Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Ponowny wybór zwolnienia w podatku VAT (przeoczenie przekroczenia limitu).

sygnatura: IPPP2/443-1086/13-2/RR

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-20

słowa kluczowe:limit, rejestracja, zwolnienia podmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2013 r. (data wpływu 7 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od dnia 1 stycznia 2013 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od dnia 1 stycznia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi od dnia 6 grudnia 2011 r. W grudniu 2011 r. Strona przekroczyła limit do zwolnienia w VAT. Fakt ten Wnioskodawca zauważył dopiero we wrześniu 2013 r. W związku z tym w dniu 3 września 2013 r. Wnioskodawca sporządził i złożył w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R z datą przekroczenia limitu. Strona sporządziła również i złożyła deklaracje podatkowe VAT-7 za miesiące od XII 2011 r. do XII 2012 r.

Wnioskodawca złożył także zgłoszenie aktualizujące VAT-R z wyborem zwolnienia w podatku VAT na rok 2013.

W 2011 r. przychód Wnioskodawcy ze sprzedaży przekroczył limit do VAT, co obligowało to Stronę do stania się płatnikiem VAT już w grudniu 2011 r. oraz w roku 2012.

W 2012 r. Zainteresowany uzyskał przychód poniżej limitu, tj. 95.327,21 zł. Nie prowadził też i nie prowadzi działalności wymienionej w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Od momentu przekroczenia limitu minął rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy złożenie przez Wnioskodawcę zgłoszenia aktualizującego VAT-R z wyborem zwolnienia od podatku od towarów usług po ustawowym terminie, tj. po 7 stycznia 2013 uniemożliwi Stronie wybór tego zwolnienia od 1 stycznia 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawcy:

W roku 2012 Wnioskodawca nie przekroczył limitu do VAT. Przychód Strony za cały 2012 r. wynosił 95.327,21 zł. Wnioskodawca nie wykonuje ani nie wykonywał czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Od początku 2013 r. Zainteresowany zachowuje się jak podatnik zwolniony z VAT. Wnioskodawca nie wystawia faktur tylko rachunki, nie nalicza i nie pobiera podatku VAT od kwoty sprzedaży, nie składa deklaracji VAT-7.

Zdaniem Wnioskodawcy Strona spełnia warunki do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT od dnia 1stycznia 2013 r. Złożenie przez Wnioskodawcę zgłoszenia aktualizującego VAT-R z wyborem zwolnienia w VAT po terminie stanowi jedynie spóźnione potwierdzenie wybrania zwolnienia od początku 2013 roku. Zdaniem Strony termin określony w art. 96 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług jest jedynie terminem na poinformowania właściwego organu podatkowego o skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego i jego niedotrzymanie nie decyduje o niemożności skorzystania z tego zwolnienia.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2010 r. sygn. IPPP2/443-173/10-2/IG w podobnej sprawie.

Ponadto Wnioskodawca zauważa, że niezłożenie przez Stronę zgłoszenia aktualizującego VAT-R z wyborem zwolnienia w ustawowym terminie, wynikało jedynie z faktu, że w styczniu 2013 r. nie był świadomy takiej konieczności. Zgodnie z ówczesną wiedzą Zainteresowanego był on podatnikiem zwolnionym podmiotowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  3. nowych środków transportu,
  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Przepis § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.), określa listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Ze stanu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi od dnia 6 grudnia 2011 r. W grudniu 2011 r. Strona przekroczyła limit do zwolnienia w VAT. Fakt ten Wnioskodawca zauważył dopiero we wrześniu 2013 r. W związku z tym w dniu 3 września 2013 r. Wnioskodawca sporządził i złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R z datą przekroczenia limitu. Strona sporządziła również i złożyła deklaracje podatkowe VAT-7 za miesiące od XII 2011 r. do XII 2012 r. Wnioskodawca złożył także zgłoszenie aktualizujące VAT-R z wyborem zwolnienia w podatku VAT na rok 2013. W 2012 r. Zainteresowany uzyskał przychód poniżej limitu, tj. 95.327,21 zł. Nie prowadził też i nie prowadzi działalności wymienionej w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Od momentu przekroczenia limitu minął rok.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wskazania czy złożenie przez Wnioskodawcę zgłoszenia aktualizującego VAT-R z wyborem zwolnienia od podatku od towarów usług po ustawowym terminie, tj. po 7 stycznia 2013 r. uniemożliwi Stronie wybór tego zwolnienia od 1 stycznia 2013 r.

W analizowanej sprawie nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Wnioskodawca złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w dniu 3 września 2013 r. Formularz VAT-R jest składany w celu zarejestrowania w podatku od towarów i usług. Art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Zatem od 1 stycznia 2013 r. Wnioskodawca nie mógł ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, ponieważ Strona nie spełniła warunku wynikającego z treści art. 113 ust. 11 ustawy, gdyż od końca roku w którym zrezygnowała z tego zwolnienia od podatku tj. od dnia 3 września 2013 roku, nie upłyną jeszcze okres wskazany w ustawie umożliwiający ponowne skorzystanie z tego zwolnienia.

W związku z powyższym złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R z wyborem zwolnienia od podatku od towarów i usług w 2013 r., po złożeniu w tym samym roku VAT-R, w którym zrezygnowano ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, uniemożliwia wybór zwolnienia od podatku VAT od początku 2013 roku.

W niniejszej sprawie bez znaczenia pozostaje fakt, że Wnioskodawca nie przekroczył w 2012 r. kwoty 150.000 zł, wynikającej z art. 113 ust. 1 ustawy. Istotne jest, że Wnioskodawca złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R w 2013 r., które powoduje rejestrację w podatku od towarów i usług od dnia złożenia tego zgłoszenia.

Ponowny wybór zwolnienia w omawianej sprawie będzie możliwy od dnia 1 stycznia 2014 r. o ile Wnioskodawca spełni warunki wynikające z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego Stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, że Strona spełnia warunki do ponownego skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT od dnia 1 stycznia 2013 r. należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY