Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni - dyrektora placówki pokryte z dotacji wypłaconej przez Urząd Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. l pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy poprawnym księgowaniem będzie księgowanie noty księgowej dotyczącej wynagrodzenia Wnioskodawczyni - dyrektora szkoły w kolumnie 16 (uwagi), nie wliczając kwoty do podstawy opodatkowania i nie wykazując jej w zeznaniu rocznym P1T-36L?Czy prawidłowe będzie sporządzenie korekt PIT-36 (za lata 2009, 2010, 2011) i PIT-36L (za 2012 r.), w których nie będą brane pod uwagę dochody otrzymane z dotacji?

sygnatura: ITPB1/415-985/13/DP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2013-12-17

słowa kluczowe:beneficjent, dofinansowanie, dotacja, fundusz strukturalny, kapitał ludzki, kierownik, projekt, wynagrodzenia, zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2013 r. (data wpływu 19 września 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni od 1 września 2009 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek, w skład którego wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa oraz przedszkole. Działalność Zespołu finansowana jest z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy. Wnioskodawczyni rozlicza się na zasadach ogólnych ewidencjonując zdarzenia gospodarcze za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Wnioskodawczyni w Zespole Szkół pełni funkcję dyrektora - wykonuje prace związane z działalnością całego zespołu. Jako osoba prowadząca wykonuje szereg prac administracyjnych, biurowych, szkoleniowych i zaopatrzeniowych. Pełni nadzór pedagogiczny i odpowiada za dokumentację przebiegu nauczania. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni - dyrektora Zespołu Szkół pokrywane jest z dotacji wypłacanej z Urzędu Gminy na podstawie comiesięcznych not księgowych wystawianych przez Wnioskodawczynię. Wynagrodzenie to stanowi wydatek bieżący Zespołu Szkół. Od wynagrodzenia dyrektora pobierano podatek, notę księgowano w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozycji 8 jako pozostałe przychody. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni zaliczane jest do wydatków bieżących placówki, opłacane z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, nie jest zaliczane do kosztów uzyskania przychodu - zgodnie z art. 23 ust. l pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni - dyrektora szkoły udokumentowane notą księgową zaewidencjonowane zostało z dniem 1 sierpnia 2013 r. w kolumnie 16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jako inne przychody nieopodatkowane i zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie podlegało zwolnieniu od tego podatku. Wnioskodawczyni nadmienia, że w roku 2013 r. działalność jest nadal prowadzona i rozliczana jest na zasadach ogólnych, zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni - dyrektora placówki pokryte z dotacji wypłaconej przez Urząd Gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. l pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy poprawnym księgowaniem będzie księgowanie noty księgowej dotyczącej wynagrodzenia Wnioskodawczyni - dyrektora szkoły w kolumnie 16 (uwagi), nie wliczając kwoty do podstawy opodatkowania i nie wykazując jej w zeznaniu rocznym P1T-36L...
 3. Czy prawidłowe będzie sporządzenie korekt PIT-36 (za lata 2009, 2010, 2011) i PIT-36L (za 2012 r.), w których nie będą brane pod uwagę dochody otrzymane z dotacji...

Wnioskodawczyni uważa, że środki otrzymane z Urzędu Gminy są środkami zwolnionymi z opodatkowania. Otrzymana dotacja stanowi bowiem przychód zwolniony z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Niepublicznego Zespołu Szkół. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni -dyrektora Zespołu Szkół należy zaewidencjonować w kolumnie 16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bowiem widoczna będzie część wynagrodzenia pokryta z dotacji, a jej wartość nie będzie zaliczana do przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wnioskodawczyni uważa również, że prawidłowe będzie sporządzenie korekty PIT-36 i PIT-36L za 5 lat wstecz, ponieważ część dochodów z dotacji nie podlegała opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - są podatnikami podatku dochodowego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne przedszkoli niepublicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych stanowią przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek (w skład którego wchodzi gimnazjum, szkoła podstawowa oraz przedszkole) który wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych szkół oraz przedszkoli, o których mowa w ww. ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z brzmienia art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Zatem dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z gminy lub powiatu - na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Otrzymane przez Wnioskodawczynię dotacje - w części przeznaczonej na wynagrodzenie Wnioskodawczyni - na prowadzenie Zespołu Szkół i Placówek, o których mowa we wniosku są więc przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei wydatki bezpośrednio sfinansowane ww. przychodami zwolnionymi od podatku, nie będą mogły stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

Ponadto zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Z treści wniosku wynika, że w prowadzonym Zespole Szkół i Placówek Wnioskodawczyni pełni funkcję dyrektora, wykonuje prace związane z działalnością całego zespołu, wykonuje szereg prac administracyjnych, biurowych, szkoleniowych i zaopatrzeniowych, pełni nadzór pedagogiczny oraz odpowiada za dokumentację przebiegu nauczania. Wynagrodzenie pokrywane jest z dotacji wypłaconej z Urzędu Gminy na podstawie comiesięcznej noty księgowej.

Wobec tego stwierdzić należy, że wartość pracy Wnioskodawczyni nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tej działalności. Wynagrodzenie za tę pracę nie stanowi też dla Wnioskodawczyni odrębnego (powtórnego) przychodu. Otrzymana z Urzędu Gminy dotacja na prowadzenie Zespołu Szkół i Placówek stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z działalności gospodarczej, jak wykazano, zwolniony od opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Wobec tego, przychody uzyskane z tytułu opisanej we wniosku dotacji nie mają wpływu na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i wysokość tego podatku, a więc przychody te nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W księdze tej nie należy również ujmować wydatków bezpośrednio sfinansowanych z ww. przychodów (poniesionych po otrzymaniu dotacji).

Niemniej zgodnie objaśnieniami do księgi w celu odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych w myśl rozporządzenia, ewentualnym miejscem, gdzie można księgować otrzymane dotacje jest kolumna 16 (uwagi). W kolumnie tej bowiem mogą być ewidencjonowane przychody faktycznie przez podatnika otrzymane.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Natomiast stosownie do cytowanego uprzednio art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wobec tego, otrzymanej dotacji nie należy ujmować w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przyznaje podatnikom, płatnikom i inkasentom uprawnienie do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji podatkowej, poza wyjątkowymi sytuacjami, określonymi w odrębnych przepisach. Zgodnie z § 2 tego artykułu, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Podatnik może skutecznie skorygować wysokość zobowiązania podatkowego o ile zobowiązanie to nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, podatnik ma zatem prawo skorygować deklaracje za okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ustawy). Okoliczności skutkujące przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia wymienione zostały w art. 70 i art. 70a ww. ustawy.

Jeżeli zatem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ostatnie 5 lat zawierają niewłaściwe dane, to Wnioskodawczyni przysługuje prawo do złożenia korekt zgodnie z cytowanym art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Należy przy tym wyjaśnić, że prawidłowość złożonych zeznań (korekt) podlega ocenie organów podatkowych w odrębnym trybie, w związku z czym tutejszy organ nie ma uprawnień, by rozstrzygać w ramach wydawania interpretacji indywidualnych, czy złożone zeznania (korekty) zostały sporządzone prawidłowo.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY