Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości i momentu powstania przychodu z tytułu wypłaty odszkodowania bezpośrednio na rzecz kontrahenta.

sygnatura: ITPB3/423-473b/13/PS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:kontrahenci, kradzież, odszkodowania, przychód

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2013 r. (data wpływu 2 października 2013 r.) uzupełnionym na formularzu ORD - IN z dnia 17 grudnia 2013 r. (data wpływu 18 grudnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości i momentu powstania przychodu z tytułu wypłaty odszkodowania bezpośrednio na rzecz kontrahenta - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości i momentu powstania przychodu z tytułu wypłaty odszkodowania bezpośrednio na rzecz kontrahenta.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na świadczeniu usług transportowych, spedycyjnych, pośrednictwie w rezerwacji przepraw promowych. Spółka jest podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik czynny. Spółka w dniu 22 lipca 2011 roku otrzymała zlecenie od kontrahenta niemieckiego na transport towarów z Wielkiej Brytanii do Niemiec. Spółka następnie dnia 22 lipca 2011 roku zleciła wykonanie ww. zlecenia podwykonawcy - przewoźnikowi, który zlecenie to wykonał. Podczas transportu część towaru o łącznej wartości 108 638,40 EUR została skradziona. Kontrahent niemiecki zażądał od Spółki wypłaty odszkodowania tytułem rekompensaty za ww. kradzież. Ponieważ okoliczności tej kradzieży nie były wyjaśnione, Spółka odmówiła wypłaty odszkodowania. Kontrahent niemiecki złożył powództwo do sądu właściwego według Konwencji Międzynarodowego Przewozu CMR. W konsekwencji w wyniku toczącego się postępowania sądowego w dniu 16 maja 2013 roku został wydany wyrok nakazujący wypłatę przez Spółkę na rzecz poszkodowanego kwoty 108 638,40 EUR wraz z odsetkami w wysokości 5% rocznie od dnia 1 sierpnia 2011 do dnia zapłaty oraz pokrycia kosztów sądowych. Jednocześnie Spółka zwróciła się do swojego ubezpieczyciela o pokrycie zasądzonych wyrokiem kosztów z polisy. W lipcu 2013 r. w dacie uprawomocnienia się wyroku, Spółka (nie miała jeszcze decyzji od ubezpieczyciela o wysokości przyznanego odszkodowania) utworzyła rezerwę nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów na koszty stanowiące prawdopodobny udział własny do pokrycia przez Spółkę. W dniu 28 sierpnia 2013 r. Spółka otrzymała informację od ubezpieczyciela o przyznanym odszkodowaniu w wartości 100 000 USD - w przeliczeniu na EUR: 69 420,00. W dniu 5 września 2013 ubezpieczyciel przelał wartość przyznanego odszkodowania: 69 420,00 EUR bezpośrednio na rzecz poszkodowanego. W tym samym dniu Spółka przelała na rzecz poszkodowanego resztę należnej kwoty w wysokości 39 218,40 EUR (należność główna) i 11 399,59 EUR (odsetki).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość zasądzonego na rzecz kontrahenta odszkodowania w całej wysokości, tj. 108 634,40 EUR w wartości wynikającej z wyroku w dacie ujęcia przez Spółkę ww. kosztu w księgach handlowych Spółki, tj. we wrześniu 2013 r. oraz odsetek zasądzonych wyrokiem na rzecz kontrahenta w dacie zapłaty tych odsetek, a także zasądzonych na rzecz kontrahenta kosztów sądowych w dacie zapłaty, który jest jednocześnie dniem ujęcia kosztu w księgach handlowych na podstawie art. 16 4d i 4e, tj. we wrześniu 2013 roku i jednocześnie wykazać w przychodach podatkowych wartość przyznanego Spółce przez ubezpieczyciela i przelanego bezpośrednio na rzecz kontrahenta niemieckiego odszkodowania w wartości 69 420,00 EUR - w dacie wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania, tj. we wrześniu 2013 roku...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w części dotyczącej możliwości zaliczenia do przychodów odszkodowania na rzecz kontrahenta. Wniosek Spółki w zakresie kosztów uzyskania przychodów zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Spółka wskazuje, że przychód w kwocie przyznanego Spółce odszkodowania jednostka ujmie w dacie faktycznego przekazania środków przez ubezpieczyciela. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, przychód, o którym mowa powyżej, powstaje w dacie otrzymania odszkodowania, tj. z chwilą faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy - informacja o wpływie środków od kontrahenta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

Z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1).

Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

W analizowanym stanie faktycznym środki pieniężne z tytułu odszkodowania wypłacane są bezpośrednio poszkodowanemu, tj. kontrahentowi Wnioskodawcy. Spółka nie otrzymuje natomiast z tego tytułu żadnego przysporzenia. Wobec tego w przedmiotowej sprawie nie można mówić o osiągnięciu przez Spółkę przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności w związku z wypłatą ww. środków pieniężnych poszkodowanemu, Spółka nie uzyska przysporzenia w postaci nieodpłatnego świadczenia. Wypłata odszkodowania kontrahentowi przez ubezpieczyciela jest bowiem związana z zawarciem umowy ubezpieczenia (polisy) i zapłatą przez Spółkę tzw. składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Innymi słowy, opisane we wniosku zdarzenie gospodarcze nie ma charakteru przysparzającego, tzn. nie wiąże się z uzyskaniem jakichkolwiek wartości majątkowych przez Wnioskodawcę.

Analizowana sytuacja nie mieści się zatem w zakresie zastosowania art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym nie powoduje konieczności rozpoznania przychodu.

W związku z powyższym stanowisko Spółki uznać należy za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY