Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia Departamentu do nowozawiązywanej spółki

sygnatura: IPPP1/443-1280/13-2/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, zorganizowana część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.10.2013 r. (data wpływu 23.10.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia Departamentu do nowozawiązanej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.10.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia Departamentu do nowozawiązanej spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej ,,Wnioskodawca" lub ,,Spółka") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego. W ramach tego przedsiębiorstwa Spółka prowadzi działalność gospodarczą w dwóch obszarach. Pierwszy i podstawowy obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowi import i dystrybucja towarów. Drugi obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy stanowi wynajem pomieszczeń na potrzeby działalności gospodarczej podmiotom trzecim.

Bezpośrednio w strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są trzy jednostki organizacyjne. są to:

  1. Departament Dystrybucji, w ramach którego Spółka prowadzi działalność w zakresie importu i dystrybucji towarów i którym zarządza Członek Zarządu - Dyrektor Departamentu Dystrybucji,
  2. Departament Nieruchomości, w ramach którego Spółka zarządza nieruchomością biurową stanowiącą własność Spółki i prowadzi działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń podmiotom trzecim na potrzeby działalności gospodarczej i którym zarządza Członek Zarządu -- Dyrektor Departamentu Nieruchomości oraz
  3. Pion Ogólnego Zarządu i Finansów, który realizuje zadania z zakresu zarządzania i administrowania obszarami finansów i księgowości Spółki, zarządzania i administrowania zasobami ludzkimi Spółki, zarządzania i administrowania zasobami informatycznymi Spółki, którym podlega Prezesowi Zarządu.

Oba obszary działalności gospodarczej Spółki są funkcjonalnie ściśle rozgraniczone. Działalność z zakresu zarządzania nieruchomością biurową stanowiącą własność Spółki oraz wynajmu pomieszczeń jest prowadzona wyłącznie przez Departament Nieruchomości, natomiast import i dystrybucja towarów prowadzone są wyłącznie przez Departament Dystrybucji.

Każda z wyżej wymienionych podstawowych jednostek organizacyjnych Spółki dzieli się na mniejsze komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy. Na czele komórki organizacyjnej stoi kierownik lub samodzielny pracownik którego ranga zależna jest od zakresu zadań realizowanych przez mniejsze komórki i liczby zatrudnionych pracowników.

W skład Departamentu Dystrybucji wchodzą w szczególności oddziały terenowe, tj. ..., którymi kierują bezpośrednio kierownicy tych oddziałów.

Do każdej z podstawowych jednostek organizacyjnych Spółki przypisani są pracownicy i alokowane są składniki majątkowe niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych tym jednostkom zadań, w tym w szczególności środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, umowy związane z prowadzoną działalnością. W sprawozdaniach finansowych część środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Spółki, należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania alokowane są dla Departamentu Nieruchomości.

W szczególności do Departamentu Nieruchomości została alokowana nieruchomość biurowa będąca własnością Spółki. W nieruchomości mieści się Departament Nieruchomości, który zajmuje się wynajmem części powierzchni nieruchomości biurowej podmiotom trzecim. Ponadto część powierzchni nieruchomości jest wykorzystywana przez Departament Dystrybucji (Oddział Warszawa) i Pion Ogólnego Zarządu i Finansów. Departament Nieruchomości, Departament Dystrybucji (Oddział Warszawa) i Pion Ogólnego Zarządu i Finansów korzystają wspólnie z najemcami z tzw. części wspólnych nieruchomości takich jak hol wejściowy, windy, klatki schodowe, wartownia, etc.

W Spółce prowadzona jest ewidencja, umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Departamentu Nieruchomości oraz osobno do całości przedsiębiorstwa Spółki. Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością Departamentu Nieruchomości są przypisywane do tego Departamentu. Natomiast koszty pośrednie i zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z działalnością Departamentu Nieruchomości, w szczególności koszty i zobowiązania związane z działalnością Zarządu Spółki oraz Pionu Ogólnego Zarządu i Finansów, przypisywane są do Departamentu Nieruchomości w odpowiednim ułamku, według klucza stosunku przychodów pochodzących z działalności Departamentu Nieruchomości i pozostałej z działalności Spółki.

Dla Departamentu Nieruchomości i Departamentu Dystrybucji przygotowywane są również osobne budżety na okres roku obrachunkowego. Oprócz rocznego sprawozdania finansowego dla całego przedsiębiorstwa Spółki, przygotowywane są osobne sprawozdania finansowe dla Departamentu Nieruchomości.

Zarówno Departament Dystrybucji jak i Departament Nieruchomości jako wyodrębnione funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo części przedsiębiorstwa Spółki, są w stanie samodzielnie planować, inicjować, kontrolować i realizować działania gospodarcze, w tym w szczególności zawierać i realizować umowy z kontrahentami przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych i wartości niematerialnych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników i kadry zarządzającej.

W celu wdrożenia nowej strategii biznesowej wspólników Spółki planowany jest podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako KSH). Podział Spółki będzie dokonany poprzez przeniesienie na nowozawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wyżej opisanego Departamentu Nieruchomości wraz z przypisanymi mu składnikami majątkowymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania powierzonych temu departamentowi zadań gospodarczych, w tym środkami trwałymi, a w szczególności nieruchomością biurową, i wartościami niematerialnymi i prawnymi, umowami związanymi z prowadzoną działalnością, częścią środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Spółki, należnościami związanymi z działalnością polegającą na wynajmie pomieszczeń i zobowiązaniami handlowymi. Do spółki nowozawiązanej w wyniku podziału przez wydzielenie Spółki przejdą też pracownicy przypisani Departamentowi Nieruchomości. Podział Spółki ma służyć celom ekonomicznym. Spółka planuje pozyskanie inwestora branżowego w celu dostarczenia kapitału na rozwój działalności dystrybucyjnej Spółki (obecnie realizowanej w ramach Departamentu Dystrybucji). Aktualnie aktywa i pasywa Spółki związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Departament Nieruchomości są przeszkodą dla pozyskania inwestora branżowego w działalności dystrybucyjnej. Inwestycje w takie składniki majątku nie wpisują się w strategię inwestorów branżowych funkcjonujących w obszarze działalności dystrybucyjnej Spółki, a ponadto Spółka nie osiąga wskaźników wykorzystania aktywów satysfakcjonujących dla tego typu inwestorów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, do transakcji polegającej na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Departamentu Nieruchomości do nowozawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach transakcji podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie mieć zastosowania ustawa o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle opisanego zdarzenia przyszłego, do transakcji polegającej na przeniesieniu części majątku Spółki w postaci Departamentu Nieruchomości do nowozawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach transakcji podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie będzie mieć zastosowania Ustawa o VAT. Przeniesienie Departamentu Nieruchomości do nowozawiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralne na gruncie Ustawy o VAT. Stanowisko to Wnioskodawca opiera na argumentacji przedstawionej poniżej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. W myśl przepisu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jednakże zgodnie z przepisem art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów Ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, pojęcie ,,transakcji zbycia" użyte w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu ,,dostawa towarów" w ujęciu przepisu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, tzn. ,,zbycie obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania zbywalnym składnikiem majątku lub majątkiem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego poprzez przeniesienie własności wkładu na spółkę w zamian za udziały w niej lub wyemitowane przez nią akcje, a także transfer majątku spółki dzielonej do spółki nowozawiązanej w ramach transakcji podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. Należy podkreślić, że ustawodawca nie użył żadnego pojęcia definiowanego bądź dookreślonego w Ustawie o VAT (jak np. sprzedaż czy dostawa) lub w jakiejkolwiek innej ustawie, co oznacza, że nie jest istotna forma, lecz samo zadysponowanie przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w taki sposób, że dochodzi do jego/jej zbycia. W związku z tym, wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są wszelkie zdarzenia prowadzące do rozporządzenia przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.

W świetle przepisu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT konieczne jest wyjaśnienie użytego w nim pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W tym celu należy posłużyć się definicją legalną zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 2 pkt 27e Ustawy oVAT. Art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT stanowi, że ilekroć w dalszych przepisach Ustawy o VAT jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Po analizie powyższych przepisów należy stwierdzić, że kwestią kluczową dla neutralności na gruncie Ustawy o VAT opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału Spółki poprzez przeniesienie Departamentu Nieruchomości na nowozawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest, aby Departament Nieruchomości stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. W przekonaniu Spółki, w świetle przestawionego zdarzenia przyszłego, nie ulega wątpliwości, że Departament Nieruchomości stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższego przepisu.

Jak wynika z przepisu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa istnieje, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:

  1. w przedsiębiorstwie istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujący także zobowiązania;
  2. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie organizacyjnie;
  3. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie finansowo;
  4. zespół ten jest wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie funkcjonalnie (tj. jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych);
  5. zespół ten mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Odnosząc się do przesłanki a. uprawnione jest twierdzenie, że Departament Nieruchomości stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań w ramach przedsiębiorstwa Spółki. Bowiem, jak przedstawiono to w zdarzeniu przyszłym, do Departamentu Nieruchomości alokowane są składniki majątkowe niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych Departamentowi Nieruchomości zadań, w tym w szczególności środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, umowy związane z prowadzoną działalnością. W sprawozdaniach finansowych część środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych Spółki, należności i zobowiązania handlowe oraz inne zobowiązania alokowane są dla Departamentu Nieruchomości.

Odnosząc się do przesłanki b., należy stwierdzić, że Departament Nieruchomości stanowi niezależną jednostkę organizacyjną Spółki ściśle wyodrębnioną w strukturze Spółki, którą zarządza Członek Zarządu - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i której przypisani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu działalności Departamentu Nieruchomości (tj. zarządu i wynajmu nieruchomości biurowej). Departament Nieruchomości posiada własny podział organizacyjny.

Odnosząc się do przesłanki c., należy stwierdzić, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Departament Nieruchomości jest wyodrębniony finansowo w strukturze Spółki. W tym miejscu Wnioskodawca przywołuje informacje zawarte w opisie zdarzenia przyszłego świadczące o wyodrębnieniu finansowym Departamentu Nieruchomości. Po pierwsze, w Spółce prowadzona jest ewidencja, umożliwiająca przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do Departamentu Nieruchomości oraz osobno do całości przedsiębiorstwa Spółki. Przychody, koszty oraz należności i zobowiązania związane bezpośrednio z działalnością Departamentu Nieruchomości są przypisywane do tego Departamentu. Natomiast koszty pośrednie i zobowiązania niezwiązane bezpośrednio z działalnością Departamentu Nieruchomości, w szczególności koszty i zobowiązania związane z działalnością Zarządu Spółki oraz Pionu Ogólnego Zarządu i Finansów, przypisywane są do Departamentu Nieruchomości w odpowiednim ułamku, według klucza stosunku przychodów pochodzących z działalności Departamentu Nieruchomości i pozostałej z działalności Spółki. Dla Departamentu Nieruchomości i Departamentu Dystrybucji przygotowywane są również osobne budżety na okres roku obrachunkowego. Oprócz rocznego sprawozdania finansowego dla całego przedsiębiorstwa Spółki, przygotowywane są osobne sprawozdania finansowe dla Departamentu Nieruchomości.

Odnosząc się do przesłanki d., zdaniem Wnioskodawcy z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Departament Nieruchomości jest wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Spółki funkcjonalnie. Departament Nieruchomości jest bowiem przeznaczony do wykonywania zadań gospodarczych z określonego zakresu - tj. zarządzania nieruchomością biurową oraz wynajmu pomieszczeń biurowych podmiotom trzecim. Powyższa działalność ,,nieruchomościowa" w ramach przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzona wyłącznie przez Departament Nieruchomości.

Odnosząc się do przesłanki e., zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, iż Departament Nieruchomości mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze z zakresu wynajmu pomieszczeń podmiotom trzecim. Dzięki wyodrębnieniu organizacyjnemu i finansowemu w ramach Spółki Departament Nieruchomości posiada w szczególności zarówno materialne i niematerialne składniki majątkowe oraz kadrę pracowniczą i zarządzającą potrzebne do prowadzania działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, w tym w szczególności do zawierania i realizacji umów z partnerami biznesowymi (w tym w szczególności z najemcami).

Reasumując, zdaniem spółki Departament Nieruchomości stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT. Z powyższych względów, zdaniem Spółki, w przypadku dokonania podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, w ramach którego Departament Nieruchomości zostanie przeniesiony na nowozawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka ta będzie zobowiązana do rozliczenia tej transakcji w VAT. Ustawa o VAT nie będzie mieć bowiem w ogóle zastosowania do przedmiotowego podziału Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY