Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu zarówno przed jak i po 6 września 2011 r.?

sygnatura: ILPP2/443-1599/11-3/TW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2011-12-21

słowa kluczowe:koszt kwalifikowany, odliczanie podatku naliczonego, odzyskanie podatku, podatek naliczony, stowarzyszenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2011 r. (data wpływu 25 listopada 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2011 r. (data wpływu 9 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Pismem z dnia 5 grudnia 2011 r. (data wpływu 9 grudnia 2011 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek w zakresie przedstawionego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej również Stowarzyszenie) posiada osobowość prawną i prowadzi działalność statutową, do której należy: m.in. popularyzacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych plecionkarzy i wikliniarzy, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków, obrona interesów zawodowych członków, organizowanie kursów, wystaw, pokazów, szkoleń, organizowanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Oprócz działalności statutowej Zainteresowany prowadzi ubocznie działalność gospodarczą w zakresie reklamy i promocji, a zyski z tej działalności w całości przeznacza na cele statutowe. W związku z prowadzeniem tej działalności Wnioskodawca od dnia 6 września 2011 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług - z uwagi na przekroczenie wysokości obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług w roku 2011 w wysokości 150.000 zł. Stowarzyszenie nie prowadzi sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług. Do dnia 5 września 2011 r. Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z uwagi na wysokość obrotów i z dniem 6 września 2011 r. utracił to zwolnienie.

Zawarł on umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI- Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2- Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schematu II - Projekty promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita kwota projektu (wydatki kwalifikowane) wynosi 823.500,00 PLN, w tym:

  1. dofinansowanie w formie pomocy publicznej w kwocie nieprzekraczającej 699.975,00 PLN,
  2. wkład własny w wysokości 123.525,00 PLN.

Stowarzyszenie ponosi wydatki związane z realizacją ww. projektu na zakupy towarów i usług. Powyższe wydatki są ewidencjonowane dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług jako nabycia nie związane ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż w związku z ponoszeniem tych wydatków nie uzyskuje on i nie uzyska jakichkolwiek przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wydatki te służą i będą służyły w całości realizacji celów statutowych Wnioskodawcy i są one zaliczane do kosztów kwalifikowanych ww. projektu.

Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, iż efekty projektu sfinansowane dotacją nie miały wpływu na wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu zarówno przed jak i po dniu 6 września 2011 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), dalej ustawa o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Wobec powyższego Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu zarówno przed jak i po dacie 6 września 2011 r., tj. dacie utraty zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu,
  • z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Przepisy ustawy stanowią, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia tego dokonuje podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz gdy nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywanych przez niego czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, to znaczy takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca do dnia 5 września 2011 r. korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z uwagi na wysokość obrotów i z dniem 6 września 2011 r. utracił to zwolnienie - jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Posiada osobowość prawną, prowadzi działalność statutową, lecz nie dokonuje sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Zawarł on umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działania 6.2- Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schematu II - Projekty promocyjne Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie ponosi wydatki związane z realizacją ww. projektu na zakupy towarów i usług. Powyższe wydatki są ewidencjonowane dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług jako nabycia nie związane ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż w związku z ponoszeniem tych wydatków nie uzyskuje on i nie uzyska jakichkolwiek przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wydatki te służą i będą służyły w całości realizacji celów statutowych.

Efekty projektu, sfinansowane dotacją nie miały zatem wpływu na wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż z prawa do odliczenia - jak wyjaśniono powyżej - skorzystać może czynny podatnik podatku VAT pod warunkiem jednak, iż istnieje bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Ponoszone wydatki nie są natomiast związane ze sprzedażą opodatkowaną (nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT).

Reasumując, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu zarówno przed jak i po dniu 6 września 2011 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY