Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

zbycie przedmiotowego budynku wraz z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy

sygnatura: IPTPP2/443-632/11-2/JS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2011-12-21

słowa kluczowe:nieruchomość zabudowana, sprzedaż nieruchomości, zwolnienia podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2011 r. (data wpływu 29 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego stanowiącej działkę, o powierzchni 0,0383 ha, którą zamierza sprzedać w drodze przetargu. Gmina nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka ta jest działką budowlaną. Opis użytku w wypisie z rejestru gruntów oznaczono jako Bi - inne tereny zabudowane. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2003 r. działka ta usytuowana jest w obszarze zalewowym. Młyn wpisany jest do rejestru zabytków. Gmina nabyła własność tej nieruchomości w drodze komunalizacji decyzją Wojewody z dnia 11 lipca 2005 r. ze skutkiem na dzień 27 maja 1990 r. Od nabycia tej nieruchomości Gminie nie przysługiwało więc prawo odliczenia podatku VAT. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem młyna gospodarczego. Budynek został wybudowany przed II wojną światową przez księcia. Nieruchomość ta na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e - Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. RP. z 1945 r. nr 3, poz. 13) przeszła na własność Skarbu Państwa. Wpisu w księdze wieczystej nr ... na rzecz Skarbu Państwa dokonano na wniosek z dnia 4 września 1945 r. na mocy pisma Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego z dnia 2 lipca 1945 r. nr ...

Po wojnie do około 1953 r. nieruchomość zarządzana była przez Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni. Następnie była w faktycznym zarządzie (brak dokumentów) Spółdzielni do 31 sierpnia 2001 r. Z dniem 31 sierpnia 2001 r. Gmina przejęła nieruchomość wraz z młynem od Spółdzielni na podstawie pisemnego protokołu. Spółdzielnia została wykreślona z KRS-u w dniu 16 grudnia 2002 r.

W ewidencji gruntów, założonej po raz pierwszy w 1967 r., działka nr ... zapisana była na Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, a po modernizacji ewidencji w 1983 r. zapisana była na Urząd Gminy jako władającego.

Nieruchomość ta wydzierżawiana była przez Spółdzielnię, a później przez Gminę. W momencie przejęcia nieruchomości od Spółdzielni przedmiotowa nieruchomość była w dzierżawie od 1992 r. W 2003 r. Gmina zawarła kolejną umowę dzierżawy z tym samym dzierżawcą. Czynsz dzierżawny został opodatkowany podatkiem VAT.

Następnie w dniu 16 grudnia 2009 r. Gmina zawarła kolejną umowę dzierżawy na okres do 31 grudnia 2012 r. z innym dzierżawcą (czynsz również został naliczony z podatkiem VAT). Zarówno Spółdzielnia jak i Gmina nie ponosiły wydatków na ulepszenie bądź remont budynku znajdującego się na nieruchomości. Dzierżawca tylko remontował lub wymieniał urządzenia w młynie, ale wartość tych remontów nie przekroczyła 30% wartości nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 43 ust 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - w myśl art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10 pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części budynków lub budowli, w myśl art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż działki oznaczonej, o powierzchni 0,0383ha, zabudowanej budynkiem młyna będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT. Gminie nie przysługiwało bowiem prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabycia ww. nieruchomości oraz Gmina nie ponosiła od 1990 r., tj. od dnia nabycia jej własności do 2011 r. wydatków na ulepszenie budynku (nie były prowadzone prace budowlano-modernizacyjne).

Opisana nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy od 2003 r., tj. czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że dostawa towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 ust. 6 ustawy).

Stosownie do art. 41 ust.1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić także należy, iż zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Stosownie do art. 2 pkt 14 ww. ustawy przez pierwsze zasiedlenie rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

Ponadto w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym w pkt 10, pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jednocześnie należy zauważyć, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Przepisu ust. 5 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli (art. 29 ust. 5a ustawy).

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem młyna gospodarczego, którą to nieruchomość nabył w drodze komunalizacji decyzją Wojewody z dnia 11 lipca 2005 r., ze skutkiem na dzień 27 maja 1990 r. W latach 1990-2011 Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie bądź remont budynku znajdującego się na nieruchomości. Dzierżawca tylko remontował lub wymieniał urządzenia w młynie, ale wartość tych remontów nie przekroczyła 30% wartości nieruchomości. W momencie przejęcia nieruchomości od Spółdzielni przedmiotowa nieruchomość była w dzierżawie od 1992 r. W 2003 r. Gmina zawarła kolejną umowę dzierżawy z tym samym dzierżawcą. Czynsz dzierżawny został opodatkowany podatkiem VAT. Następnie w dniu 16 grudnia 2009 r. Gmina zawarła kolejną umowę dzierżawy na okres do 31 grudnia 2012 r. z innym dzierżawcą (czynsz również został naliczony z podatkiem VAT). Zarówno Spółdzielnia jak i Gmina nie ponosiły wydatków na ulepszenie bądź remont budynku znajdującego się na nieruchomości. Dzierżawca tylko remontował lub wymieniał urządzenia w młynie, ale wartość tych remontów nie przekroczyła 30% wartości nieruchomości.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, że sprzedaż nieruchomości opisanej we wniosku, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Planowana dostawa nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia. Pierwsze zasiedlenie miało miejsce w 2003 r., z momentem oddania budynku w dzierżawę. Od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata, zatem spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Uwzględniając natomiast zapisy art. 29 ust. 5 ustawy, korzystająca ze zwolnienia sprzedaż budynku umożliwia zastosowanie zwolnienia w stosunku do gruntu, na którym się on znajduje.

Reasumując, w świetle opisanego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że zbycie przedmiotowego budynku wraz z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy oraz art. 29 ust. 5 ustawy.

Końcowo należy zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny, jednak z innej podstawy prawnej. Dostawa przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, a nie jak wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy uznać je za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY