Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: ,,Remont zabytkowego kościoła - odnowa elewacji".

sygnatura: ILPP4/443-658/11-3/TK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2011-12-19

słowa kluczowe:odliczenie podatku od towarów i usług, parafia, podatek naliczony, podatek od towarów i usług, prawo do odliczenia, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2011 r. (data wpływu 27 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 listopada 2011 r. (data wpływu 28 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: ,,Remont zabytkowego kościoła - odnowa elewacji" -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn.: ,,Remont zabytkowego kościoła - odnowa elewacji". Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 listopada 2011 r. (data wpływu 28 listopada 2011 r.) o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, realizując operację pn.: ,,Remont zabytkowego kościoła - odnowa elewacji", zlecił usługę remontu firmie budowlanej i podpisał umowę z firmą budowlaną na remont elewacji. Firma wystawiła faktury VAT za wykonanie zadania - remontu elewacji kościoła. Zainteresowany opłacił faktury VAT wystawione przez wykonawcę zadania wraz z należnym podatkiem VAT. Wnioskodawca na remont elewacji kościoła uzyskał dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, działanie ,,Odnowa i rozwój wsi". W związku z powyższym, Zainteresowany musi dołączyć do wniosku o płatność indywidualną interpretację, że związek wyznaniowy - parafia nie będzie mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, zapłaconego zgodnie z wystawionymi fakturami przez wykonawcę zadania.

Wnioskodawca posiadający osobowość prawną nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie będzie wykorzystywał efektów, czyli wyremontowanego obiektu sakralnego, zabytkowego kościoła do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy związek wyznaniowy - parafia jako osoba prawna może odzyskać poniesione koszty podatku VAT, opłaconego od wykonanych przy kościele robót budowlanych na podstawie faktury VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, iż nie spełnia on przesłanek określonych w ustawie o podatku od towarów i usług, nie może starać się o zwrot poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT - art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Należy podkreślić, iż do przedstawionej sytuacji - remontu elewacji kościoła - nie mają zastosowania przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), ponieważ nie zostały spełnione warunki wynikające z § 43 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy określa, że podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...).

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, realizując operację pn.: ,,Remont zabytkowego kościoła - odnowa elewacji", zlecił usługę remontu firmie budowlanej i podpisał umowę z firmą budowlana na remont elewacji. Firma wystawiła faktury VAT za wykonanie zadania - remontu elewacji kościoła. Zainteresowany opłacił faktury VAT wystawione przez wykonawcę zadania wraz z należnym podatkiem VAT. Wnioskodawca na remont elewacji kościoła uzyskał dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013, działanie ,,Odnowa i rozwój wsi". W związku z powyższym Zainteresowany musi dołączyć do wniosku o płatność indywidualną interpretację, że związek wyznaniowy - parafia nie będzie mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, zapłaconego zgodnie z wystawionymi fakturami przez wykonawcę zadania.

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie będzie wykorzystywał efektów powstałych w wyniku zrealizowanej operacji, do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w ramach operacji będącej przedmiotem wniosku.

W związku z wydatkami poniesionymi w ramach ww. operacji, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Zainteresowany nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Reasumując, Parafia nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT, opłaconego od wykonanych przy kościele robót budowlanych, na podstawie otrzymanej faktury VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY