Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa

sygnatura: IBPP4/443-455/13/EK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2013-12-20

słowa kluczowe:sprzedaż, zbycie, zorganizowana część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 18 września 2013 r. (data wpływu 20 września 2013 r.) uzupełnionym pismem z 23 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 października 2013 r., będący odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 października 2013 r. znak: IBPP4/443-455/13/EK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firma Handlowo-Usługowa ,,X" - spółka jawna jest zarejestrowana czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza do końca 2013r. dokonać transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (budynku magazynowego wraz z gruntem) gdzie prowadzona jest sprzedaż towarów handlowych. Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa polega na sprzedaży osobnego oddziału znajdującego się poza siedzibą firmy (w innej miejscowości). Oddział posiada budynek magazynowy oraz grunt wyszczególniony w ewidencji środków trwałych. Wyodrębnienie oddziału przejawia się tym, iż prowadzona jest osobno ewidencja ilościowo-wartościowa towarów handlowych (stany magazynowe), osobna kasa gotówkowa oraz osobny rejestr sprzedaży towarów z osobną numeracją faktur sprzedaży. Oddział zatrudnia jednego pracownika zajmującego się koordynacją działań oddziału. Budynek magazynowy wraz z gruntem został nabyty w 1997 r. na podstawie aktu notarialnego i faktury VAT. Wnioskodawca skorzystał z prawa do odliczenia VAT od budynku.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

1.Główną siedzibą firmy FHU ,,X" sp.j. jest ... i jest to główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast budynek magazynowy wraz z gruntem, który jest przedmiotem sprzedaży, jest to osobny oddział i oddzielne miejsce prowadzenia działalności w innej miejscowości - ..., gdzie czynności zgłoszeniowych drugiego miejsca prowadzenia działalności do US dokonano na podstawie dokumentów: NIP-2.

Oddział zatrudnia pracownika, który jest odpowiedzialny za zarządzanie oraz za materialne i niematerialne składniki części przedsiębiorstwa (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne znajdujące się w kasie, niektóre należności i zobowiązania handlowe). Wskazane składniki są organizacyjnie i finansowo wydzielone z obecnie istniejącego przedsiębiorstwa tak, że mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizując zadania gospodarcze.

2.Przedmiotowy obiekt przeznaczony jest do sprzedaży towarów handlowych;

 • sprzedaż nawozów sztucznych, pasz dla zwierząt, materiałów budowlanych,
 • realizacja zamówień,
 • wystawianie dokumentów związanych za sprzedażą i przyjęciem towarów, wydawania towaru,
 • przyjmowani e wpłat do faktur.

3.Oddział posiada niezależne źródła przychodów i samodzielnie realizuje swe zadania. Oznacza to, że organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych oddziału, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

4.W ewidencji księgowej spółki oddział jest wyodrębniony poprzez oddzielne prezentowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów dla oddziału.

5.Nieruchomość (zespół składników materialnych wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie), która ma być przedmiotem sprzedaży jest wystarczająca do samodzielnego wykonywania zadań, tym samym będzie miała możliwość spełnienia warunków niezbędnych dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nabywcy nie określają szczegółowo rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej nie wykluczając kontynuacji dotychczasowej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy składniki majątku firmy, które mają być przedmiotem sprzedaży są zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa...
 2. Czy taka transakcja będzie zwolniona od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca uważa również, ze transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie ,,transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu ,,dostawy towarów" w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ,,zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT natomiast stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalne zdolności (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa. Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55? i art. 55? ustawy kodeks cywilny. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie tut. organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

W tym miejscu wskazać należy, iż interpretacji pojęcia ,,zorganizowana część przedsiębiorstwa", określonego w art. 2 pkt 27e ustawy, należy dokonywać w ramach wykładni prowspólnotowej z uwzględnieniem normy art. 19 Dyrektywy 112. Regulacja ta natomiast była przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie Zita-Modes (C-497/01) Trybunał stwierdził, że ,,(...) pojęcie zbycia, czy to za wynagrodzeniem, czy też bez lub w charakterze aportu wniesionego do spółki, całości aktywów lub jej części, należy interpretować tak, iż obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz, w zależności od konkretnego przypadku, składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, natomiast nie obejmuje ono zwykłego zbycia aktywów, takiego jak sprzedaż zapasów produktów". Z orzeczenia tego wynika ponadto, że - w świetle tej normy dyrektywy - nabywca całości lub części majątku podatnika powinien mieć zamiar prowadzenia działalności nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie działać tylko w celu niezwłocznego zlikwidowania danej działalności oraz sprzedaży ewentualnych zapasów.

Zgodnie z opisem sprawy Wnioskodawca rozważa sprzedaż budynku magazynowego wraz z gruntem gdzie prowadzona jest sprzedaż towarów handlowych. Transakcja zbycia polega na sprzedaży osobnego oddziału znajdującego się poza siedzibą firmy (w innej miejscowości). Oddział posiada budynek magazynowy oraz grunt wyszczególniony w ewidencji środków trwałych. Wyodrębnienie oddziału przejawia się tym, iż prowadzona jest osobno ewidencja ilościowo-wartościowa towarów handlowych (stany magazynowe), osobna kasa gotówkowa oraz osobny rejestr sprzedaży towarów z osobną numeracją faktur sprzedaży. Oddział zatrudnia jednego pracownika zajmującego się koordynacją działań oddziału.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wskazane składniki są organizacyjnie i finansowo wydzielone z obecnie istniejącego przedsiębiorstwa tak, że mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizując zadania gospodarcze.
 2. Część przedsiębiorstwa, która będzie przedmiotem sprzedaży jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych takich jak: sprzedaż nawozów sztucznych, pasz dla zwierząt, materiałów budowlanych; realizacja zamówień; wystawianie dokumentów związanych za sprzedażą i przyjęciem towarów i wydawania towaru oraz przyjmowanie wpłata do faktur.
 3. Oddział posiada niezależne źródła przychodów i samodzielnie realizuje swe zadania. Oznacza to, że organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych oddziału, w tym zobowiązań przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.
 4. W ewidencji księgowej spółki oddział jest wyodrębniony poprzez oddzielne prezentowanie przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów dla oddziału.
 5. Nieruchomość (zespół składników materialnych wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie), która ma być przedmiotem sprzedaży jest wystarczająca do samodzielnego wykonywania zadań, tym samym będzie miała możliwość spełnienia warunków niezbędnych dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 6. Nabywcy nie określają szczegółowo rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej nie wykluczając kontynuacji dotychczasowej działalności.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest czy składniki majątku firmy, które mają być przedmiotem sprzedaży można zakwalifikować do zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz czy transakcja ta będzie wyłączona spod opodatkowania podatkiem VAT.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że wydzieloną przez Wnioskodawcę część firmy - budynek magazynowy wraz z gruntem - realizującą określone zadania gospodarcze będzie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż odznacza się ona odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Istotne jest jednak aby nabywca posiadał zamiar kontynuowania działalności nabytego oddziału, a nie natychmiast likwidował działalność i ewentualnie sprzedał zapasy. W rezultacie wyłączenie z opodatkowania VAT może mieć zastosowanie w przypadku, gdy nabywca przedsiębiorstwa zamierza prowadzić działalność gospodarczą, choć brak jest wymogu, by nabywca prowadził - w okresie poprzedzającym przeniesienie przedsiębiorstwa - działalność tego samego rodzaju co zbywca.

Reasumując stwierdzić należy, że zbycie budynku magazynowego wraz z gruntem - na bazie którego nabywca w sposób trwały będzie dalej prowadził działalność gospodarczą - spełnia wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa określone w art. 2 pkt 27e ustawy i nie będzie podlegało - w myśl art. 6 pkt 1 ustawy - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY