Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji dyrektora.

sygnatura: ITPP2/443-1413/11/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2011-12-20

słowa kluczowe:Cypr, członek zarządu, dyrektor, spółki, wynagrodzenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2011 r. (data wpływu 7 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji dyrektora - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji dyrektora.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Pełni Pan funkcje w zarządach spółek kapitałowych z siedzibą w Polsce, a także zasiada w radzie nadzorczej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce. W związku z pełnieniem wyżej wymienionych funkcji uzyskiwał Pan przychody, które rozliczał jako przychody uzyskiwane ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście. Nie prowadzi Pan we własnym imieniu indywidualnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447).

Jest Pan właścicielem więcej niż 5% udziałów (w przeliczeniu na prawa głosu) w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego (spółka typu private company limited by shares, będąca odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium Republiki Cypru, która podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Cypr. Ww. spółka prowadzi działalność holdingową, tj. poprzez posiadanie odpowiednich udziałów, akcji w innych spółkach, spółkach zależnych, zapewnia sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi. Spółka nie jest zarejestrowana na Cyprze jako ,,podatnik od towarów i usług" oraz nie jest zarejestrowana w żadnym innym państwie Unii Europejskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej. Nie jest też zarejestrowana w Polsce jako podatnik podatku od towarów i usług. Z uwagi na potrzebę strukturalnego rozdzielenia kapitału od bieżącego zarządzania i nadzoru, czyli funkcji właściciela (inwestora kapitałowego) od funkcji menedżera, ewentualnie członka rady nadzorczej w spółce, jest Pan powoływany na funkcję dyrektora zwykłego (ang. director) i dyrektora alternatywnego (ang. alternate director), których obowiązki polegają m.in. na przewodniczeniu posiedzeniom zarządu oraz corocznym zgromadzeniom wspólników, uczestniczeniu w posiedzeniach komitetów zarządu, wspieraniu wyboru i oceny członków zarządu, kierowaniu oraz przekazywaniu zarządowi ustaleń dotyczących kierowania spółką, ustalaniu porządku posiedzeń zarządu we współpracy z dyrektorem wykonawczym i sekretarzem spółki, zapewnieniu, aby strategiczne cele zostały zdefiniowane i przekazane zarządowi do zatwierdzenia, oraz aby wszystkie istotne kwestie zostały rozpatrzone przez zarząd w ciągu roku, zbadaniu, ocenie, zatwierdzeniu oraz podpisaniu sprawozdań finansowych spółki, wspieraniu w powołaniu audytorów i współpracy z audytorami, wspieraniu w rozwoju planów strategicznych spółki, jak również dyrektora zarządzającego (ang. managing director) lub wykonawczego (ang. executive director) tej spółki, którego obowiązki polegają ogólnie na rekomendowaniu rocznego budżetu do zatwierdzenia przez zarząd oraz należytego zarządzania zasobami organizacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi budżetu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, nadzór nad działaniami zarządu, włączając w to weryfikację kontraktów, umów, dokumentów bankowych, nadzór nad zagranicznymi inwestycjami spółki, przedstawianiu rekomendacji, wspieraniu zarządu, weryfikację i nadzorowanie wykonania budżetu spółki, jej planów finansowych, w celu zabezpieczenia interesu inwestorów, doradzaniu zarządowi odnośnie przyszłych inwestycji spółki, włączając w to dystrybucję zysku lub dywidend.

Powołanie Pana na wyżej opisane stanowiska w spółce cypryjskiej odbywa się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników. Na podstawie takiej uchwały jest Pan wpisany, jako członek rady dyrektorów, do rejestru prowadzonego przez cypryjskie Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych w Nikozji. Wpis w tym rejestrze, zgodnie z prawem cypryjskim, nie jest konstytutywny, lecz deklaratoryjny (konstytutywna w tym względzie jest uchwała zgromadzenia wspólników). Pana obowiązki i uprawnienia wynikające z powołania na opisane stanowiska są określone odpowiednio w akcie założycielskim i statucie spółki. Na gruncie prawa cypryjskiego może Pan działać na mocy samej uchwały walnego zgromadzenia wspólników spółki i nie jest wymagane podpisanie dodatkowej umowy (np. cywilnoprawnej lub o pracę). W związku z tym działa Pan na podstawie samej tylko uchwały, która szczegółowo określa zakres obowiązków.

Z tytułu pełnienia ww. funkcji i wykonywania obowiązków z nimi związanych pobiera Pan stosowne wynagrodzenie przyznane ww. uchwałą. Jest ono przelewane na wskazany przez Pana rachunek bankowy i wypłacane miesięcznie lub kwartalnie. Ponadto wspólnicy spółki mogą postanowić o wypłacie na Pana rzecz premii za wykonanie obowiązków.

W świetle prawa cypryjskiego, dyrektorzy, w tym Pan, nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu obowiązków wykonanych na mocy ww. uchwały, tj. wykonania opisanych funkcji. Z postanowień statutu (umowy) spółki wynika bowiem, iż każdy dyrektor lub inny jej funkcjonariusz w czasie trwania umowy spółki otrzyma rekompensatę wypłaconą z aktywów należących do spółki za szkody lub odpowiedzialność jaką poniesie w związku z wykonywaniem jego obowiązków, włączając w to odpowiedzialność ponoszoną przez niego w trakcie procedury cywilnoprawnej lub karnej, w zakresie której ma zostać wydany na jego korzyść wyrok lub w zakresie której ma zostać uniewinniony, w tym przez sąd w związku z zastosowaniem procedury opartej o przesłankę braku należytej staranności, naruszenia obowiązków lub naruszenia zaufania. Ponadto żaden dyrektor lub funkcjonariusz nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę, szkodę lub niepowodzenie, które mogą zajść lub być poniesione przez spółkę w związku z wykonaniem obowiązków związanych z pełnieniem funkcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w spółce cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie otrzymywane z tytułu pełnienia opisanych funkcji w spółce cypryjskiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wskazał Pan, iż zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje - w myśl ust. 2 powołanego artykułu - wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według zapisu ust. 3 pkt 3 tego artykułu, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W oparciu o art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zauważył Pan, iż z treści ww. art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że wyłączenie od opodatkowania podatkiem wymienionych w nim czynności nie jest bezwarunkowe. Istotnym bowiem dla wyłączenia tych czynności z katalogu działań uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą jest łączne spełnienie warunków, w których te czynności muszą być realizowane.

Stwierdził Pan, iż w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy spółką cypryjską a Panem, jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia, bowiem będąc osobą należącą do organu stanowiącego spółki (rady dyrektorów, boards of directors), otrzymuje przychody. Z uwagi na powyższe, w Pana ocenie, spełnione zostają dwie ustawowe przesłanki przemawiające za nieuznaniem przedmiotowych czynności za odpłatne świadczenie usług, tj. przychody są wymienione w art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czynności są wykonywane odpłatnie.

Podniósł Pan, iż sformułowanie zawarte w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Nadmienił Pan, że zgodnie z treścią art. 170 cypryjskiego odpowiednika Kodeksu spółek handlowych (Companies Law, Cap. 113), każda spółka kapitałowa powinna mieć co najmniej jednego dyrektora. Dyrektorzy ogólnie rzecz biorąc mają kompetencje do prowadzenia spraw spółki, które reguluje cypryjski kodeks spółek handlowych, statut spółki oraz uchwała o powołaniu na to stanowisko.

Wskazał Pan, iż w świetle prawa cypryjskiego dyrektor nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu obowiązków wykonanych na mocy ww. uchwały, tj. wykonania opisanych funkcji. Odpowiedzialność tę ponosi wyłącznie spółka cypryjska. Jest to zgodne ze statutem (umową) spółki, który stanowi, że każdy dyrektor lub inny funkcjonariusz spółki w czasie trwania umowy spółki otrzyma rekompensatę wypłaconą z jej aktywów za szkody lub odpowiedzialność jaką poniesie w związku z wykonywaniem jego obowiązków, włączając w to odpowiedzialność ponoszoną przez niego w trakcie procedury cywilnoprawnej lub karnej, w zakresie której ma zostać wydany na jego korzyść wyrok lub w zakresie której ma zostać uniewinniony, w tym przez sąd w związku z zastosowaniem procedury opartej o przesłankę braku należytej staranności, naruszenia obowiązków lub naruszenia zaufania. Ponadto, zgodnie z klauzulą w statucie spółki, żaden dyrektor lub funkcjonariusz spółki nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę, szkodę lub niepowodzenie, które mogą zajść lub być poniesione przez spółkę w związku z wykonaniem obowiązków związanych z pełnieniem funkcji.

Stwierdził Pana, że powyższe jednoznacznie wskazuje, że nie łączy Pana ze spółką cypryjską stosunek pracy, natomiast uchwała o powołaniu tworzy stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, w konstrukcji prawnej zbliżony do umowy zlecenia. Dodał Pan, iż dyrektorzy (w tym Pan) działają jako organ osoby prawnej, a nie podmiot od niej niezależny. W konsekwencji za działania dyrektorów wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi spółka cypryjska. Podkreślił, iż za podatnika podatku od towarów i usług nie uznaje się osoby, która tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne do stosunku pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami, korzystając wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji i infrastruktury podmiotu, na rzecz którego będzie wykonywać czynności. Natomiast w przypadku pełnienia funkcji opisanych we wniosku, brak jest elementu ryzyka ekonomicznego, które jest integralnie związane z każdą działalnością gospodarczą.

Ponownie wskazał Pan, że jest powoływany jako dyrektor w drodze uchwały przez zgromadzenie wspólników i na tej podstawie staje się członkiem rady dyrektorów. Z tytułu pełnienia opisanych funkcji otrzymuje miesięcznie lub kwartalnie wynagrodzenie. Nie zawiera żadnych umów cywilnoprawnych na pełnienie tych funkcji. Zasady odpowiedzialności wynikają

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących odpowiedzialność dyrektorów spółki cypryjskiej oraz z postanowień statutu i uchwały. Ponownie stwierdził Pan, że nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług menadżerskich, usług o zarządzanie przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Podniósł Pan, że mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż sprawowanie opisanych funkcji nie stanowi samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym jako osoba pełniąca te funkcje i uzyskująca z tego tytułu przychody, nie jest uznawany za podatnika podatku od towarów i usług.

Końcowo nadmienił Pan, że podobne stanowisko w odniesieniu do członków zarządu spółek kapitałowych z siedzibą i zarządem w Polsce, powołanych wyłącznie uchwałą, zostało wyrażone w interpretacjach Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. (sygn. ILPP1/443-218/10-2/AK) oraz z dnia 27 stycznia 2011 r. (sygn. ITPP1/443-1078b/10/DM), a w odniesieniu do dyrektorów spółki kapitałowej z siedzibą i zarządem na Cyprze, w interpretacjach z dnia 3 marca 2011 r. (sygn. IPPP3/443-214/11-2/SM), z dnia 24 maja 2011 r. (sygn. IPPP3/443-494/11-2/JK), a także z dnia 22 lipca 2011 r. (sygn. IPPP3/443-614/11-3/LK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, iż niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe, z którego wynika, że z tytułu wykonywanych obowiązków dyrektora spółki cypryjskiej nie ponosi Pan odpowiedzialności wobec osób trzecich - co oznacza, że interpretacja nie wywrze skutku prawnego w sytuacji ustalenia przez właściwy organ pierwszej instancji okoliczności odmiennych od wskazanych we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY