Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Zainteresowany ma potraktować tą czynność jako sprzedaż złomu i ma do niej zastosowanie ,,odwrócony pobór", zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż należy potraktować jak zwykłą transakcję sprzedaży wyrobów, uwzględniając na fakturze doliczony do kwoty netto 23% podatek VAT?

sygnatura: ILPP4/443-668/11-4/EWW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2011-12-21

słowa kluczowe:metale szlachetne, podatnik, stawka, złom

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2011 r. (data wpływu 3 października 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży metali szlachetnych oraz stawki podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży metali szlachetnych oraz stawki podatku. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 1 grudnia 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług w pracowni chemicznej dla klientów, którzy z różnego rodzaju materiałów, np.: stopów metali, złomu szlamu poprodukcyjnego itp., chcą odzyskać czyste metale.

W wyniku tych działań do jego dyspozycji pozostaje nadwyżka metali szlachetnych w postaci:

 • skrawków blachy platynowej,
 • granulatu złota.

Wnioskodawca postanowił sprzedać ww. materiały.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany przedstawił klasyfikację statystyczną towarów będących przedmiotem sprzedaży:

 • 24.41.30.0 - platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
 • 24.41.20.0 - złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.

Poinformował on również, że dostawa wskazanych materiałów nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a nabywca ww. towarów będzie podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany ma potraktować tą czynność jako sprzedaż złomu i ma do niej zastosowanie ,,odwrócony pobór", zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż należy potraktować jak zwykłą transakcję sprzedaży wyrobów, uwzględniając na fakturze doliczony do kwoty netto 23% podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. transakcja winna być potraktowana w trybie ,,odwróconego poboru" i ma w tym wypadku zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie Zainteresowanego, ww. materiał dopiero w dalszej obróbce stanie się wyrobem, a w obecnej postaci jest jedynie złomem metali szlachetnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przedmiotem niniejszej sprawy jest sytuacja, w której Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług w pracowni chemicznej dla klientów, którzy z różnego rodzaju materiałów, np.: stopów metali, złomu szlamu poprodukcyjnego itp., chcą odzyskać czyste metale. W wyniku tych działań do dyspozycji Zainteresowanego pozostaje nadwyżka metali szlachetnych w postaci skrawków blachy platynowej oraz granulatu złota, które postanowił sprzedać.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy).

Z kolei w myśl art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W oparciu o przepis art. 17 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1 pkt 7 i 8 stosuje się, jeżeli nabywcą lub usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15.

W załączniku nr 11 do ustawy stanowiącym ,,Wykaz towarów o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy", zostały wymienione:

 • w poz. 1 - PKWiU ex 24.10.14.0 ,,Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu",
 • w poz. 2 - PKWiU ex 24.45.30.0 ,,Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych",
 • w poz. 3 - PKWiU 38.11.51.0 ,,Odpady szklane",
 • w poz. 4 - PKWiU 38.11.54.0 ,,Pozostałe odpady gumowe",
 • w poz. 5 - PKWiU 38.11.55.0 ,,Odpady z tworzyw sztucznych",
 • w poz. 6 - PKWiU 38.11.58.0 ,,Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal",
 • w poz. 7 - PKWiU 38.12.27 ,,Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne",
 • w poz. 8 - PKWiU ex 38.32.29.0 ,,Surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom".

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z powyższego wywieść należy, że w sytuacji, gdy dostawca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy jest podatnikiem VAT czynnym, który nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, a dostawa złomu nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. jako dostawa towarów używanych (ruchomości), dostawa taka winna być rozliczana przez kupującego (nabywcę złomu), występującego w charakterze podatnika (czynnego lub zwolnionego). W tej sytuacji nabywca złomu, będąc podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu nabycia złomu. W przeciwnym natomiast przypadku, tj. gdy któryś z ww. warunków nie jest spełniony, obowiązek rozliczenia podatku w związku z tą dostawą przeniesiony zostaje na dostawcę złomu.

Zainteresowany poinformował, iż jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a nabywca ww. towarów będzie podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy. Ponadto dostawa towarów będących przedmiotem pytania nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Przedstawił on również klasyfikację statystyczną towarów będących przedmiotem sprzedaży:

24.41.30.0 - platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku; 24.41.20.0 - złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.

Wskazać należy, że towary o powołanej powyżej klasyfikacji statystycznej, dostawy których zamierza dokonywać Wnioskodawca, nie zostały wymienione w załączniku nr 11 do ustawy stanowiącym ,,Wykaz towarów o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy".

Tym samym nie zostały spełnione wszystkie wymogi, aby planowane przez Zainteresowanego dostawy towarów uznać za transakcje, z tytułu których podatnikiem będzie nabywca towarów, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy. W niniejszej sprawie nie ma zatem zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie, na Wnioskodawcy jako na dostawcy tych towarów, spoczywać będzie obowiązek rozliczenia podatku z tytułu ich sprzedaży.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zwanym dalej rozporządzeniem.

Kwestia dotycząca obowiązku wystawiania faktur została uregulowana w § 4 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami ,,FAKTURA VAT".

Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako ,,FAKTURA VAT";
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży, w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki obniżone oraz zwolnienia od podatku.

Jednakże analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej wskazuje, iż ustawodawca nie przewidział dla dostawy platyny nieobrobionej plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku oraz złota nieobrobionego plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienia od podatku. Zatem dostawa ww. towarów podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Reasumując, podatnikiem z tytułu dostawy towarów będących przedmiotem pytania będzie Zainteresowany, który zobowiązany będzie udokumentować tą transakcję fakturą VAT z wykazaną stawką podatku w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Zainteresowanego.

Dodatkowo należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wyznaczonym pytaniem Wnioskodawcy, jest kwestia dotycząca opodatkowania i stawki podatku dla dostawy towarów będących przedmiotem pytania. W związku z powyższym, tut. Organ nie rozpatrywał przedmiotowej sprawy pod kątem możliwości zastosowania przez Zainteresowanego dla planowanej sprzedaży towarów, szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych, określonej w art. 120 ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY