Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w ramach realizacji operacji.

sygnatura: IPPP1/443-1128/13-4/JL

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-17

słowa kluczowe:prawo do odliczenia, projekt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7.10.2013 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 4.11.2013 r.) - uzupełnionym w dniu 4.12.2013 r. (data wpływu uzupełnienia 9.12.2013 r.) na wezwanie Organu z dnia 20.11.2013 r. (doręczenie 27.11.2013 r.) - o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu planowanej realizacji projektów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4.11.2013 r. do BKIP w Płocku wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu planowanej realizacji projektów, przesłany celem załatwienia przez BKIP w Lesznie.

Wniosek uzupełniony został w dniu 4.12.2013 r. pismem (data wpływu uzupełnienia 9.12.2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 20.11.2013 r. (doręczenie 27.11.2013 r.)

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku z pózn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach Działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868) organizacja może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na realizację operacji tzw. ,,Małe projekty", o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 1 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z § 4 pkt 3 pod 1 powyższego Rozporządzenia do kosztów kwalifikowanych ,,małych projektów" zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy wnioskodawca nie może tego podatku odzyskać z instytucji skarbowej (art. 7 ust. 3 lit. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( EFRROW) (Dz.Urz. L277 z dnia 21.10.2005 roku str. 1, z póz. zm.). Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, a działania realizowane w ramach ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" będą skierowane na podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej w obszarze objętym LSR w zakresie organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, z których będą korzystali nieodpłatnie mieszkańcy wsi i gmin wiejskich, więc nie będą generować przychodów. Związek nie jest czynnym płatnikiem VAT (z mocy Ustawy art. 88 ust. 4) i nie składa deklaracji VAT -7. W związku z planowanym aplikowaniem w działaniu ,,Małe projekty" - aby prawidłowo przeprowadzić formułę wniosku i realizację projektu Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku odliczenia podatku VAT od towarów i usług dla wydatków ponoszonych w realizacji operacji ,,Małe projekty" w ramach ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" (Dz.U. z 31.07.2008 r. 08.138.868).

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskujący wskazał, że w planowanej operacji brak jest związku nabywania towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż operacja ma charakter edukacyjny-warsztatowy dla mieszkańców powiatu .

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Z dla wydatków związanych z realizacją operacji w ramach działania ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" na tzw. ,,Małe Projekty", których zakres, kwalifikowalność i tryb przyznawania określa Dz.U. z dnia 31.07.2008 r. 08.138.868, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROWA 2007-2013, Oś Leader...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu do wniosku), Podatnik czyli Oddział Z nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku dlatego podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany operacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na realizację operacji tzw. ,,Małe projekty", o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 1 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej, a działania realizowane w ramach ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" będą skierowane na podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej w obszarze objętym LSR w zakresie organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, z których będą korzystali nieodpłatnie mieszkańcy wsi i gmin wiejskich, więc nie będą generować przychodów. Związek nie jest czynnym płatnikiem VAT (z mocy Ustawy art. 88 ust. 4) i nie składa deklaracji VAT -7. W planowanej operacji brak jest związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż operacja ma charakter edukacyjny-warsztatowy dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych w ramach realizacji operacji ,,Małe projekty" w ramach ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju".

Mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji operacji związanych z wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT.

Z uwagi na powyższe okoliczności, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług w ramach realizacji operacji ,,Małe projekty" w ramach ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju". Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy. Nie będzie przysługiwało również prawo otrzymania zwrotu podatku, o którym mowa w ww. rozporządzeniu, gdyż z wniosku wynika, że środki uzyskane na realizację zadania nie są środkami, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia.

Stanowisko Związku należało zatem uznać za prawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY