Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczonego na cele statutowe Stowarzyszenia.

sygnatura: ILPB3/423-448/13-3/JG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:cele statutowe, dochody wolne od podatku, działalność gospodarcza, działalność statutowa, zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 września 2013 r. (data wpływu 23 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczonego na cele statutowe Stowarzyszenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu składek członkowskich i wpisowego,
 • zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczonego na cele statutowe Stowarzyszenia,
 • uwzględniania kosztów związanych z uzyskiwaniem dochodów zwolnionych w zeznaniu CIT-8.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Stowarzyszenie ,,A" (dalej: Stowarzyszenie, Wnioskodawca) jest samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą rzeczoznawców zajmujących się problematyką wyceny nieruchomości. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową i działalność gospodarczą.

Zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenia, podstawowym celem Stowarzyszenia jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców majątkowych, dbanie o wizerunek środowiska i zawodu, a także występowanie w ich interesach i potrzebach wobec władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych, a także realizacja celów związanych z prowadzeniem działalności naukowej i oświatowej. Podstawowy cel Stowarzyszenie realizuje w szczególności następującymi środkami (cele statutowe Stowarzyszenia):

 1. Dbałość o właściwy poziom etyki, o godność i solidarność zawodową swoich członków.
 2. Ochrona praw zawodowych, jak również udzielanie członkom w razie uzasadnionej potrzeby pomocy prawnej i zawodowej.
 3. Prowadzenie banku informacji dotyczących cen rynkowych nieruchomości, w tym również biblioteki.
 4. Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami mającymi w zakresie swej działalności problematykę wycen.
 5. Opiniowanie i ocena operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych pod względem ich rzetelności i realizacji wymogów przewidzianych prawem.
 6. Inspirowanie i wdrażanie różnorodnych form, popularyzujących działalność i cele SRM.
 7. Upowszechnianie wiedzy na temat standardów obowiązujących rzeczoznawców majątkowych w środowiskach niezależnych.
 8. Rozwój systemów kształcenia i szkolenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych - organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń i konferencji.
 9. Upowszechnianie badań i osiągnięć nauki z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego - organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń i konferencji, piśmiennictwo specjalistyczne, wydawanie na wniosek organów władz publicznych lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, standardach zawodowych i standardach świadczenia usług i cenach usług wykonywanych przez zrzeszonych członków, tworzenie systemów baz danych i analiz rynku.

W ramach działalności statutowej osiągane są przychody m.in. z tytułu składek członkowskich i wpisowego członków Stowarzyszenia. Kosztami działalności statutowej są koszty wynajmu biura i wszelkie zakupy związane z obsługą biura, wynagrodzenie pracownika, zakupy wydawnictw, składki do Federacji Stowarzyszeń, materiały biurowe, opłaty itp. Na podstawie zapisów Statutu, Stowarzyszenie może także prowadzić działalność gospodarczą. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza polega m.in. na organizowaniu obowiązkowych praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, prowadzeniu szkoleń dla członków Stowarzyszenia, wykonywaniu opinii dla różnych instytucji i osób fizycznych. Koszty bezpośrednio związane z przychodami z działalności gospodarczej są ewidencjonowane na osobnych kontach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu składek członkowskich i wpisowego, w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą, a przeznaczonej na działalność statutową Stowarzyszenia (w tym na pokrycie kosztów administracyjnych) podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w tym w zakresie organizowania praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców, organizowaniu szkoleń dla członków Stowarzyszenia czy sporządzaniu pisemnych opinii na rzecz instytucji jak i osób fizycznych) w części przeznaczonej na cele określone w Statucie Stowarzyszenia (ww. pkt 1-9) mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy koszty związane z uzyskiwaniem dochodów zwolnionych powinny być uwzględniane jako koszty uzyskania przychodów w zeznaniu CIT-8, czy też nie powinny być wykazywane w ww. zeznaniu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 i pytania nr 3 został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 23 grudnia 2013 r. nr ILPB3/423-448/13-2/JG i ILPB3/423-448/13-4/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w tym w zakresie organizowania praktyk dla kandydatów na rzeczoznawców, organizowaniu szkoleń dla członków Stowarzyszenia czy sporządzaniu pisemnych opinii na rzecz instytucji jak i osób fizycznych) w części przeznaczonej na cele określone w Statucie Stowarzyszenia (wskazane w opisie stanu faktycznego w pkt 1-9) mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniami poniżej, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Należy zauważyć, iż zwolnienie, o którym mowa, dotyczy zarówno dochodów z działalności statutowej, jak i dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że dochód taki zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Zwolnienie, o którym mowa, nie dotyczy jednak dochodów z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, i in., z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach umowy leasingu oraz dochodów wydatkowanych na inne cele niż wskazane wyżej w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto wskazane wyżej zwolnienie nie ma zastosowania w podmiotach wskazanych w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Wnioskodawca nie stanowi jednak żadnego z podmiotów tam wymienionych.

W odniesieniu do sytuacji objętej niniejszym zapytaniem, należy stwierdzić, iż zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego w odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez Stowarzyszenie, uwarunkowane jest łącznym spełnieniem dwóch warunków, a mianowicie:

 1. cele wskazane w statucie Stowarzyszenia powinny stanowić cele, o których mowa w powołanym wyżej przepisie ustawy (przynajmniej jeden z nich);
 2. dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia został przeznaczony na realizację tych celów.

W praktyce ocena czy w konkretnym przypadku cele określone w statucie danego podmiotu stanowią cele, o których mowa w powoływanym przepisie dotyczącym zwolnienia z podatku dochodowego, może być utrudniona z uwagi na brak zdefiniowania w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych poszczególnych rodzajów działalności statutowej uprawniających do zwolnienia. Przepis stanowi bowiem ogólnie o działalności np. naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej w tym również polegającej na kształceniu studentów, kulturalnej i innych. W związku z brakiem ustawowej definicji ww. pojęć, zasadnym będzie odwołanie się do definicji słownikowych w powyższym zakresie - takie stanowisko prezentują także organy wydające pisemne interpretacje podatkowe - tytułem przykładu: Izba Skarbowa w Łodzi pismo z 24 lipca 2012 r. nr IPTPB3/423-147/12-4/GG: ,, (...) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć odnoszących się do rodzajów działalności statutowej w zakresie przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 4. W konsekwencji uzasadnionym jest odwołanie się w tym zakresie do definicji słownikowych. Powołując się na słownikowe znaczenie (za Słownikiem Języka Polskiego PWN) należy stwierdzić, iż: * przez naukę należy rozumieć ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dziedziny rzeczywistości, zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej; * przez oświatę należy rozumieć proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie (...)".

Podobnie w interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach, pismo z 26 października 2011 r. IBPBI/2/423-918/11/JD: ,, (...) Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca uzyskuje dochody z działalności gospodarczej, które przeznacza na realizację celów statutowych. Jednocześnie w opisie zdarzenia przyszłego podkreślono, że przedmiotem działalności statutowej Izby są szkolenia branżowe świadczone nieodpłatnie dla członków Izby. W tym miejscu wskazać należy, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje m.in. pojęcia działalności oświatowej. Uzasadnione jest zatem, posługiwanie się w tym przypadku wykładnią gramatyczną. Powołując się na językowe znaczenie wyrazu ,,oświata" (Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/), należy rozumieć przez to proces kształcenia, upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie. Przez pojęcie ,,szkolenie" należy natomiast rozumieć cykl wykładów z jakiegoś przedmiotu, zorganizowanych w celu uzupełnienia czyjegoś wykształcenia lub czyichś wiadomości z jakiejś dziedziny. Dokonując zestawienia powyższych pojęć należy stwierdzić, że szkolenia są częścią działalności oświatowej. Jeżeli zatem, z treści statutu wynika, iż celem Izby jest m.in. działalność polegająca na przeprowadzaniu szkoleń należy stwierdzić, że dochód osiągnięty przez Izbę z działalności gospodarczej, w części w jakiej został przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany, na realizację celu oświatowego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie powołanego wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...)".

Zgodnie z § 6 Statutu Stowarzyszenia, podstawowym celem Stowarzyszenia jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców majątkowych, dbanie o wizerunek środowiska i zawodu, a także występowanie w ich interesach i potrzebach wobec władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych, a także realizacja celów związanych z prowadzeniem działalności naukowej i oświatowej. Podstawowy cel Stowarzyszenie realizuje w szczególności następującymi środkami:

 1. Dbałość o właściwy poziom etyki, o godność i solidarność zawodową swoich członków.
 2. Ochrona praw zawodowych, jak również udzielanie członkom w razie uzasadnionej potrzeby pomocy prawnej i zawodowej.
 3. Prowadzenie banku informacji dotyczących cen rynkowych nieruchomości, w tym również biblioteki.
 4. Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami mającymi w zakresie swej działalności problematykę wycen.
 5. Opiniowanie i ocena operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych pod względem ich rzetelności i realizacji wymogów przewidzianych prawem.
 6. Inspirowanie i wdrażanie różnorodnych form, popularyzujących działalność i cele SRM.
 7. Upowszechnianie wiedzy na temat standardów obowiązujących rzeczoznawców majątkowych w środowiskach niezależnych.
 8. Rozwój systemów kształcenia i szkolenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych - organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń i konferencji.
 9. Upowszechnianie badań i osiągnięć nauki z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego - organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń i konferencji, piśmiennictwo specjalistyczne, wydawanie na wniosek organów władz publicznych lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, standardach zawodowych i standardach świadczenia usług i cenach usług wykonywanych przez zrzeszonych członków, tworzenie systemów baz danych i analiz rynku.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, część wskazanych wyżej przez Wnioskodawcę celów statutowych można uznać za działalność naukową czy oświatową, a tym samym przeznaczenie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej Stowarzyszenia na te cele skutkuje możliwością zastosowania zwolnienia tych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W szczególności chodzi o takie cele, jak chociażby prowadzenie banku informacji dot. cen rynkowych nieruchomości, nawiązywanie współpracy z różnymi organami, opiniowanie i ocena operatów szacunkowych, inne działania popularyzujące działalność i cele Stowarzyszenia, upowszechnianie wiedzy nt. standardów w środowiskach niezależnych, rozwój systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, a także upowszechnianie badań i osiągnięć nauki z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego.

W konsekwencji, ponieważ zdaniem Wnioskodawcy, wskazane w Statucie cele Stowarzyszenia, można utożsamiać z działalnościami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, okoliczność przeznaczenia dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej Stowarzyszenia na ww. cele uprawnia do stosowania przez Stowarzyszenie zwolnienia, o którym mowa w ww. przepisie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), opodatkowaniem podatkiem dochodowym podlegają dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej ,,podatnikami".

Wnioskodawca działający w formie stowarzyszenia posiada osobowość prawną, tak więc jako osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a w konsekwencji podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Tak ustalony dochód stanowi - co do zasady - przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Należy jednak zastrzec, że omawiane zwolnienie - zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy - nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 • 1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a - 17k;
 1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Ponadto w myśl art. 17 ust. 1b ww. ustawy - zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym. Do skorzystania z tego zwolnienia należy spełnić łącznie dwie przesłanki:

 1. podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową wymienioną w ww. przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Należy podkreślić, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest tu cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej, ze składek członkowskich. Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który Stowarzyszenie najpierw dochód przeznaczyło, a następnie wydatkowało. A zatem, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli Stowarzyszenie przeznaczy i bez względu na termin wydatkuje dochody z tego tytułu na realizację celów statutowych tożsamych z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4, dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowania ,,w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych ,,innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia tego dochodu od opodatkowania.

W tym miejscu podkreślić należy, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej). Tym samym, nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na pokrywanie wydatków związanych z działalnością gospodarczą. Wydatkowanie zatem części dochodu na inne cele niż te, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie może być objęte przedmiotowo zwolnieniem. Zatem, warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest, aby cele przewidziane w statucie Stowarzyszenia mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność statutową i działalność gospodarczą. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców majątkowych, dbanie o wizerunek środowiska i zawodu, a także występowanie w ich interesach i potrzebach wobec władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych, a także realizacja celów związanych z prowadzeniem działalności naukowej i oświatowej. Podstawowy cel Stowarzyszenie realizuje w szczególności następującymi środkami (cele statutowe Stowarzyszenia):

 1. Dbałość o właściwy poziom etyki, o godność i solidarność zawodową swoich członków.
 2. Ochrona praw zawodowych, jak również udzielanie członkom w razie uzasadnionej potrzeby pomocy prawnej i zawodowej.
 3. Prowadzenie banku informacji dotyczących cen rynkowych nieruchomości, w tym również biblioteki.
 4. Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami mającymi w zakresie swej działalności problematykę wycen.
 5. Opiniowanie i ocena operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych pod względem ich rzetelności i realizacji wymogów przewidzianych prawem.
 6. Inspirowanie i wdrażanie różnorodnych form, popularyzujących działalność i cele SRM.
 7. Upowszechnianie wiedzy na temat standardów obowiązujących rzeczoznawców majątkowych w środowiskach niezależnych.
 8. Rozwój systemów kształcenia i szkolenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych - organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń i konferencji.
 9. Upowszechnianie badań i osiągnięć nauki z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego - organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń i konferencji, piśmiennictwo specjalistyczne, wydawanie na wniosek organów władz publicznych lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, standardach zawodowych i standardach świadczenia usług i cenach usług wykonywanych przez zrzeszonych członków, tworzenie systemów baz danych i analiz rynku.

Wnioskodawca wskazał, że część celów statutowych można uznać za działalność naukową czy oświatową, a tym samym przeznaczenie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej Stowarzyszenia na te cele skutkuje możliwością zastosowania zwolnienia tych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonując analizy treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy wskazać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć odnoszących się do rodzajów działalności statutowej w zakresie przewidzianym w tym przepisie. Uzasadnione jest zatem, posługiwanie się w tym przypadku wykładnią gramatyczną. Zgodnie z definicją przedstawioną w Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997 - ,,oświata" to wykształcenie, znajomość nauk, stan wiedzy o społeczeństwie, podnoszenie poziomu umysłowego społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy: krzewić, szerzyć oświatę. Przez oświatę należy rozumieć proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie. Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno - wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych. Natomiast ,,nauka" według Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/), oznacza ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnoszącą się do pewnej dziedziny rzeczywistości.

A zatem, Stowarzyszenie przeznaczając i bez względu na termin wydatkując dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na cele statutowe obejmujące działalność oświatową i naukową spełnia przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia przedmiotowego. Tak więc dochód uzyskany przez Stowarzyszenie, w części przeznaczonej i wydatkowanej na te cele, wolny będzie od podatku dochodowego od osób prawnych.

W kontekście powyższego stwierdzenia należy jednak zaznaczyć, że określenie celów statutowych jednostki musi być precyzyjne, jasne i niebudzące wątpliwości. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez Organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ Organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie.

Skoro więc Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że część celów określonych w jego statucie mieści się w katalogu celów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (działalność naukowa i oświatowa), to Organ uznał ten fakt za element przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Podsumowując, dochody osiągane przez Wnioskodawcę z działalności gospodarczej, które są/będą przeznaczane i wydatkowane na cele statutowe związane z działalnością naukową i oświatową mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się z natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organów podatkowych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY