Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Stawka podatku na bilet wstępu do muzeum

sygnatura: ILPP2/443-845/13-6/AKr

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2013-12-17

słowa kluczowe:bilety, muzeum, podatek od towarów i usług, stawka preferencyjna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 2 września 2013 r. (data wpływu 5 września 2013 r.) uzupełnionym pismami z 13 listopada 2013 r. (data wpływu 15 listopada 2013 r.) i z 9 grudnia 2013 r. (data wpływu 13 grudnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży biletu wstępu do Muzeum:

 • który nie obejmuje aktywnego uczestnictwa w atrakcji formowania pieczywa i jego wypiekania - jest prawidłowe,
 • który obejmuje aktywne uczestnictwo w atrakcji formowania pieczywa i jego wypiekania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży biletu wstępu do Muzeum. Wniosek został uzupełniony 15 listopada 2013 r. i 13 grudnia 2013 r. o doprecyzowanie przedstawionego stanu faktycznego oraz o podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (...) W ramach tej działalności utworzył Muzeum z tej dziedziny w budynku wykorzystywanym do działalności gospodarczej.

W związku z tym, że Muzeum to nie posiada statutu, regulaminu i nie zostało zgłoszone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie podlega ustawie o muzeach.

Koszty utrzymania tego muzeum pokrywane są z biletów wstępu oraz z dochodów podstawowej działalności. Przychody z biletów wstępu zasilają przychody z ogólnej działalności.

W uzupełnieniu do wniosku z 13 listopada 2013 r. Spółka wskazała, że bilet wstępu uprawnia nabywcę do korzystania z następujących atrakcji:

 • zapoznanie z historią firmy ,,...";
 • zapoznanie z historią powstania chleba i ciasta;
 • formowanie pieczywa i jego wypiekania;
 • projekcja filmu o początkach wypieku chleba, o szacunku do niego;
 • zwiedzanie ekspozycji muzeum.

Głównymi zwiedzającymi muzeum to dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Z uzupełnienia do wniosku z 9 grudnia 2013 r. wynika, że:

 • nabywcy usługi wstępu do Muzeum aktywnie uczestniczą w atrakcji formowania pieczywa i jego wypiekania. Nabywcami usługi wstępu do Muzeum są przede wszystkim przedszkola, szkoły. Uczestnicy sami wykonują z ciasta przeróżne wypieki, jak warkoczyki, chateczki, rogaliki, żółwiki, itp.,
 • nabywcy mają do wyboru - opcję wejścia do Muzeum bez formowania pieczywa i jego wypiekania oraz opcję z formowaniem i wypiekaniem pieczywa,
 • za atrakcję formowania pieczywa i jego wypiekania nie jest pobierana odrębna opłata, ale cena biletu wstępu do Muzeum z tą atrakcją jest wyższa od ceny biletu bez tej atrakcji,
 • opłata za wstęp do Muzeum z możliwością korzystania z formowania pieczywa i jego wypiekania jest wyższa od opłaty za wstęp do Muzeum , który nie obejmuje tej atrakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy bilety wstępu do muzeum powinny być opodatkowane stawką VAT 8%, czy 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, bilety wstępu do muzeum powinny być opodatkowane 8% stawką VAT, zgodnie z poz. 184 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie stawki podatku VAT przy sprzedaży biletu wstępu do Muzeum:

 • który nie obejmuje aktywnego uczestnictwa w atrakcji formowania pieczywa i jego wypiekania - jest prawidłowe,
 • który obejmuje aktywne uczestnictwo w atrakcji formowania pieczywa i jego wypiekania - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy - dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia, należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Pod poz. 184 wspomnianego załącznika nr 3 do ustawy figurują ,,Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu" - bez względu na symbol PKWiU.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały m.in. usługi muzeów, jednakże wyłącznie w zakresie wstępu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z analizy powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy jednoznacznie wynika, że zwolnienie ma charakter przedmiotowy-podmiotowo. Oznacza to, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na jego podstawie jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, albo indywidualnym twórcą lub artystą wykonawcą w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanym za wykonaną usługę w formie honorarium.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2011 r. Nr 77/1), obowiązującego od 1 lipca 2011 r., usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, o których mowa w art. 53 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej.

Natomiast zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, ustęp 1 ma zastosowanie w szczególności do:

 1. prawa wstępu na spektakle, przedstawienia teatralne, występy cyrkowe, targi, do parków rozrywki, na koncerty, wystawy, jak również inne podobne wydarzenia kulturalne;
 2. prawa wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody;
 3. prawa wstępu na wydarzenia edukacyjne i naukowe, takie jak konferencje i seminaria.

Ustęp 1 nie obejmuje korzystania z obiektów, takich jak sale gimnastyczne i inne, w zamian za opłatę (art. 32 ust. 3 ww. rozporządzenia wykonawczego).

Zatem z ww. przepisów rozporządzenia Rady wynika, że świadczenie usług wstępu, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę obejmuje prawo wstępu na spektakle, występy cyrkowe, koncerty, wystawy, mecze, zawody, konferencje, seminaria.

Należy zauważyć, że w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje się pojęcia ,,wstępu". W konsekwencji należy sięgnąć do wykładni językowej, aby poznać jego znaczenie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa www.sjp.pwn.pl) pod pojęciem tym należy rozumieć ,,możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś".

Wstęp należy rozumieć zatem jako możliwość wejścia ,,gdzieś", co nie jest równoznaczne z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń. Opłata (bilet, karnet) za wstęp jest opłatą wnoszoną przez np. kibica co do zasady za uczestniczenie w imprezie poprzez np. oglądanie (uczestnictwo bierne).

Z kolei bilet wstępu do muzeum dający możliwość nie tylko wejścia do obiektu, ale również możliwość czynnego korzystania z dostępnych tam urządzeń w zakresie formowania pieczywa i jego wypiekania.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca działalności utworzył muzeum z tej dziedziny cukiernictwa i piekarnictwa w budynku wykorzystywanym do działalności gospodarczej. Koszty utrzymania tego muzeum pokrywane są z biletów wstępu oraz z dochodów podstawowej działalności. Bilet wstępu uprawnia nabywcę do korzystania z następujących atrakcji:

 • zapoznanie z historią firmy;
 • zapoznanie z historią powstania chleba i ciasta;
 • formowanie pieczywa i jego wypiekania;
 • projekcja filmu o początkach wypieku chleba, o szacunku do niego;
 • zwiedzanie ekspozycji muzeum.

Nabywcy usługi wstępu do Muzeum aktywnie uczestniczą w atrakcji formowania pieczywa i jego wypiekania. Nabywcami usługi wstępu do Muzeum są przede wszystkim przedszkola, szkoły. Uczestnicy sami wykonują z ciasta przeróżne wypieki, jak warkoczyki, chateczki, rogaliki, żółwiki, itp. Nabywcy maja do wyboru - opcję wejścia do Muzeum bez formowania pieczywa i jego wypiekania oraz opcję z formowaniem i wypiekaniem pieczywa. Za atrakcję formowania pieczywa i jego wypiekania nie jest pobierana odrębna opłata, ale cena biletu wstępu do Muzeum z tą atrakcją jest wyższa od ceny biletu bez tej atrakcji. Opłata za wstęp do Muzeum z możliwością korzystania z formowania pieczywa i jego wypiekania jest wyższa od opłaty a wstęp do Muzeum , który nie obejmuje tej atrakcji.

W konsekwencji należy stwierdzić, że pojęcie usług w zakresie wstępu (o którym mowa w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy) uprawnia korzystającego do wstępu jedynie w sensie wejścia gdzieś, tzn. obejmuje tylko bierne uczestnictwo. Taka sytuacja będzie miała miejsce w analizowanej sprawie, w sytuacji sprzedaży biletu wstępu, który nie upoważnia nabywcy do korzystania z atrakcji jaką jest formowanie i wypiekanie pieczywa, bowiem zakupiony bilet wstępu, będzie umożliwiał tylko i wyłącznie wejście do Muzeum i zapoznanie z historią firmy ,,(...)" oraz z historią powstania chleba i ciasta, projekcji filmu o początkach wypieku chleba, o szacunku do niego, a także zwiedzanie ekspozycji muzeum. Osoby, które zakupią ww. bilet nie mają możliwości czynnego korzystania z przyrządów, pomieszczeń na różnego rodzaju zajęciach. Tym samym sprzedaż tego rodzaju biletu do Muzeum jest opodatkowana preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług, wynikającą z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 i pozycją 186 załącznika nr 3 ustawy.

Wskazać należy, że opłata za bilet do Muzeum na podstawie którego klient ma prawo do korzystania z pomieszczeń oraz urządzeń w celu formowania i wypiekania pieczywa, nie jest tożsama z pojęciem usług w zakresie wstępu, o którym mowa w poz. 184 załącznika nr 3 do ustawy. Zatem wstęp do Muzeum nie uprawnia korzystającego do wstępu jedynie w sensie wejścia gdzieś, jak to ma miejsce m.in. w przypadku kupienia biletu do kina, lecz obejmuje również czynne uczestnictwo w zajęciach dotyczących formowania i wypiekania pieczywa.

Reasumując, sprzedaż wstępów do Muzeum, którego cena nie obejmuje aktywnego uczestnictwa w atrakcji formowania pieczywa i jego wypiekania jest opodatkowana preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Natomiast, przy sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, które obejmują aktywne uczestnictwo w atrakcji formowania pieczywa i jego wypiekania nie przysługuje prawo do zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług, wynikającej z art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 184 załącznika nr 3 ustawy. Tym samym, Wnioskodawca powinien opodatkować usługi, o których mowa powyżej, stawką podatku VAT w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY