Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy kwota dotacji stanowi obrót?

sygnatura: ILPP2/443-1428/11-2/AK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2011-12-30

słowa kluczowe:dotacja, obrót, projekt, wkład

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2011 r. (data wpływu 13 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 27 maja 2011 r. Wnioskodawca podpisał z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej - doradztwo -asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej - realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP ,,Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych ..." finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zgodnie z par. 2 powyższej umowy przedmiotem jej jest udzielenie przez PARP wsparcia na realizację projektu, tj. Zainteresowany zobowiązuje się do wyświadczenia usługi doradztwa - asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej dla min. 30 przedsiębiorców przez konsultantów zatrudnionych w Spółce. Zgodnie z par. 3 umowy całkowity koszt realizacji projektu wynosi 144.000,00 zł, na który składa się: szacowana wartość usług doradczych oraz koszty Wnioskodawcy związane w przygotowaniem usługi doradczej. 95% kosztów realizacji Projektu pokryte jest z dofinansowania z PARP natomiast 5 % to wkład własny przedsiębiorców, którym świadczono usługę asysty (na kwotę tą wystawiana jest faktura VAT) - umowa z dnia 27 maja 2011 r. (...).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwota dotacji stanowi obrót...

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja nie ma bezpośredniego związku ze sprzedażą, jak również nie jest przyznawana jako dopłata do ceny usług natomiast przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu finansowanego z projektu systemowego PARP. Biorąc pod uwagę powyższe dotacja nie jest obrotem i nie należy opodatkowywać jej podatkiem VAT. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest zbieżne ze stanowiskiem Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przesłanym Wnioskodawcy w dniu 15 czerwca 2011 r.

Warto również zwrócić uwagę, iż pomoc finansowa dla przedsiębiorcy, jaką uzyska on w procesie testowania usług pilotażowych stanowi pomoc de minimis. W przypadku, gdyby projekt nie był realizowany przez Zainteresowanego taka usługa w ogóle nie byłaby oferowana przez niego, a określona w umowie wartość kosztów związanych ze świadczeniem jednej usługi asysty na poziomie 2400,00 zł, jak również partycypacja ze strony przedsiębiorcy na poziomie 120 zł brutto została bezpośrednio określona przez PARP i nie stanowi rynkowej ceny usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy, w przypadku, gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Analiza powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wskazuje, iż włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlegają opodatkowaniu istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności - nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż w dniu 27 maja 2011 r. Wnioskodawca podpisał z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej - doradztwo-asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej - realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PARP ,,Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych ..." finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zgodnie z par. 2 powyższej umowy przedmiotem jej jest udzielenie przez PARP wsparcia na realizację projektu, tj. Zainteresowany zobowiązuje się do wyświadczenia usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej dla min. 30 przedsiębiorców przez konsultantów zatrudnionych w Spółce. Zgodnie z par. 3 umowy całkowity koszt realizacji projektu wynosi 144.000,00 zł na który składa się: szacowana wartość usług doradczych oraz koszty Wnioskodawcy związane w przygotowaniem usługi doradczej. 95% kosztów realizacji Projektu pokryte jest z dofinansowania z PARP natomiast 5 % to wkład własny przedsiębiorców, którym świadczono usługę asysty (na kwotę tą wystawiana jest faktura VAT).

Z przedstawionych okoliczności wynika, iż Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację projektu finansowanego w części ze środków PARP. Otrzymane dofinansowanie stanowi zwrot kosztów poniesionych w związku realizacją projektu, polegającego na organizacji cyklu szkoleń. Wobec tego przyznana na taki cel dotacja nie spełnia przesłanki dotacji wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy, a tym samym nie stanowi obrotu opodatkowanego podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skoro - jak wskazano - pozyskana dotacja przeznaczona jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego programu, to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu w części dofinansowania, Wnioskodawca nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów. Tym samym dotacja ze środków unijnych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Czynność ta nie została bowiem wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy.

Zatem otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja z projektu systemowego PARP ,,Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych ..." finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Ponadto, w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY