Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

usługi polegające na obsłudze gastronomicznej imprez okolicznościowych będą korzystały z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% VAT .

sygnatura: IPPP1/443-1034/13-4/MP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-17

słowa kluczowe:stawka preferencyjna podatku, stawki podatku, usługi gastronomiczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2.10.2013 r. (data wpływu 9.10.2013 r.), uzupełnionym w dniu 3.12.2013 r. (data wpływu 5.12.2013 r.) na wezwanie Organu z dnia 26.11.2013 r. (doręczone w dniu 29.11. 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług gastronomicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9.10.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług gastronomicznych .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe :

Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem (według Polskiej Klasyfikacji Działalności ) jest:

10.71.Z Produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.52.Z Produkcja lodów, 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Ponadto Wnioskodawca planuje rozszerzyć działalność o obsługę gastronomiczną imprez okolicznościowych, takich jak chrzciny, komunie jak również przyjęcia weselne. W tym celu zainteresowany wynajmie pomieszczenie (salę), w której możliwa będzie obsługa przyjęć. W przypadku wesel zaangażowanie muzyków oraz ich wynagrodzenie spoczywać będzie na klientach.

Spółka zrezygnowała ze zwolnienia z podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca chciałby się upewnić, że usługi, które w przyszłości będzie świadczyć Spółka korzystać będą z obniżonej do wysokości 7% (8% w latach 2011 - 2013) i ewentualnie w latach następnych) stawki podatku VAT na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem usług wyłączonych przez ustawodawcę w treści tego rozporządzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie :

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego usługi w zakresie gastronomicznej obsługi przyjęć takich jak : komunie, chrzciny, wesela zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego korzystać będą z obniżonej stawki podatku VAT na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 (poz. nr 7 załącznika nr 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z wyłączeniem usług wskazanych przez ustawodawcę w tym rozporządzeniu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi, które stanowią przedmiot pytania nie będą stanowić kompleksowych usług organizacji imprez okolicznościowych. Powyższe wynika z faktu, iż Wnioskodawca nie jest zainteresowany oferowaniem usług, które obejmowałyby szereg świadczeń takich jak: wynajem sali, gastronomię, oprawę muzyczną oraz ewentualne zakwaterowanie dla gości. Wnioskodawca zamierza oferować usługi , których istotą ma być obsługa gastronomiczna. Wnioskodawca zamierza skierować do klientów ofertę polegającą na obsłudze gastronomicznej przyjęć w wynajętej przez siebie sali. W przypadku obsługi wesela, wszelkie czynności związane z zaangażowaniem muzyków jak również wypłata należnego wynagrodzenia spoczywać będą bezpośrednio na kliencie. Wnioskodawca uważa, że będzie mu przysługiwało prawo objęcia świadczonych przez Spółkę usług obniżoną stawką podatku VAT 7%, która to stawka na mocy art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 3013 r. (z zastrzeżeniem art. 146f) została podwyższona do poziomu 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 7% dla niektórych dostaw towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając :

 1. specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług,
 2. przebieg realizacji budżetu Państwa,
 3. przepisu Unii Europejskiej.

Natomiast w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. ustawodawca obniżył podstawową stawkę podatku VAT do poziomu 8% w odniesieniu do towarów i usług ujętych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia. W poz. nr 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia zostały wymienione : usługi w zakresie wyżywienia (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży :

 • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%
 • napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0.5%
 • kawy i herbaty (wraz z dodatkami)
 • napojów bezalkoholowych gazowanych
 • wód mineralnych
 • innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych podstawową stawką VAT.

W grupowaniu 56 klasyfikacji PKWiU mieszczą się ,,Usługi związane z wyżywieniem". które zostały podzielone na ,,Usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych", ,,Usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostałe usługi gastronomiczne", ,,Usługi przygotowywania i podawania napojów".

Zdaniem Wnioskodawcy opisane przyszłe usługi będą się mieścić w kategorii ,,Pozostałe usługi podawania posiłków (PKWiU 56.10.19) i mogą korzystać z obniżonej stawki podatku VAT z zastrzeżeniem czynności takich jak podawanie napojów alkoholowych, kawy, herbaty, napojów gazowanych i innych wymienionych w przepisach rozporządzenia.

Zbieżne stanowisko w zbliżonym stanie faktycznym zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2012 r. sygn. IPPP1/443-233/12-2/AW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności określony został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 cyt. ustawy.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146 a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

I tak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.), w § 7 ust. 1 pkt 1 przewidziano, iż stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jednocześnie należy wskazać, iż to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca planuje rozszerzyć działalność o obsługę gastronomiczną imprez okolicznościowych, takich jak chrzciny, komunie, przyjęcia weselne.

Wnioskodawca nie jest zainteresowany oferowaniem usług, które obejmowałyby szereg świadczeń takich jak: wynajem sali, gastronomię, oprawę muzyczną oraz ewentualne zakwaterowanie dla gości. Zamierza skierować do klientów ofertę polegającą na obsłudze gastronomicznej przyjęć w wynajętej przez siebie sali. W przypadku obsługi wesela, wszelkie czynności związane z zaangażowaniem muzyków jak również wypłata należnego wynagrodzenia spoczywać będą bezpośrednio na kliencie.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane przyszłe usługi będą się mieścić w kategorii ,,Pozostałe usługi podawania posiłków (PKWiU 56.10.19) i mogą korzystać z obniżonej stawki podatku VAT z zastrzeżeniem czynności takich jak podawanie napojów alkoholowych, kawy, herbaty, napojów gazowanych i innych wymienionych w przepisach rozporządzenia.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy uznać, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na obsłudze gastronomicznej imprez okolicznościowych będą korzystały z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Przy czym należy podkreślić, że wskazaną preferencją nie będą objęte dostarczane w ramach tej usługi napoje alkoholowe, kawa, herbata, napoje gazowane i inne wymienione w przepisach rozporządzenia.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY