Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

umowa nieodpłatnego użyczenia nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

sygnatura: IPPB2/436-412/11-4/AF

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2011-12-22

słowa kluczowe:lokal mieszkalny, opodatkowanie, podatek od spadków i darowizn, umowa użyczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 27.09.2011 r. (data wpływu 28.09.2011 r.) uzupełnionym na wniosku ORD-IN z dnia 15.12.2011 r. (data wpływu 19.12.2011 r.) na wezwanie Nr IPPB1/415-869/11-2/MS, IPPB2/436-411/11-2/AF oraz Nr IPPB2/436-412/11-2/AF z dnia 02.12.2011 r. (data doręczenia 09.12.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie użyczającego z tytułu zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie użyczającego z tytułu zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada lokal, który planuje oddać w nieodpłatne użytkowanie osobie znajomej. Fakt ten będzie potwierdzony umową pisemną przez obie strony.

Pismem z dnia 02.12.2011 r. (data doręczenia 09.12.2011 r.) Nr IPPB1/415-869/11-2/MS, IPPB2/436-411/11-2/AF oraz Nr IPPB2/436-412/11-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 • wskazanie, którego stanu faktycznego dotyczy wniesiona opłata i w zakresie przepisów jakiej ustawy ma być wydana interpretacja prawa podatkowego,
 • dokonanie stosownej opłaty na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie i doręczenie dowodu uiszczenia opłaty do tut. Organu,
 • przeformułowanie pytania Nr 4 ,,Czy istnieje obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o tego rodzaju umowie...", w taki sposób aby wniosek dotyczył zapytania o wykładnię przepisów prawa podatkowego i ich zastosowanie w opisanym stanie faktycznym oraz by w konsekwencji możliwe było wydanie w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej - pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • doprecyzowanie stanu faktycznego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez wskazanie, na podstawie jakiej czynności cywilnoprawnej nastąpi oddanie w nieodpłatne użytkowanie osobie znajomej lokalu,
 • doprecyzowanie stanu faktycznego w zakresie podatku od spadków i darowizn poprzez wskazanie, na podstawie jakiej czynności cywilnoprawnej nastąpi oddanie w nieodpłatne użytkowanie osobie znajomej lokalu.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

Wnioskodawca wskazał, iż osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy zamierza go przekazać do nieodpłatnego używania konkubinie. Konkubina zamierza wykorzystywać przedmiotowy lokal w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Strony planują zawrzeć umowę użyczenia, na mocy której po stronie biorącej w użyczenie ciążyć będą obowiązki dotyczące ponoszenia kosztów eksploatacji a także opłat czynszowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy którakolwiek ze stron powyższej umowy zobowiązana jest do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy którakolwiek ze stron powyższej umowy zobowiązana jest do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych...
 3. Czy którakolwiek ze stron powyższej umowy zobowiązana jest do zapłacenia podatku od spadków i darowizn...
 4. Czy po stronie użyczającej oraz stronie biorącej w użyczenie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku, gdy na podstawie takiej umowy, strona biorąca w użyczenie zobowiązuje się poza ponoszeniem zwykłych kosztów związanych z utrzymaniem rzeczy z utrzymaniem rzeczy dodatkowych opłat, w tym płacenia czynszu...

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie znalazł on nigdzie w przepisach prawa, aby w zaistniałej sytuacji był obowiązek płacenia podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, na czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanie mu w tym celu rzeczy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca posiada lokal, który planuje oddać w nieodpłatne użytkowanie osobie znajomej. Fakt ten będzie potwierdzony umową pisemną przez obie strony. Osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy zamierza go przekazać do nieodpłatnego używania konkubinie. Konkubina zamierza wykorzystywać przedmiotowy lokal w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Strony planują zawrzeć umowę użyczenia, na mocy której po stronie biorącej w użyczenie ciążyć będą obowiązki dotyczące ponoszenia kosztów eksploatacji a także opłat czynszowych.

Reasumując, należy stwierdzić, iż umowa nieodpłatnego użyczenia nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Końcowo należy wskazać, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pana, jako występującego z wnioskiem. Nie wywołuje natomiast skutków prawnych dla konkubiny. Konkubina chcą uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY