Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 413 PROW 2007-2013).

sygnatura: IPTPP1/443-813/11-2/IG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2011-12-20

słowa kluczowe:fundusze europejskie, obniżenie podatku należnego, podatek naliczony, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, stowarzyszenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2011 r. (data wpływu 22 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. ,,..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. ,,...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w KRS. W ramach działalności statutowej został opracowany i złożony wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" tytuł operacji ,,...". Realizacja projektu polegała na dokonaniu zakupów, usług i zorganizowaniu festynu rodzinnego. Przy realizacji zadania zaangażowani byli: mieszkańcy i członkinie stowarzyszenia, którzy świadczyli prace nieodpłatnie. Wszystkie prace wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym zostały wykonane w okresie lipca 2011 r. Festyn odbył się w dniach 9 i 10 lipca 2011 r.

W dniu 6 maja 2011 r. została zawarta Umowa Przyznania Pomocy z Samorządem Województwa na realizację i finansowanie powyższej operacji w ramach działania 413. W załączniku rzeczowo-finansowym do umowy zostały uwzględnione faktyczne koszty operacji wraz z podatkiem od towarów i usług jako kosztem kwalifikowanym tej operacji. W dniu 16 września 2011 r. został złożony wniosek o płatność ostateczną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa, który żąda indywidualnej kwalifikacji podatku VAT. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników VAT, gdyż nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie realizując projekt nie pobierało opłat od uczestników projektu za udostępnione urządzenia, za korzystanie z usług i poczęstunków. Stowarzyszenie nie świadczy żadnych usług odpłatnie i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Wnioskodawca informuje, że powyższe zakupy dokonywane są w ramach jednego ww. projektu i są w 70% refundowane ze środków unijnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. działania...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane są towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał. Tym samym nie będzie spełniony warunek dający Stowarzyszeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku działaniem. Zdaniem Wnioskodawcy prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją programu nie będzie przysługiwało.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

Natomiast w myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, co do zasady, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymywanych przez podatnika.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższych przepisów wynika, że zasadniczymi warunkami umożliwiającymi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest dokonanie odliczenia przez czynnego, zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług oraz bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji odliczyć można jedynie podatek naliczony, który jest bezpośrednio związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego i określenie podatku należnego.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (wykorzystanie do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi). Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie zorganizowało festyn rodzinny pn. ,,....". Realizacja projektu polegała na dokonaniu zakupów, usług i zorganizowaniu festynu rodzinnego (w dniach 9 i 10 lipca 2011 r.). Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie realizując projekt nie pobierało opłat od uczestników projektu za udostępnione urządzenia, za korzystanie z usług i poczęstunków. Stowarzyszenie nie świadczy żadnych usług odpłatnie. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał.

Jak wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy nie jest spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje więc prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje również zwrot różnicy podatku o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.) obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest określonymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród tych warunków ustawodawca wymienił m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia oraz zwrotu podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. ,,...", ponieważ nie istnieje związek nabytych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć jednak należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny opisany w złożonym wniosku, z którego wprost wynikało, że wydatki nie będą służyć czynnościom opodatkowanym.

Ponadto, tut. Organ informuje, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 ww. ustawy tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystywania przez Wnioskodawcę powstałego w wyniku realizacji projektu mienia do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY