Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł odliczyć potrącone w 2011 r. składki na FUS w łącznej kwocie 46.482,00 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2011 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2011 r.?

sygnatura: IBPBII/1/415-827/11/AA

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2011-12-22

słowa kluczowe:emeryci, emerytura, odliczenie od dochodu, praca, składki na ubezpieczenia społeczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2011 r. (data wpływu do tut. Biura - 22 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest emerytem począwszy od dnia 10 grudnia 2008 r., tj. od daty określonej prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesił z dniem 10 grudnia 2008 r. wypłatę świadczenia Wnioskodawcy z powodu osiągania przez niego przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę na pełnym etacie. Zawieszenie wypłaty świadczenia trwa nadal.

We wrześniu 2011 r. Wnioskodawca otrzymał z ZUS informację o możliwości wypłaty wyrównania z tytułu ,,rozliczenia zawieszalności emerytury" za lata 2009 i 2010.

Rozliczenie to przedstawia się nastepująco:

rok 2009: przychód 38.764,16 zł

dobrowolna wpłata na FUS 15.165,80 zł

kwota do wypłaty (brutto) 23.598,36 zł

rok: 2010 przychód 42.189,20 zł

dobrowolna wpłata na FUS 31.316,20 zł

kwota do wypłaty (brutto) 10.873,00 zł

Kwoty do wypłaty pomniejszone zostaną o zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowtone obliczone od przychodu.

Wnioskodawca zaznacza, że został poinformowany, iż w rozliczeniu rocznym PIT-40A za 2011 r. wykazany zostanie przychód (będący dochodem) w wysokosci 80.953,36 zł jako suma kwot: 38.764,16 zł i 42.189,20 zł. W związku z tym, wirtualna kwota przychodu skumuluje się z dochodem osiągniętym ze stosunku pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł odliczyć potrącone w 2011 r. składki na FUS w łącznej kwocie 46.482,00 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2011 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2011 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma on prawo w zeznaniu PIT o wysokości dochodów uzyskanych w 2011 r. odliczyć od sumy dochodów składkę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 46.482,00 zł potrąconą z naliczonej kwoty wyrównania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyliczony przez ZUS przychód jest dochodem, którego fizycznie Wnioskodawca nie otrzyma.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 czerwca 2010 r. Znak: IBPB II/1/415-328/10/BJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 powołanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego we wrześniu 2011 r. Wnioskodawca otrzymał z ZUS informację o możliwości wypłaty wyrównania z tytułu ,,rozliczenia zawieszalności emerytury" za lata 2009 i 2010.

Rozliczenie to przedstawia się nastepująco:

rok 2009: przychód 38.764,16 zł

dobrowolna wpłata na FUS 15.165,80 zł

kwota do wypłaty (brutto) 23.598,36 zł

rok 2010: przychód 42.189,20 zł

dobrowolna wpłata na FUS 31.316,20 zł

kwota do wypłaty (brutto) 10.873,00 zł

Kwoty do wypłaty pomniejszone zostaną o zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowtone obliczone od przychodu.

Wnioskodawca zaznacza, że został poinformowany, iż w rozliczeniu rocznym PIT-40A za 2011 r. wykazany zostanie przychód (będący dochodem) w wysokosci 80.953,36 zł jako suma kwot: 38.764,16 zł i 42.189,20 zł.

Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 - art. 104 ust. 2 ww. ustawy.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów.

Stosownie do art. 10 ww. ustawy osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz osoby, o których mowa w art. 7 pkt 3, mogą po ustaniu tych ubezpieczeń kontynuować je dobrowolnie, jednakże wówczas, gdy okres tego ubezpieczenia przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczonego nie będzie go zapewniał.

Jak wynika z treści art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ww. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:

  1. zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
  2. potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

-odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Biorąc pod uwagę przedstwione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa, tut. Organ stwierdza, iż przekazana Wnioskodawcy w 2011 r. przez ZUS kwota wyrównania z tytułu ,,rozliczenia zawieszalności emerytury" za rok 2009 w wysokości 38.764,16 zł i za rok 2010 w wysokości 42.189,20 zł stanowi dla niego przychód, który winien uwzględnić w zeznaniu o wysokości uzyskanego w 2011 r. dochodu. Jednocześnie, Wnioskodawca może odliczyć w zeznaniu za 2011 r. potrącone mu przez ZUS (tytułem dobrowolnej wpłaty), z ww. wyrównania składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, tj. odpowiednio kwoty za 2009 r. - 15.165,80 zł i za 2010 r. - 31.316,20 zł, o ile składki te zostały zapłacone ze środków Wnioskodawcy, zgodnie z przepisami ustawy o sytemie ubezpieczeń społecznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się natomiast do wskazanej przez Wnioskodawcę, interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY