Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Stawki podatku obowiązujące dla usługi montażu wyposażenia technologicznego budynków inwentarskich.

sygnatura: ITPP2/443-1442/11/AF

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2011-12-21

słowa kluczowe:miejsce świadczenia, stawki podatku, usługi montażowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2011 r. (data wpływu 12 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla usługi montażu wyposażenia technologicznego budynków inwentarskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla usługi montażu wyposażenia technologicznego budynków inwentarskich.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma jest zarejestrowana jako podatnik VAT, nie będąc podmiotem zarejestrowanym dla celów podatku od wartości dodanej w żadnym innym państwie Unii Europejskiej. W ramach prowadzonej działalności wykonuje na zlecenie (jako podwykonawca) podmiotu z siedzibą w Polsce, będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT, usługi montażowe polegające na montażu w budynkach inwentarskich wyposażenia technologicznego, w skład którego wchodzą: klatki dla drobiu, grzędy, podajniki paszy, linie wodne wraz z poidłami, rury, zawory, taśmy do odbioru pomiotu, taśmy do odbiory jaj, itp. System jest montowany z gotowych elementów metalowych i plastikowych. Pewne elementy takiego systemu są przytwierdzone do podłoża lub ścian budynku za pomocą śrub. Elementy systemu nie są montowane na stałe, gdyż istnieje możliwość ich zdemontowania i przeniesienia w inne miejsce. Można je również w każdej chwili zdemontować i zastąpić nowym.

Firma świadczy usługi montażu na zlecenie kontrahenta, a czynności te odbywają się za granicą, w tym w krajach należących do Unii Europejskiej. Za wykonanie usługi Firma wystawia na rzecz kontrahenta faktury ze stawką podstawową.

Firma realizuje zlecone prace montażowe przez swoich pracowników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Firma postępowała/postępuje prawidłowo wystawiając kontrahentowi faktury VAT za sprzedaż usług montażu wyposażenia technicznego w obiektach inwentarskich ze stawką podstawową - obecnie 23% (do końca 2010 r. 22%)...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego w pozycji 47 wniosku art. 28b ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w celu ustalenia, gdzie przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy ustalić, czy usługa jest świadczona na rzecz podatnika (zgodnie z definicją ustawową) oraz ustalić miejsce opodatkowania świadczonych usług. W związku z tym, że przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz podatnika mającego siedzibę w Polsce, opodatkowane są - w opinii Firmy - w miejscu siedziby nabywcy tych usług, czyli w Polsce, stawką podstawową, która obecnie wynosi 23% (do końca 2011 r. - 22%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zasada ogólna dotycząca miejsca świadczenia usług na rzecz podatnika zawarta jest w art. 28b ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n.

Na potrzeby stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług, w art. 28a ustawy ustawodawca zdefiniował pojęcie podatnika. Zgodnie z punktem 1 tego artykułu, ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Biorąc pod uwagę treść wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro przedmiotowe usługi montażu są świadczone na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a pkt 1 ustawy i elementy systemu nie są montowane na stałe, miejscem ich świadczenia i opodatkowania, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy jest terytorium kraju. W związku z tym ww. usługa podlegała w 2010 r. opodatkowaniu stawką 22%, a w 2011 r. podlega opodatkowaniu stawką 23%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY