Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

sygnatura: ITPP2/443-1492/14/PS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2014-12-30

słowa kluczowe:odliczenie podatku, podatek od towarów i usług, zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 grudnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,W." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,W.".

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następując zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie w dniu 10 kwietnia 2014 r. zostało zarejestrowane w KRS. Jest organizacją pozarządową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i swojego statutu. Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczeństwa wiejskiego, poprawa jakości życia mieszkańców, podnoszenie świadomości i wykorzystanie aktywności społecznej oraz zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody, tradycji i kultury, wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r. 08.138.868), organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. ,,małe projekty", o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 ppkt 1 powyższego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowanych ,,małych projektów" zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT), w przypadku, gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit a) rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z dnia 21 października 2005 r. str. 1, z późń. zm.)

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działania realizowane w ramach ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" będą skierowane na rozwój aktywności i integracji społeczności lokalnej. Wszystkie planowane działania w ramach ,,małych projektów" będą miały charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, w celu realizacji operacji pn: ,,W." w dniu 19 sierpnia 2014 r. złożyło do Samorządu Województwa ... (Urząd Marszałkowski Województwa Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich) wniosek nr: xxx o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007-2013, za pośrednictwem LGD ,,Fundacja xxx", do którego należy Gmina S.. Aby uzyskać refundację 70% poniesionych kosztów, które dotyczą wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości C. (zgodnie z założeniami projektu), należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Jednym z niezbędnych załączników do ww. wniosku o płatność jest m. in. interpretacja indywidualna Ministra Finansów dotycząca podatku VAT - w przypadku gdy beneficjent (Stowarzyszenie) zapłacony sprzedawcy podatek VAT chce uznać jako koszt kwalifikowany operacji (tzn. gdy nie może odzyskać tego podatku i nie jest płatnikiem podatku VAT).

Dane dotyczące operacji pn: ,,W.". Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wydatki ponoszone w związku z realizacją operacji: 1) zakup mebli kuchennych na łączną kwotę - 8.701,02 zł: szafa chłodnicza, zmywarka wolnostojąca, kuchnia mikrofalowa, kuchnia gazowa, okap kuchenny, bojler pionowy, dozownik do mydła w płynie; 2) zakup sprzętu kuchennego na łączną kwotę - 3.599,70 zł: przepływowy ogrzewacz wody, ciśnieniowy ekspres do kawy, garnek gastronomiczny 4 szt., komplet garnków, termos - dzbanek konferencyjny, warnik - podgrzewacz wody, czajnik elektryczny bezprzewodowy; 3) zakup mebli świetlicowych na łączną kwotę -11.628,87 zł: stół cateringowy, ławka cateringowa, drewniane krzesło składane, stół świetlicowy, szafa biurowa, regał biurowy, tablica korkowa, zestaw grillowy. Realizacja całego zakresu zadania to koszt 23.929,59 zł brutto. Poniesione wydatki zostaną udokumentowane za pomocą faktur VAT wystawianych przez sprzedawców, którzy są podatnikami podatku VAT. Meble i sprzęt nabyty w ramach realizacji opisanej wyżej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie może odzyskać uiszczony podatek zapłacony sprzedawcy na podstawie faktur VAT w związku z realizacją projektu pn. ,,W.", w ramach działania 4.13 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju...

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług i nie wykonuje czynności opodatkowanych VAT - nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego przy realizacji ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje - co do zasady - wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że Stowarzyszeniu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy zakupach dokonywanych w związku z realizacją ww. projektu na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, a efekty projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Ponadto informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY