Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

W przypadku gdy pracownik Spółki nie obejmie obligacji, a wpłacona przez niego zaliczka na poczet obligacji zostanie mu zwrócona wraz z naliczonymi odsetkami, uzyskany przychód odsetkowy powinien być potraktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych określonych art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany 19% podatek od dokonywanych wypłat odsetek?

sygnatura: IBPBII/2/415-1042/11/JG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2011-12-22

słowa kluczowe:obligacje, obowiązek płatnika, papier wartościowy, przychód z kapitału pieniężnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2011r. (data wpływu 23 września 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz pracownika Spółki odsetek od pożyczki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2011r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz pracownika Spółki odsetek od pożyczki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (będąca wnioskodawcą) została utworzona w 1951r., jako jedna z wiodących polskich central handlu zagranicznego, której zadaniem był import i eksport urządzeń dla górnictwa i hutnictwa. W miarę rozwoju Spółki zakres działalności stale się rozszerzał, a realizowany międzynarodowy obrót towarowy objął dodatkowe branże przemysłowe takie jak: odlewnictwo, koksownictwo, metalurgia. Po 1990r. Spółka brała również udział w realizacji projektów budowy dużych obiektów przemysłowych zarówno w krajach Europy, jak i innych krajach świata. Od 2007r. Spółka realizuje strategię rozwoju w sektorze energetyczno-surowcowym. Aktualnie wiodącym obszarem działalności Spółki jest obrót energią elektryczną oraz uzupełniające usługi energetyczne. Priorytetem Spółki jest dalszy rozwój jako dynamicznej grupy energetycznej w zakresie obrotu, a także wytwarzania energii oraz handlu surowcami energetycznymi.

Mając na względzie szeroki zakres aktywności biznesowej Spółka w poszczególnych okresach poszukuje różnych źródeł finansowania. Pod koniec 2010r. zarząd Spółki podjął decyzję o próbie pozyskania nowych środków finansowych poprzez emisję obligacji. Propozycja objęcia obligacji przedstawiona została między innymi wybranym przedstawicielom kadry zarządzającej Spółki. Objęcie obligacji miało nastąpić ze środków własnych osób fizycznych (lub środków pozyskanych przez te osoby) nieprowadzących działalności gospodarczej, będących pracownikami Spółki w oparciu o łączące strony umowy o pracę (osoby będące rezydentami podlegającymi pod nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce).

Ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych oraz przeprowadzenie formalnej procedury emisji obligacji, do dnia składania niniejszego wniosku o interpretację obligacje nie zostały jeszcze objęte. Jeden z pracowników przekazał jednak na konto Spółki zaliczki na poczet przyszłego nabycia obligacji. W sytuacji, gdy nie dojdzie do objęcia obligacji, wpłacone kwoty zostaną przez Spółkę zwrócone wraz ze stosownymi odsetkami (wpłacone kwoty potraktowane będą jako pożyczka).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji, gdy pracownik Spółki nie obejmie obligacji, a wpłacona przez niego zaliczka na poczet obligacji zostanie mu zwrócona wraz z naliczonymi odsetkami, uzyskany przychód odsetkowy powinien być potraktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych określonych art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany 19% podatek od dokonywanych wypłat odsetek...

Zdaniem wnioskodawcy, w sytuacji, gdy pracownik Spółki nie obejmie obligacji, a wpłacona przez niego zaliczka na poczet obligacji zostanie mu zwrócona wraz z naliczonymi odsetkami, uzyskany przychód odsetkowy powinien być potraktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych określonych art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany 19% podatek od wypłaconych odsetek.

Wnioski opisane do pytania Nr 1 w całości, zdaniem Spółki, odnoszą się również do sytuacji, gdy osoba fizyczna udziela pożyczki na rzecz swojego pracodawcy i pożyczka nie jest realizowana w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Jeśli zatem pracownik Spółki nie obejmie obligacji, a od wpłaconej zaliczki zapłacone przez Spółkę zostaną odsetki (zaliczka potraktowana zostania jako pożyczka), pracownik osiągnie przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym, a Spółka dokonując wypłaty odsetek pełnić będzie rolę płatnika zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka nadmienia, że stanowisko zaprezentowane przez nią w punktach 1 i 2 wspierane jest również przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych. Przykładowo w interpretacji z 15 października 2010r. (ILPB1/415-974/10-2/AP) w zbliżonym stanie faktycznym organ podatkowy potwierdził, że odsetki od lokat i obligacji powinny być klasyfikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych osiąganych przez osobę fizyczną nawet jeśli osoba ta jest wspólnikiem spółki jawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wyłącznie w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz pracownika Spółki odsetek od pożyczki (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 ). Natomiast w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą na rzecz pracownika spółki odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek. Nie ma przy tym znaczenia czy wypłaty odsetek dokonuje osoba fizyczna, osoba prawna czy spółka osobowa.

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Ustawodawca w powyższym przepisie w sposób jednoznaczny wskazał, iż od uzyskanych przychodów z odsetek od pożyczek podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 19 % uzyskanego przychodu. Stosownie natomiast do regulacji art. 30a ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.

Jak wynika z analizy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wnioskodawca podjął decyzję o emisji obligacji. Objęcie obligacji ma nastąpić ze środków własnych osób fizycznych (lub środków pozyskanych przez te osoby) nieprowadzących działalności gospodarczej, będących pracownikami Spółki. Jeden z pracowników przekazał na konto Spółki zaliczki na poczet przyszłego nabycia obligacji. Zdaniem wnioskodawcy w sytuacji, gdy nie dojdzie do objęcia obligacji, wpłacone kwoty zostaną potraktowane jako pożyczka i zwrócone wraz ze stosownymi odsetkami. W tym stanie rzeczy zdaniem wnioskodawcy uzyskany przez pracownika z tego tytułu przychód powinien być zakwalifikowany do przychodów z kapitałów pieniężnych określonych art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowany na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy a to oznacza, że na wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika do pobranie 19% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatoriusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia - art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300, ze zm.). Istota tych papierów wartościowych polega bowiem na tym, że ich emitent poprzez propozycję nabycia skutkującą zbyciem (objęciem) uzyskuje od nabywców określoną kwotę pieniężną, którą obowiązany jest zwrócić w oznaczonym terminie oraz zapłacić określoną kwotę za korzystanie z pieniędzy nabywcy obligacji. Innymi słowy obligacja jest narzędziem kredytu dla jej emitenta.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż słuszne jest stwierdzenie wnioskodawcy, że aby móc prawidłowo określić skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla samego podatnika jak i dla płatnika niezbędne jest ustalenie źródła przychodu z jakiego dana osoba uzyskuje przysporzenie. Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje katalog źródeł przychodu a wśród nich wymienia przychody z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. odsetki od pożyczek (art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). W przedmiotowej sprawie w sytuacji gdy nie dojdzie do nabycia obligacji a wpłacona na poczet objęcia obligacji kwota zostanie potraktowana jako pożyczka, która następnie zostanie zwrócona pracownikowi wraz ze stosownymi odsetkami, to istotnie otrzymane przez pracownika odsetki od pożyczki będą stanowiły przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Tak więc zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, a więc osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemajace osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Przy czym zryczałtowany podatek od odsetek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Reasumując, wypłacone na rzecz pracownika odsetki od pożyczki stanowią przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na wnioskodawcy wypłacającym odsetki od pożyczki ciążą obowiązki płatnika wynikające z wyżej cytowanego art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, uwzględniając okoliczności przedstawione we wniosku oraz przytoczone przepisy prawa, stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, płatnik będzie zobowiązany pobierać od wypłaconych odsetek zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% przychodu.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez wnioskodawcę interpretacji indywidualnej wskazać należy, iż orzeczenie to dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest skuteczne. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY