Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

czy Wnioskodawca w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uprawniony jest do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku nabycia opisanego we wniosku odpadu (stan prawny od 1 października 2013 r.)

sygnatura: IBPP1/443-868/13/AZb

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:obciążenia szczególne, odpady (śmieci), podatnik, zakup, złom

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 września 2013 r. (data wpływu 19 września 2013 r.), uzupełnionym pismem z 16 grudnia 2013r. (data wpływu 17 grudnia 2013r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy Wnioskodawca w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uprawniony jest do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku nabycia opisanego we wniosku odpadu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2013r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek z 19 września 2013r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy Wnioskodawca w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uprawniony jest do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku nabycia opisanego we wniosku odpadu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 grudnia 2013r. (data wpływu 17 grudnia 2013r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 grudnia 2013r. znak: IBPP1/443-868/13/AZb.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca nabywa odpady o kodzie 100607* tj. Szlamy i odpady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, które w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług posiadają symbol 38.12.26.0 tj. Niebezpieczne odpady zawierające metal, płacąc podatek VAT wynoszący 23%, a w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nastąpiła zmiana poprzez rozszerzenie treści załącznika nr 11 będącego wykazem towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy o dodatkowe grupy towarów tj. poz. 35 symbol PKWiU 38.12.26.0 o Niebezpieczne odpady zawierające metal, które to rozszerzenie, zmiana zostało ujęte w Dz.U. z 2013 r. poz. 1027 - ustawa z 26 lipca 2013 o zmianie ustawy o podatkach od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 1 po 7 określone w Załączniku Nr 1 do tejże ustawy stanowiący wykaz towarów (o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług) poz. 35.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od dnia 19 maja 2009r. z tytułu sprzedaży towarów, oraz składa deklaracje VAT-7.

Podmiot (kontrahent Wnioskodawcy), dokonujący dostaw towaru będącego przedmiotem zapytania, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Dla podmiotu dokonującego dostawy towaru będącego przedmiotem zapytania dostawa ta nie będzie objęta zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Towar będący przedmiotem zapytania zawiera metale a to Pb - Ołów w wartości od 40% do 85% (odpad o kodzie 100607*).

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, że dokonał zaznaczenia pozycji 50 (zdarzenie przyszłe), ponieważ jego zapytanie o wydanie interpretacji odnosi się wyłącznie do stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 października 2013r. w związku z wprowadzoną nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a ta data była na dzień złożenia wniosku datą przyszłą.

Z kolei zaznaczenie przez Wnioskodawcę w poz. 51 (liczba zaistniałych stanów faktycznych) jako 1 nastąpiło, ponieważ ustawa z 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatkach od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 1 poz. 7 określone w załączniku Nr 1 do tejże ustawy już istniała, natomiast zaznaczenie przez niego poz. 52 (liczba zdarzeń przyszłych) jako 1 nastąpiło, ponieważ ustawa z 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatkach od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w związku z art. l poz. 7 i co za tym idzie nowelizacja przepisów miała obowiązywać w terminie późniejszym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ta zmiana umożliwia Wnioskodawcy objęcie odwrotnym obciążeniem tj. mechanizmem odwróconego opodatkowania VAT przy zakupie odpadu 100607*...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywany przez niego odpad o kodzie 100607* mieści się w nowych kategoriach uprawniających Wnioskodawcę do korzystania z mechanizmu odwróconego VAT-u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r. - obejmuje obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Przy czym, jak stanowi przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W załączniku nr 11 (w stanie prawnym obowiązującym od 26 sierpnia 2011 r. do 30 września 2013 r.) stanowiącym Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, zostały wymienione następujące towary:

 • w poz. 1 - PKWiU ex 24.10.14.0 - Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu,
 • w poz. 2 - PKWiU ex 24.45.30.0 - Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych,
 • w poz. 3 - PKWiU 38.11.51.0 - Odpady szklane,
 • w poz. 4 - PKWiU 38.11.54.0 - Pozostałe odpady gumowe,
 • w poz. 5 - PKWiU 38.11.55.0 - Odpady z tworzyw sztucznych,
 • w poz. 6 - PKWiU 38.11.58.0 - Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
 • w poz. 7 - PKWiU 38.12.27 - Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
 • w poz. 8 - PKWiU ex 38.32.29.0 - Surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom.

Na mocy art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027), obowiązującej od dnia 1 października 2013 r., załącznik nr 11 do ustawy otrzymał brzmienie określone w załączniku nr 1 do tej ustawy (poz. 1 - 41).

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013r., w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że ww. art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Mechanizm odwrotnego obciążenia, w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013r., ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

W przeciwnym natomiast przypadku, tj. gdy któryś z ww. warunków nie jest spełniony to obowiązek rozliczenia podatku w związku z tą dostawą spoczywa na dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Tym samym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami obowiązanymi do rozliczenia podatku są osoby nabywające towary mieszczące się w zakresie wskazanym w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli spełnione zostaną ww. określone warunki dotyczące statusu podatkowego zarówno nabywcy, jak i dostawcy.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nabywa odpady o kodzie 100607* tj. Szlamy i odpady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, które w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług posiadają symbol 38.12.26.0 tj. Niebezpieczne odpady zawierające metal, płacąc podatek VAT wynoszący 23%. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym od dnia 19 maja 2009r. z tytułu sprzedaży towarów, oraz składa deklaracje VAT-7.

Podmiot (kontrahent Wnioskodawcy), dokonujący dostaw towaru będącego przedmiotem zapytania, jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Dla podmiotu dokonującego dostawy towaru będącego przedmiotem zapytania dostawa ta nie będzie objęta zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania, czy zmiana ujęta w ustawie z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatkach od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027) poprzez rozszerzenie treści załącznika nr 11 będącego wykazem towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy o dodatkowe grupy towarów, umożliwia Wnioskodawcy objęcie odwrotnym obciążeniem tj. mechanizmem odwróconego opodatkowania VAT przy zakupie wskazanego we wniosku odpadu.

Odnosząc się do powyższej kwestii stwierdzić należy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia, tj. sytuacja, że podatnikami są również podmioty nabywające towary, ma zastosowanie w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Ustawodawca we wskazanym załączniku celem identyfikacji towarów wchodzących w jego zakres posłużył się klasyfikacją statystyczną towarów i usług.

W tym miejscu wskazać należy, że jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) - zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Z treści wniosku wynika, iż odpady wskazane we wniosku, które nabywa Wnioskodawca, zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 38.12.26.0 - Niebezpieczne odpady zawierające metal.

W pozycji 35 załącznika nr 11 do ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2013 r. w związku z nowelizacją wprowadzoną ww. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) ujęte zostały towary o symbolu PKWiU 38.12.26.0 - Niebezpieczne odpady zawierające metal.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 października 2013 r. przedmiotowe odpady, które nabywa Wnioskodawca, zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 38.12.26.0 - Niebezpieczne odpady zawierające metal, są towarem o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy wskazać należy, że jeśli przedmiotowe towary, o których mowa we wniosku, objęte zostały wskazaną przez Wnioskodawcę klasyfikacją PKWiU 38.12.26.0 to ich dostawa od dnia 1 października 2013 r., na rzecz Wnioskodawcy, będącego zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, jako towaru wymienionego w poz. 35 załącznika nr 11 do ustawy o VAT zawierającego katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, jest objęta zasadami opodatkowania wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, polegającymi na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego jest dokonywana dostawa przedmiotowych towarów, sklasyfikowanych pod wskazanymi wyżej symbolami PKWiU.

A zatem w tej sytuacji, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 października 2013 r., jeśli dokonującym dostawy wskazanego odpadu jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, zaś dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, wówczas Wnioskodawca jako nabywca wskazanych we wniosku odpadów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, będąc podatnikiem w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy, jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu ich nabycia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nabywany przez niego odpad o kodzie 100607* mieści się w nowych kategoriach uprawniających Wnioskodawcę do korzystania z mechanizmu odwróconego VAT-u, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja została wydana wyłącznie na podstawie danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, a zatem traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności zmiany symbolu PKWiU) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY