Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku.

sygnatura: ILPB1/415-1113/11-4/AA

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2011-12-21

słowa kluczowe:opodatkowanie, ryczałty, stawka, usługi budowlane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2011 r. (wg daty wpływu), uzupełnionym w dniu 14 grudnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 2 grudnia 2011 r., znak ILPB1/415-1113/11-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 grudnia 2011 r., i w dniu 14 grudnia 2011 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 12 grudnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. We wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jako jeden z przedmiotów działalności gospodarczej, zgodnie z PKD 2007 podane jest 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

Zainteresowany w ramach swojej działalności zajmuje się - między innymi - robotami związanymi z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach oraz wykonywaniem przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych wraz z usunięciem wykrytych podczas przeglądu usterek.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca podał, iż przedmiotowy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy lat 2010 i 2011. Wskazany przez Zainteresowanego symbol rodzaju świadczonych usług określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), tj. 45.33.12-00.00 - roboty związane z instalacją wentylacyjną i klimatyzacyjną pozostaje aktualny dla stanu prawnego, obowiązującego w 2010 roku.

W odniesieniu natomiast do roku 2011 usługi świadczone przez Wnioskodawcę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 Dz. U. z 2007 r. Nr 220, poz. 1435, Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 256, Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1753) mieszczą się w grupowaniu: 43.22.12.0 - roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi polegające na wykonywaniu instalacji klimatyzacyjnych oraz wykonywanie przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych wraz z usunięciem wykrytych podczas przeglądu usterek (PKWiU 45.33.12-00.00) są opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychody z robót budowlanych opodatkowane są stawką 5,5%.

Ustawa ta nie definiuje pojęcia robót budowlanych. Należy wobec tego pojęcie to odnieść do klasyfikacji statystycznej. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 1997 r. zalicza do robót budowlanych między innymi: roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. Mieszczą się w tym grupowaniu roboty związane z montażem instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz wykonywanie przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych wraz z usunięciem wykrytych podczas przeglądu usterek (PKWiU 45.33.12-00.00). Do robót budowlanych należą również prace związane z remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Wykonywanie montażu instalacji klimatyzacyjnych w budynkach oraz wykonywanie przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych wraz z usunięciem wykrytych podczas przeglądu usterek, zaliczone przez klasyfikację statystyczną do robót budowlanych mieści się więc w dyspozycji przepisu art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tej działalności są opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 - definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 definiującym działalność usługową w zakresie handlu.

Z kolei w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. działalność usługowa - pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Jak wynika z powyższych przepisów, dla klasyfikacji świadczonych przez Wnioskodawcę usług istotne znaczenie ma PKWiU, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. oraz z dnia 29 października 2008 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, (pkt 3 lit. b) tej ustawy),
  • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, (pkt 4 lit. a) powołanej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia robót budowlanych.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, roboty budowlane obejmują:

  • prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres robót ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy), do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
  • prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,
  • instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Jeżeli zatem wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności polegające na wykonywaniu instalacji klimatyzacyjnych oraz wykonywanie przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych wraz z usunięciem wykrytych podczas przeglądu usterek, w świetle obowiązujących przepisów prawa są robotami budowlanymi, ujętymi w Klasyfikacji PKWiU z 1997 r. pod symbolem 45.33.12-00.00 oraz ujętymi w Klasyfikacji PKWiU z 2008 r. pod symbolem 43.22.12.0, to przychód uzyskany w związku z ich wykonaniem, podlega opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu robót budowlanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Końcowo tut. organ wskazuje, że kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY