposób, że w formie próbki do dyrygenta wysyła się jeden egzemplarz, a jeśli zespół planuje wykonać utwór powinien dokonać zakupu takiej liczby egzemplarzy, jaka odpowiada liczbie członków zespołu
 6. przekazanie bibliotekom egzemplarzy bibliotecznych (zgodnie z ustawą z dn. 7 listopada 1996r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 1996r. nr 152, poz. 722 z późn. zm., Dz. U. 2008 nr 171, poz. 1056) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i sztuki z dnia 6 marca 1997r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. 1997 nr 29, poz. 161), stanowi przekazanie próbek publikacji Wnioskodawcy i nie podlega opodatkowaniu z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem publikacji,
 7. Przekazanie egzemplarzy dla organizacji zbiorowego zarządzania (Zaiks, Sacem, Ascap ...) celem rejestracji (podstawą prawną są wewnętrzne przepisy tych instytucji: np. regulamin rejestracji utworu) stanowi przekazanie próbek publikacji Wnioskodawcy i nie podlega opodatkowaniu z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem publikacji.

Spółka uważa, iż:

 1. Przekazanie publikacji kontrahentowi w celu zapoznania go z publikacją w celu zachęcenia do zakupów jest przekazaniem próbki towaru i nie podlega opodatkowaniu z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem publikacji.
 2. Przekazanie dyrygentowi, orkiestrze nut w celu zapoznania się z nimi, by w przyszłości zainicjować koncert jest przekazaniem próbki towaru i nie podlega opodatkowaniu z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem publikacji.
 1. Przekazanie do mediów: radia, portali internetowych w charakterze nagród dla słuchaczy w ramach prowadzonego przez nich konkursu. Konkurs dla słuchaczy jest uzupełnieniem audycji omawiającej, reklamującej daną publikację, dlatego też przekazanie próbki publikacji nie podlega opodatkowaniu z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem publikacji.
 2. Przekazanie dziennikarzowi w celu napisania recenzji prezentowanej w radiu, prasie, portalach internetowych (pomimo, że nie zawsze dochodzi do powstania takiej recenzji) publikacji jest przekazaniem próbki towaru.
 3. Przekazanie szkole muzycznej, fundacji promującej muzykę jako nagrody dla dzieci w związku z uroczystościami szkolnymi, konkursami Jest przekazaniem próbki towaru w celu zapoznania z jakością sprzedawanych publikacji.
 4. Przekazanie bibliotekom egzemplarzy bibliotecznych (zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 1996r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 1996r. nr 152 poz.722 z późn. zm. Dz. U. 2008 nr 171 poz.1056) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i sztuki z dnia 6 marca 1997r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. 1997 nr 29 poz.161), stanowi przekazanie próbek naszych publikacji i nie podlega opodatkowaniu z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem publikacji,
 5. Przekazanie egzemplarzy dla organizacji zbiorowego zarządzania (Zaiks, Sacem, Ascap ...) celem rejestracji (podstawą prawną są wewnętrzne przepisy tych instytucji: np. regulamin rejestracji utworu) stanowi przekazanie próbek naszych publikacji i nie podlega opodatkowaniu z zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem publikacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • uznania za próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przekazywanych nieodpłatnie książek i nut wymienionych w pkt 1-5 i ich opodatkowania podatkiem VAT uznaje się za prawidłowe,
 • uznania za próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przekazywanych nieodpłatnie książek i nut wymienionych w pkt 6 i 7 i ich opodatkowania podatkiem VAT uznaje się za nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem ww. książek i nut uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast art. 7 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r. stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Z analizy cytowanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega zatem przekazanie towarów, których cena nabycia (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazywanego towaru nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których łączna wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że nieodpłatne przekazanie w celach promocyjno-reklamowych próbek, umożliwiających klientom (potencjalnym klientom) poznanie właściwości i efektów działania towarów oferowanych przez podatnika, a dzięki temu wychwycenie ich zalet lub wad oraz różnic w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku, stanowi przekazanie próbek i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy jednak zauważyć, że o uznaniu towaru za próbkę, obok innych przesłanek, decyduje brak charakteru handlowego przekazania, oceniany ze względu na ilość lub wartość przekazywanych przez podatnika próbek. Kryteria te należy przy tym odnieść do próbek towarów przekazywanych przez podatnika danemu odbiorcy w danym okresie.

W sytuacji, gdy pokrywają one lub mogą pokryć - ze względu na swoją ilość lub wartość - jego potencjalne zapotrzebowanie na dany towar lub część tego zapotrzebowania, eliminując lub ograniczając potrzebę dokonania zakupów tego towaru, uznać należy, że wspomniana przesłanka nie jest spełniona, a co za tym idzie nie ma również zastosowania wyłączenie z opodatkowania w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy, który jako przepis szczególny i wyjątkowy nie powinien być interpretowany w sposób prowadzący do rozszerzenia zakresu jego stosowania.

Warto w tym miejscu przywołać wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 września 2010r. sygn. C-581/08 w sprawie EMI Group Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, gdzie Trybunał zdefiniował próbkę jako ,,egzemplarz okazowy produktu, mający na celu promocję jego sprzedaży i pozwalający na ocenę jego cech i właściwości bez wykorzystania końcowego innego niż nieodłącznie powiązane z takimi działaniami promocyjnymi. Prawo krajowe nie może ograniczyć tego pojęcia w sposób ogólny jedynie do egzemplarzy okazowych mających postać inną niż przeznaczona do sprzedaży lub jedynie do pierwszego z serii jednakowych egzemplarzy okazowych przekazywanych przez podatnika na rzecz tego samego odbiorcy bez uwzględnienia charakteru przedstawianego produktu oraz okoliczności gospodarczych właściwych dla każdej czynności przekazania egzemplarzy okazowych".

Powyższy wyrok dotyczył wykładni art. 5 ust. 6 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku - 77/388/EEC (Dz. Urz. UE. L 1977.145.1 ze zm.) - zdanie drugie - wyłączającego przekazanie próbek towarów i prezentów o małej wartości z opodatkowania podatkiem VAT.

Art. 5 ust. 6 Szóstej Dyrektywy (obecnie uregulowanym w art. 16 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L 2006.347.1 ze zm.) stanowi, iż wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów. Za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się jednakże wykorzystania do celów działalności przedsiębiorstwa podatnika towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki.

Jednocześnie przy rozważeniu, czy określone czynności wykonywane przez Wnioskodawcę stanowią ,,przekazanie próbek towarów" należy uwzględnić wszystkie istotne okoliczności. W ramach przeprowadzenia takiej analizy istotne jest przeanalizowanie typów odbiorców, którzy otrzymują towary w charakterze próbek, jak również cech fizycznych przedmiotowych towarów. I tak w przedmiotowej sprawie odbiorcami są osoby działające w charakterze pośredników pomiędzy przedsiębiorcą a ewentualnym przyszłym konsumentem (takie osoby, które ze względu na swoją pozycję są w stanie zwiększyć popularność produktu na rynku lub wpłynąć na decyzję konsumentów).

Wnioskodawca wskazuje, że przekazanie książek i nut wybranym podmiotom w przedstawionych we wniosku okolicznościach (tj. w punktach 1-5) wiąże się w tym przypadku określoną grupą odbiorców, którzy poprzez wyrażenie i przekazanie wiedzy z zakresu muzyki na temat produktów mogą przyczynić się do ich promocji na rynku.

Podkreślenia wymaga fakt, iż próbka reprezentuje cechy produktu gotowego, a zatem, aby mogła służyć jako przykład musi zachować wszystkie istotne cechy charakterystyczne substancji lub towarów, których dotyczy. Co do zasady przedmiotów będących w stanie w całości zaspokoić potrzeby konsumenta związane z danym produktem nie można uważać za próbkę (np. książka, płyta otrzymana jako próbka zazwyczaj czyni zakup przez klienta nowego egzemplarza tego produktu zbędnym). Niemniej jednak w niektórych przypadkach produkt przekazywany jako próbka może służyć celom promocyjnym poprzez stworzenie nowego zwyczaju po stronie nabywców. Dodatkowo pojedynczy produkt taki jak książka, czasopismo może stanowić próbkę, jeśli wręczany jest w celu promowania serii, kolekcji czy subskrypcji czasopisma.

W przypadku typu odbiorców próbek, z jakim mamy do czynienia w opisanej sprawie, konieczne będzie wydanie całego produktu w formie ostatecznej, aby mógł on zostać w pełni doceniony i aby mogły zostać w pełni przekazane wrażenia pośrednika dotyczące produktu (dotyczy to bowiem książek i nut).

Istotna ze względu na uznanie danego przekazania towaru za próbkę jest także jego przyczyna tj. czy intencją podatnika jest wyłącznie chęć dokonania przysporzenia po stronie obdarowanego czy też chęć przekonania go do danych towarów, tak aby zechciał on z nich skorzystać lub je nabywać. Jeżeli chodzi zatem o próbki, należy pamiętać, że ich podstawowym celem nie jest zaspokojenie potrzeb konsumenta końcowego. Wydanie próbki nie może przybierać działań o charakterze handlowym. Przekazanie egzemplarzy książek i nut, mające na celu pozyskiwanie nowych odbiorców oraz rozpowszechnienie poszczególnych tytułów nie wskazuje, iż wydanie następuje w celu konsumpcyjnego zaspokojenia potrzeb poszczególnych podmiotów otrzymujących bezpłatne egzemplarze.

Mając na uwadze przytoczoną powyżej definicję ,,próbki" należy zauważyć, iż w omawianej sprawie mamy do czynienia ze szczególnym towarem, o charakterze niepodzielnym, jakim jest egzemplarz książki czy nut, trudno bowiem o mniejszą ,,ilość" tego towaru aniżeli jeden egzemplarz, który reprezentowałby dany rodzaj towarów.

A zatem w przypadku, gdy pojedyncze egzemplarze książek bądź egzemplarze nut przekazywane będą w celach promocyjnych i reklamowych, a ich podstawowym celem nie jest zaspokojenie potrzeb konsumenta końcowego, ale doprowadzenie do wzrostu ilości transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę - to nieodpłatne przekazanie towarów, jako spełniające definicję próbek - zgodnie z art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 i ust. 7 - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, należy uznać, że w sytuacji opisanej w punktach od 1 do 5 wniosku ORD-IN egzemplarze publikacji książek i nut, które mają charakter promocyjny i reklamowy spełniają definicję próbki określoną w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT a zatem ich nieodpłatne przekazanie kontrahentom i potencjalnym kontrahentom czy też podmiotom mogącym promować produkty Wnioskodawcy wymienionym w punktach od 1 do 5 wniosku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że książka i nuty są próbką w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy i w związku z art. 7 ust. 3 przekazanie klientom (w okolicznościach opisanych w punktach 1-5) publikacji w formie próbki nie podlega opodatkowaniu, należało uznać za prawidłowe.

Natomiast w sytuacji opisanej w punktach 6 i 7 wniosku ORD-IN egzemplarze publikacji książek i nut, nie mają charakteru promocyjnego i reklamowego i nie spełniają definicji próbek określonej w art. 7 ust. 7 ustawy o VAT a zatem ich nieodpłatne przekazanie bibliotekom i organizacjom zbiorowego zarządzania wymienionym w punktach 6 i 7 wniosku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, z wyjątkiem tych egzemplarzy książek i nut, które spełniają definicję prezentów o małej wartości.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7.

Zatem, stosownie do cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wobec powyższego, przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas, po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Ta warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy, prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego jakim jest wykorzystanie towaru lub usługi do realizacji czynności opodatkowanej podatnika, np. gdy okaże się, że zmieniono przeznaczenie towaru (usługi) i został on ostatecznie wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT lub niepodlegających VAT - spowoduje konieczność weryfikacji uprzedniego odliczenia podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę, że prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego, decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa - mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. o pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reprezentacji i reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego itp.

Ustawa przewiduje jeszcze inny szczególny przypadek, w którym podatnikowi przyznano prawo do odliczenia, mimo że prawo to nie przysługiwałoby mu na zasadach ogólnych. Dotyczy on sytuacji przekazania, drukowanych materiałów reklamowych, próbek lub prezentów niewielkiej wartości. Taka czynność bowiem nie podlega opodatkowaniu, tak więc podatek związany z wykonywaniem tych czynności nie podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

Należy jednak zauważyć, że czynność przekazania, drukowanych materiałów reklamowych, próbek czy też prezentów małej wartości zazwyczaj podejmowana jest w związku lub z myślą o sprzedaży opodatkowanej. Są to bowiem czynności o charakterze reprezentacyjnym, reklamowym i jako takie służą sprzedaży opodatkowanej przynajmniej w pewnym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, ustawa przyznaje podatnikom w tym przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przekazywanymi nieodpłatnie próbkami, czy też prezentami małej wartości. Stanowi o tym wprost przepis art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy.

Podatek podlegający odliczeniu zawarty będzie przede wszystkim w cenie zakupu towarów i usług służących do wytworzenia książek i nut przekazywanych następnie jako próbki czy prezenty małej wartości.

Z treści opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż głównym profilem działalności wykonywanej przez Spółkę jest wydawanie specjalistycznych książek o charakterze muzycznym i nut (,,publikacje") oraz wypożyczanie materiałów nutowych. Efektem działalności jest gotowy produkt, który zawiera oznaczenie nazwy, adresu spółki. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nabycie towarów jest związane ze sprzedażą opodatkowaną, związaną ze sprzedażą książek i nut, natomiast w momencie nabycia Wnioskodawca nie wie na jakie cele zostaną przekazane. Wytworzone towary to książki i nuty, które służą sprzedaży opodatkowanej.

W świetle powyższego, jeśli nabyte towary i usługi służą Wnioskodawcy do wytworzenia książek i nut, które co do zasady mają być przedmiotem sprzedaży opodatkowanej, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów nawet, jeśli po wytworzeniu książek i nut część egzemplarzy zostanie przeznaczona na przekazanie w formie próbek, prezentów małej wartości czy też na rzecz biblioteki i organizacji zbiorowego zarządzania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że zachowuje on prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wytworzeniem publikacji wymienionych w pkt od 1 do 7 wniosku, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY