Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Dla dostawy 2 budynków zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, również dostawa działki będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

sygnatura: IBPP1/443-1426/11/LSz

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2011-12-21

słowa kluczowe:budynek, dostawa, grunt zabudowany, plan zagospodarowania przestrzennego, sprzedaż gruntów, stawka

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2011r. (data wpływu 13 września 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 listopada 2011r. (data wpływu 5 grudnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży budynków wraz z gruntem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży budynków wraz z gruntem.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 listopada 2011r. (data wpływu 5 grudnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 listopada 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Z wnioskiem o nabycie prawa własności nieruchomości, między innymi, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 48 o pow. 1,3333 ha obr. 63 .... zabudowanej budynkami przy ul. Ś. w K. wystąpiła Akademia im. ..... Wniosek realizowany jest w trybie art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), który dopuszcza zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości, jeżeli jest ona zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2, tj. osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Objęta wnioskiem nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i z uwagi na fakt, że w dniu 27 maja 1990r. służyła wykonywaniu zadań Akademii, nie podlega przejęciu na rzecz Gminy Miejskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami).

Jak ustalono w oparciu o materiały archiwalne oraz dokumenty dostarczone przez Wnioskodawcę, działka nr 48 obr. 63 ... jest zabudowana budynkami, które powstały w latach 1938-1939 jako ,,gmach Studium ...", następnie w 1942r. budowla została zajęta przez niemiecką fabrykę margaryny, która wykonała liczne przeróbki, ale ogólnego planu nie zmieniła. Wyższa Szkoła Wychowania ... (poprzednik prawny obecnej Akademii im. ....) protokołem z dnia 31 sierpnia 1950r. przekazała przedmiotowe budynki Akademii im. ..... Wnioskodawca zatem korzysta nieprzerwanie z nieruchomości objętej wnioskiem ponosząc nakłady na bieżące utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym i porządkowym oraz ponosząc wszelkie koszty utrzymania nieruchomości.

W oparciu o operat szacunkowy została ustalona wartość przedmiotowej nieruchomości na kwotę 21.768.605 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięć złotych 00/100), w tym wartość gruntu została ustalona na kwotę 15.959.468 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych), a wartość budynku na kwotę: 5.809.137zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych). W związku z art. 68 ust.1 pkt 2 zbycie opisanej wyżej nieruchomości na rzecz Uczelni następuje z zastosowaniem 90% bonifikaty od ceny równej wartości określonej w operacie szacunkowym. Zatem cenę nieruchomości ustalono na kwotę 2.176.860 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że przedmiotem zbycia, o którym mowa we wniosku z dnia 5 września 2011r. Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jest nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna 48 o pow. 1 ha 33 a 33 m2 obr. 63 .... zabudowana dwoma budynkami.

Zgodnie z opisem zamieszczonym przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym określającym wartość przedmiotowych nieruchomości, wykonanym w dniu 6 czerwca 2011r., jeden z budynków jest ,,parterowy, od strony wejścia piętrowy", niepodpiwniczony, murowany - wykorzystywany jako budynek administracyjny i hala sportowa, natomiast drugi budynek jest parterowy, podpiwniczony - wykorzystywany jako budynek sali wykładowej.

W świetle powyższego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999r. Nr 112 poz. 1316 z późniejszymi zmianami) zasadnym wydaje się określenie przedmiotowych budynków symbolem; 1-12-126-1263 PKOB.

Zgodnie z treścią księgi wieczystej ... obejmującej działkę 48 obr. 63 ..., przedmiotowa nieruchomość (grunt oraz budynki) stanowi własność Skarbu Państwa.

Budynki posadowione na opisanej wyżej nieruchomości są trwale związane z gruntem.

Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta działającemu jako starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Budynki, które wraz z gruntem stanowią przedmiot sprzedaży do chwili obecnej nie zostały oddane do użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W ocenie tutejszego Wydziału, obecnie dokonywana transakcja sprzedaży opisanych wyżej nieruchomości (gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami) nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, bowiem dotychczas nie dokonano w odniesieniu do niej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Właściciel nieruchomości tj. Skarb Państwa nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów oraz nie przysługiwało mu prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków.

Użytkownik nieruchomości - Akademia, na rzecz której ma nastąpić zbycie przedmiotowych nieruchomości (gruntu oraz budynków) - ponosił jedynie nakłady na bieżące utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym i porządkowym oraz koszty utrzymania nieruchomości.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, iż w opisie stanu faktycznego we wniosku z dnia 5 września 2011r. użyte zostało sformułowanie ,,Wnioskodawca" w rozumieniu podmiotu, który wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zbycie nieruchomości. W tym przypadku jest to Akademia, która równocześnie jest użytkownikiem nieruchomości objętej wnioskiem.

Należy zaznaczyć, że właściciel nieruchomości (tj. Skarb Państwa) nie zawierał umów najmu czy dzierżawy o odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem (zarówno do gruntu jak również budynków).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz prawnego Skarb Państwa - Prezydent Miasta działający jako starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej prawidłowo przyjął, iż pomimo, że transakcja dostawy budynków następuje w ramach pierwszego zasiedlenia, niemniej jednak w stosunku do tej nieruchomości nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a zatem dostawa budynków jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535), zaś w związku z art. 29 ust. 5 wymienionej ustawy z podstawy opodatkowania, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania, nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem dostawa gruntu w tym przypadku będzie również podlegała zwolnieniu z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium całego kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 powołanej wyżej ustawy, rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste. Z treści art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. W praktyce powyższa regulacja powoduje, że grunt, z którym trwale złączone są budynki lub budowle również będące przedmiotem dostawy - opodatkowany jest wedle tej samej stawki podatkowej co budynki i budowle na nim położone.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust.7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1. Zgodnie z art. 146a wymienionej ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie art. 43 ust. 1 ust. 10 zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem, gdy dostawa jest wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Zatem, aby można mówić o pierwszym zasiedleniu musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu, a więc gdy obiekt zostaje np. sprzedany. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że zbycie budynków posadowionych na działce 48 obr. 63 ... wraz z gruntem na rzecz Akademii nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, a zatem przesłanki zwolnienia do podatku od towarów i usług z art. 43 ust. 1 pkt 10 nie zachodzą.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt l0a wymienionej ustawy, zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, a którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Z opisanego powyżej stanu faktycznego wynika, że Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta działającemu jako starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego i kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości oraz nie ponosił wydatków na ulepszenie, które przekroczyłoby 30% wartości początkowej budynków.

W uzupełnieniu stanowiska z dnia 29 listopada 2011r., Wnioskodawca podał, że skoro Skarbowi Państwa (dokonującemu dostawy właściciel gruntu i budynków trwale z tym gruntem związanych) w stosunku do tych budynków nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, dostawa ta zgodnie z treścią art. 43 pkt 1 ust. 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami) podlega zwolnieniu z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r., są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów za wynagrodzeniem. W myśl tego przepisu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z 1 działki ewidencyjnej nr 48 o pow. 1ha 33a 33m2 obr. 63 .... zabudowanej dwoma budynkami. Zgodnie z opisem zamieszczonym przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym określającym wartość przedmiotowych nieruchomości, wykonanym w dniu 6 czerwca 2011r., jeden z budynków jest ,,parterowy, od strony wejścia piętrowy", niepodpiwniczony, murowany - wykorzystywany jako budynek administracyjny i hala sportowa, natomiast drugi budynek jest parterowy, podpiwniczony - wykorzystywany jako budynek sali wykładowej. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999r. Nr 112 poz. 1316 z póź. zm.) Wnioskodawca sklasyfikował przedmiotowe budynki pod symbolem PKOB 1263.

Budynki znajdujące się na działce są trwałe związane z gruntem.

Należy wskazać, że zgodnie z objaśnieniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W myśl art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  • obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: ,,Budynki" i ,,Obiekty inżynierii lądowej i wodnej". Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB w sekcji ,,Budynki" można wyróżnić klasę 1263 - Budynki szkół i instytucji badawczych, do której zalicza się budynki szkolnictwa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego (np. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, licea ogólnokształcące, licea techniczne, itp.), budynki szkół zawodowych lub kształcenia specjalistycznego, budynki szkół wyższych i placówki badawcze, laboratoria badawcze, specjalne szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, ośrodki kształcenia ustawicznego, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki obserwatoriów.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowe budynki są towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż ww. budynków - co do zasady - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1578) oraz art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) z dniem 1 stycznia 2011r. w ustawie o podatku od towarów i usług dodano w przepisach przejściowych i końcowych przepisy art. 146a-146j.

I tak, stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z ustawowej definicji ,,pierwszego zasiedlenia" wynika, że pod tym pojęciem należy rozumieć:

 • oddanie do użytkowania,
 • w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu,
 • pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po wybudowaniu lub ulepszeniu, wynoszącym co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt lub jego część zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 7a ww. ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że objęta wnioskiem nieruchomość - działka nr 48 o pow. 1ha 33a 33m2 stanowi własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Działka ta jest zabudowana 2 budynkami, które powstały w latach 1938-1939 jako ,,gmach Studium ...", następnie w 1942r. budowla została zajęta przez niemiecką fabrykę margaryny, która wykonała liczne przeróbki, ale ogólnego planu nie zmieniła. Wyższa Szkoła Wychowania ... (poprzednik prawny obecnej Akademii im. ....) protokołem z dnia 31 sierpnia 1950r. przekazała przedmiotowe budynki Akademii im. .... Akademia zatem korzysta nieprzerwanie z nieruchomości objętej wnioskiem ponosząc nakłady na bieżące utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym i porządkowym oraz ponosząc wszelkie kaszty utrzymania nieruchomości.

Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta działającemu jako Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Budynki, które wraz z gruntem stanowią przedmiot sprzedaży do chwili obecnej nie zostały oddane do użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Obecnie dokonywana transakcja sprzedaży opisanych wyżej nieruchomości (gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami) nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, bowiem dotychczas nie dokonano w odniesieniu do niej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Właściciel nieruchomości tj. Skarb Państwa nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów oraz nie przysługiwało mu prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków.

Właściciel nieruchomości (tj. Skarb Państwa) nie zawierał umów najmu czy dzierżawy o odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem (zarówno do gruntu jak również budynków).

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w odniesieniu do wskazanych we wniosku budynków, nie doszło dotychczas do pierwszego zasiedlenia w świetle art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

W konsekwencji w świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych wyżej regulacji prawnych, stwierdzić należy, że zbycie przez Wnioskodawcę budynków, nie może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż planowana dostawa zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Jak wskazano powyżej, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć objęcie we władanie budynków, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Wydanie przedmiotowych obiektów winno nastąpić w ramach wykonania czynności podlegających opodatkowaniu co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca.

Jednakże z opisu wskazanego we wniosku wynika jednocześnie, że Wnioskodawcy tj. Skarbowi Państwa - Prezydentowi Miasta działającemu jako starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów oraz nie przysługiwało mu prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków.

Wobec powyższego, dostawa przedmiotowych budynków może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Należy zwrócić uwagę, iż w przedmiotowej sprawie przedmiotem dostawy będzie również grunt, na którym posadowione są ww. budynki.

W myśl art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli albo ich części trwale związanych z gruntem.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części jest opodatkowana, to również dostawa gruntu, z którym te obiekty są trwale związane, jest opodatkowana, jeśli natomiast dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z opodatkowania, zwolnieniem objęta jest również dostawa gruntu, z którym te obiekty są trwale związane.

Zatem, skoro dla dostawy 2 budynków zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, również dostawa działki będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednak zauważyć, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY