Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Termin odliczenia podatku naliczonego od dokonanych przez Wnioskodawcę zakupów.

sygnatura: IBPP1/443-1454/11/MS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2011-12-21

słowa kluczowe:faktura, odliczenie podatku od towarów i usług, podatek naliczony, prawo do odliczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2011r. (data wpływu do tut. organu 15 września 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2011r. (data wpływu do tut. organu w dniu 6 grudnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego od dokonanych przez Wnioskodawcę zakupów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2011r. do tut. organu, wpłynął wniosek z dnia 9 września 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego od dokonanych przez Wnioskodawcę zakupów.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 listopada 2011r. (data wpływu do tut. organu 6 grudnia 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1454/11/MS z dnia 23 listopada 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży obuwia poprzez sieć wyspecjalizowanych sklepów detalicznych znajdujących się na terenie całej Polski, Wnioskodawca dokonuje zakupu towarów, które dostarczane są do sklepów Wnioskodawcy przez stałych dostawców tych towarów. Sprzedawca wystawia fakturę na towar, który dostarczany jest do kilku sklepów jednocześnie. Odbiór tych towarów dokonywany jest w punktach detalicznych. Zdarza się wówczas, szczególnie, gdy dostawa wysyłana jest w ostatnich dniach miesiąca, że towar dociera do części sklepów już w następnym miesiącu - szczególnie do tych najbardziej oddalonych od siedzib dostawców. Brakujący towar z faktury VAT zostaje przyjęty do sklepu w pierwszych dniach następnego miesiąca.

Wnioskodawca zamierza odliczać podatek VAT naliczony w całości w rozliczeniu za okres w którym otrzymał fakturę, ponieważ brakujący towar otrzymuje w miesiącu następnym przed dniem złożenia deklaracji VAT.

Natomiast w sytuacji, gdy zdarzy się, że dostawa towaru jest niezgodna z fakturą - brakuje części towarów (do dnia złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc) lub asortyment towarów dostarczonych nie jest zgody z asortymentem wykazanym na fakturze - Wnioskodawca zamierza odliczać VAT od tej części faktury, która jest zgodna z dostawą, pozostałą część podatku VAT odliczyć w m-cu w którym braki w dostawie zostały uzupełnione lub Wnioskodawca otrzymał fakturę korygującą.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od dnia 26 lipca 1999r. z tytułu art. l5 ust. l ustawy o podatku VAT.

Wnioskodawca dokonuje zakupu towarów (obuwie i akcesoria, galanteria skórzana), które są sprzedawane odbiorcom detalicznym, sprzedaż towarów odbywa się ze stawką 23% co oznacza, że są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności tylko i wyłącznie opodatkowanych.

Zakupione towary są nabywane przez Wnioskodawcę. Faktury VAT zakup wystawiane są na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego z faktury opisanej powyżej gdy ilość towaru dostarczonego jest mniejsza od wykazanej na fakturze, ale brakujący towar został dostarczony w całości przed dniem sporządzenia deklaracji VAT za dany miesiąc...

Czy prawidłowe jest częściowe odliczenie podatku VAT z faktury w tej części w stosunku do której dostawa jest zgodna z fakturą, a pozostałą kwotę w miesiącu następnym ale po dniu sporządzenia deklaracji VAT gdy brakujący towar zostanie dostarczony zgodnie z fakturą lub otrzymaniem faktury korekty VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli brakujący towar został dostarczony przed upływem terminu złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całości podatku VAT z otrzymanej faktury.

W przypadku, gdy brakujący towar zostanie dostarczony po dniu złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w tej części, w której faktura jest zgodna z dostawą, a pozostałą część w miesiącu uzupełnienia dostawy, lub otrzymania faktury korygującej VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Terminy, w których powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ustawodawca określił w art. 86 ust. 10-13 cyt. ustawy o VAT.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Przepis art. 86 ust. 11 ww. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 12, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Jak stanowi art. 86 ust. 12a ustawy o VAT przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków gdy:

  1. faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11;
  2. nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

Należy zatem wskazać, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. b ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie sprzedaży obuwia poprzez sieć wyspecjalizowanych sklepów detalicznych znajdujących się na terenie całej Polski, dokonuje zakupu towarów, które dostarczane są do sklepów Wnioskodawcy przez stałych dostawców tych towarów. Sprzedawca wystawia fakturę na towar, który dostarczany jest do kilku sklepów jednocześnie. Odbiór tych towarów dokonywany jest w punktach detalicznych. Zdarza się wówczas, szczególnie, gdy dostawa wysyłana jest w ostatnich dniach miesiąca, że towar dociera do części sklepów już w następnym miesiącu - szczególnie do tych najbardziej oddalonych od siedzib dostawców. Brakujący towar z faktury VAT zostaje przyjęty do sklepu w pierwszych dniach następnego miesiąca.

Wnioskodawca zamierza odliczać podatek VAT naliczony w całości w rozliczeniu za okres w którym otrzymał fakturę, ponieważ brakujący towar otrzymuje w miesiącu następnym przed dniem złożenia deklaracji VAT.

Natomiast w sytuacji, gdy zdarzy się, że dostawa towaru jest niezgodna z fakturą - brakuje części towarów (do dnia złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc) lub asortyment towarów dostarczonych nie jest zgody z asortymentem wykazanym na fakturze - Wnioskodawca zamierza odliczać VAT od tej części faktury, która jest zgodna z dostawą, pozostałą część podatku VAT odliczyć w m-cu w którym braki w dostawie zostały uzupełnione lub Wnioskodawca otrzymał fakturę korygującą.

Wyżej cytowane przepisy ustawy wskazują, iż odliczenie podatku, co do zasady związane jest z rozliczeniem za okres, w którym otrzymano fakturę (dokument celny), ale także z faktem nabycia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Jeśli bowiem faktura została otrzymana wcześniej, tj. przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, wówczas prawo do odliczenia podatku zawieszone jest do czasu, gdy dostawa towarów, którą dokumentuje faktura, zostanie wykonana.

Jeśli jednak nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za miesiąc otrzymania faktury, podatnik, zgodnie z art. 86 ust. 12a pkt 2, ma prawo ująć podatek naliczony z danej faktury w deklaracji za miesiąc jej otrzymania.

Zatem, zgodnie z art. 86 ust. 10 z uwzględnieniem art. 86 ust. 12 i ust. 12a, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, dokumentujących zakup towarów, otrzymanych na koniec miesiąca, w rozliczeniu za miesiąc otrzymania tych faktur, pod warunkiem, iż nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której Wnioskodawca dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur.

Jednocześnie w sytuacji, gdy dostawa towaru jest niezgodna z fakturą, tj. w sytuacji gdy do dnia złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc brakuje części towarów lub asortyment towarów dostarczonych nie jest zgody z asortymentem wykazanym na fakturze, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w tej części, w której faktura jest zgodna z dostawą. Natomiast w pozostałym zakresie, zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od tej części faktury VAT, która jest niezgodna z dostawą, Wnioskodawca nabędzie w miesiącu w którym braki w dostawie zostaną uzupełnione lub Wnioskodawca otrzyma fakturę korygującą, tj. w miesiącu w którym nabędzie prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że jeżeli brakujący towar został dostarczony przed upływem terminu złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc Wnioskodawca ma prawo do odliczenia całości podatku VAT z otrzymanej faktury a w przypadku, gdy brakujący towar zostanie dostarczony po dniu złożenia deklaracji VAT za dany miesiąc Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w tej części, w której faktura jest zgodna z dostawą, a pozostałą część w miesiącu uzupełnienia dostawy, lub otrzymania faktury korygującej VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY