Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych.

sygnatura: ITPP2/4441-41/11/AF

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2011-12-20

słowa kluczowe:stawki podatku, usługi szkoleniowe, zwolnienia podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą z dnia 21 listopada 2011 r. (data wpływu 24 listopada 2011 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 26 sierpnia 2011 r. znak ITPP2/443-655/11/AF w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych, doręczoną w dniu 31 sierpnia 2011 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), uwzględniając skargę w całości, zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 26 sierpnia 2011 r. znak ITPP2/443-655/11/AF, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał na wniosek z dnia 9 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych, indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 26 sierpnia 2011 r. znak ITPP2/443-655/11/AF.

W ww. wniosku przedstawiono stan faktyczny, z którego wynikało, że Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, profesjonalnym przedsiębiorcą świadczącym usługi szkoleniowe i edukacyjne (PKWiU 8042Z- pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane), w tym usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, na rzecz szerokiej grupy odbiorców, w tym jednostek sektora finansów publicznych, podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych oraz osób fizycznych. Powyższe usługi świadczone są przez Spółkę w ramach dotacji rozwojowych, niestanowiących dopłaty do ceny, otrzymywanych przez Spółkę lub inne podmioty w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w ramach umów cywilnoprawnych, finansowanych ze środków własnych zlecającego prowadzenie usługi szkolenia. W przypadku umów zawieranych z instytucjami zarządzającymi (dysponującymi środkami EFS), Spółka jest określana mianem ,,Beneficjenta" i otrzymuje środki na realizację programu związanego ze świadczeniem usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego na rzecz innych podmiotów prawnych i osób fizycznych. W pozostałych przypadkach Spółka realizuje usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego w ramach otrzymanego zlecenia.

Dokonując sprzedaży usług szkoleniowych Spółka nie sprzedaje poszczególnych komponentów składających się na usługę szkolenia, lecz sprzedaje jako usługę łączną - tytuł usługi głównej, to usługa szkolenia.

Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest uczelnią, nie jest jednostką Polskiej Akademii Nauk, ani nie jest jednostką badawczo-rozwojową w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Nie świadczy usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Jaka jest legalna definicja usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 2. Czy usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego opłacana przez jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy...
 3. Czy usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego opłacana przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych ze środków pochodzących z budżetu Skarbu Państwa bądź ze środków Unii Europejskiej jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 wspomnianej ustawy...
 4. Jaka jest stawka podatku dla procesu rozliczenia podatkowego usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczonych w ramach realizacji projektów unijnych finansowanych ze środków publicznych w więcej niż 70% w części dotyczącej wkładu własnego beneficjenta ostatecznego oraz w części finansowanej ze środków publicznych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż w polskim ustawodawstwie nie zostało zdefiniowane pojęcie usług ,,kształcenia zawodowego oraz pojęcie przekwalifikowania zawodowego", każde szkolenie, które przyczynia się lub może się przyczyniać do podniesienia kwalifikacji zawodowych w obecnie wykonywanym zawodzie, bądź szkolenie które przyczynia się lub może się przyczyniać do nabycia nowych kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy w nowym zawodzie lub wypełniania nowych ról lub funkcji zawodowych, spełnia kryterium ,,usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego", o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponieważ nie ma wpływu na sposób wykorzystania wiedzy przez uczestników szkolenia w ich działalności zawodowej, Spółka uważa, iż każde szkolenie, które spełniać będzie przesłankę podwyższenia kwalifikacji bądź zdobycia nowej umiejętności będzie mogła kwalifikować jako usługi szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W związku z tym, iż ustawodawca nie zdefiniował co oznacza pojęcie ,,finansowane ze środków publicznych", zdaniem Spółki, są to każde środki publiczne, którymi finansowane są usługi Spółki świadczone na rzecz jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Oznacza to prawo do podmiotowo-przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, świadczonych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych.

Spółka stoi na stanowisku, że usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego świadczone dla każdego podmiotu niebędącego instytucją publiczną, który oświadczy, iż swoje zobowiązania z tytułu korzystania z tych usług opłacał będzie z wydzielonego konta, na którym ma zgromadzone środki publiczne otrzymane w ramach EFS POKL - spełniają kryterium ,,środków publicznych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. Wystarczającym dla określenia pochodzenia środków jest oświadczenie kierownika jednostki korzystającego ze świadczonych usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, bądź zawarcie tej informacji w umowie o świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W opinii Spółki, w przypadku wystąpienia w projekcie współfinansowanym w co najmniej 70% przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tak zwanych wkładów własnych wnoszonych w formie pieniężnej przez uczestników szkoleń, w związku z tym, iż wkłady własne są związane z konkretnym konsumentem i konkretnym szkoleniem, w kontekście art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wniesione środki stanowią obrót opodatkowany podatkiem w stawce podstawowej, przy czym podstawą opodatkowania jest wartość tego wkładu. W związku z tym, iż w projekcie określone są zadania oraz sposób ich finansowania bądź to ze środków publicznych, bądź to z wkładów własnych, możliwe jest przyporządkowanie określonego wydatku do określonego źródła finansowania.

Mając powyższe na uwadze Spółka stoi na stanowisku, iż:

 • Usługi świadczone przez Spółkę związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nie stanowiących dopłaty do ceny, zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 ww. ustawy, nie stanowią obrotu podlegającego opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, stawka VAT w tym przypadku nie ma zastosowania.
 • Usługi świadczone przez Spółkę związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków wniesionych w formie pieniężnej w ramach wkładów własnych stanowią obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem w stawce podstawowej.
 • Usługi świadczone przez Spółkę związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków wniesionych w formie pieniężnej w ramach wkładów własnych oraz ze środków EFS łącznie, w zależności od udziału źródła finansowania w finansowaniu danej usługi, w przypadku sfinansowania co najmniej 70% ze środków otrzymanych z EFS, w kontekście § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, stanowią obrót zwolniony z podatku. W przypadku współfinansowania takich usług w mniej niż 70% ze środków otrzymanych z EFS, świadczenie takich usług stanowi obrót opodatkowany podatkiem w stawce podstawowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów, w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 26 sierpnia 2011 r. znak ITPP2/443-655/11/AF uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

W dniu 14 września 2011 r. Spółka złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w którym wniosła o zmianę wydanej interpretacji i wydanie nowej, potwierdzającej słuszność stanowiska przedstawionego we wniosku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów, w odpowiedzi z dnia 18 października 2011 r. znak ITPP2/443W-78/11/KT na wezwanie do usunięcia naruszenia, stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji.

W dniu 21 listopada 2011 r., za pośrednictwem tutejszego organu, Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na wydaną indywidualną interpretację, w której wnosi o uchylenie przedmiotowej interpretacji indywidualnej.

W złożonej skardze, Spółka zarzuca naruszenie następujących przepisów:

 1. art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, poprzez uznanie, iż
  1. środki pochodzące z prowadzonej przez jednostki sektora finansów publicznych działalności gospodarczej nie stanowią środków publicznych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ww. ustawy;
  2. Spółce nie przysługuje prawo do zwolnienia od podatku usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ww. ustawy, w sytuacji gdy usługi te są świadczone na rzecz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, które opłacają je ze środków pochodzących z budżetu Skarbu Państwa bądź ze środków Unii Europejskiej znajdujących się na wydzielonym w tym celu odrębnym rachunku bankowym, tj. w sytuacji gdy Spółka, jako faktyczny wykonawca usług, nie otrzymuje środków publicznych na sfinansowanie szkoleń bezpośrednio od podmiotu prawa publicznego, ale od podmiotu, z którym łączą ją stosunki prywatnoprawne;
 2. art. 14c § 1 i 2 w związku art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez wydanie interpretacji uznającej stanowisko Spółki w zakresie oceny prawnej stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej za nieprawidłowe, podczas gdy Spółka przedstawiła we wniosku cztery zapytania, a z treści uzasadnienia interpretacji wynika, iż tutejszy organ:
  1. podzielił stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 4;
  2. częściowo podzielił stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2;
  3. nie określił jednoznacznie czy podziela stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1, czy też tego stanowiska nie podziela.

Taki stan rzeczy powoduje - w ocenie Spółki - brak pewności po jej stronie co do zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jakie powinny mieć zastosowanie do świadczonych przez Spółkę usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. W konsekwencji Spółka nie jest w stanie określić, czy i w jakim zakresie obejmuje ją szczególna ochrona w przypadku zastosowania się do interpretacji, o której mowa w art. 14k § 1 i 3 Ordynacji podatkowej.

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 21 listopada 2011 r. uwzględnia skargę w całości i stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, w odniesieniu do pytania oznaczonego we wniosku nr 1, że definicję legalną pojęcia kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, potwierdzającą słuszność stanowiska Spółki, zawierał art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 288, str. 1 ze zm.), jako obejmujące nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu. Powyższe zagadnie w sposób analogiczny zostało uregulowane w art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77, str. 1), które obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY