Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

sygnatura: ITPP2/443-1252/13/AW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:odzyskanie, podatek naliczony, projekt, stowarzyszenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2013 r. (data wpływu 20 listopada 2013 r.), uzupełnionym w dniu 11 grudnia 2013 r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. ,,P..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 grudnia 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pt. ,,P...".

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Towarzystwo realizuje operację pt. ,,P...", której celem jest rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR. Operacja jest realizowana w zakresie małych projektów, w ramach działania 4.1.3 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy. W ramach realizacji działania wydane zostały mini-przewodniki po szlakach rowerowych Gminy, o parametrach:

  • format 148 mm x 210 mm,
  • objętość 8 stron + okładka,
  • strony wewnętrzne (środek) - papier kreda półmat 135g/m2, druk 4 + 4,
  • okładka - papier kreda 250g/m2, druk 4 + 4, folia matowa + lakier UV1 + 0,
  • oprawa zeszytowa, szycie po długim boku.

Przewodniki wydawane są w języku polskim w ilości po 1.000 egzemplarzy na każdy szlak (łącznie 3.000 egzemplarzy).

Cena zwiera koszty publikacji przewodników:

  • ,,L..." - dostawa wraz z opracowaniem graficznym i wydrukiem (2.656,50 zł w tym podatek 126,50 zł),
  • ,,L..." - dostawa wraz z opracowaniem graficznym i wydrukiem (2.656,5 zł w tym podatek 126,50 zł),
  • ,,L..." - dostawa wraz z opracowaniem graficznym i wydrukiem 2.656,50 zł w tym podatek 126,50 zł.

Łączna kwota wyniosła 7.969,50 zł (7.590,00 zł netto + 379,50 zł podatek). Egzemplarze mini-przewodników zostaną udostępnione nieodpłatnie mieszkańcom i turystom w informacji turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury, stanowisku ds. promocji w Urzędzie Gminy, gminnej wypożyczalni rowerów, galerii produktów lokalnych na plaży nad Jeziorem W. C. oraz obiektach stanowiących bazę noclegową Gminy. Towarzystwo nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, nie figuruje w ewidencji podatników tego podatku i nie może odzyskać uiszczonego podatku.

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie.

Czy Towarzystwo może odzyskać uiszczony podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, skoro nie figuruje w ewidencji podatników VAT, nie może odzyskać podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle zapisów ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Stosownie do brzmienia art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cyt. wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 247 ze zm.) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Natomiast przepisy rozdziału 5 powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 9 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że w odniesieniu do wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowej operacji nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż - jak wskazano w treści wniosku - Towarzystwo nie jest zarejestrowane jako podatnik podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż dofinansowanie, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środków wskazanych w § 8 ust. 3 i 4 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY