Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz jednego podmiotu, może być opodatkowana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Świadczenie przez Wnioskodawcę - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - usług kierowania pojazdem samochodowym powyżej 2 ton, podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%, pomimo, że pojazdy, którymi świadczone są usługi są własnością zleceniodawcy. Fakt, że otrzymana zryczałtowana kwota za pozostawanie do dyspozycji zleceniodawcy oraz otrzymana premia (ewentualna) dodatkowa zryczałtowana kwota za wykonanie należycie swojej pracy na rzecz zleceniodawcy, są ściśle związane z prowadzona działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, środki pieniężne uzyskane z tych tytułów stanowią przychód z działalności gospodarczej, który winien być opodatkowany według stawki 5,5%.

sygnatura: IPPB1/415-992/13-6/JB

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-23

słowa kluczowe:forma opodatkowania, stawki ryczałtu, usługi transportowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z 18.09.2013 (data wpływu 20.09.2013 r.) uzupełnione pismem z dnia 02.12.2013 r. (data nadania 03.12.2013 r., data wpływu 05.12.2013 r.) na wezwanie z dnia 25.11.2013 r. Nr IPPB1/415-992/13-2/JB (data nadania 26.11.2013 r., data odbioru 27.11.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.09.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od kwietnia 2013 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, sklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności pod symbolem 49.41.Z transport drogowy towarów 52.29.C - działalność pozostałych agencji towarowych, a wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., pod symbolem 49.41.1.

W ramach powyższej działalności, Wnioskodawca świadczy usługi kierowania pojazdami na rzecz jednego podmiotu. Wykonywana działalność polega na świadczeniu usług kierowania pojazdami na terenie kraju. Prowadzone pojazdy są własnością kontrahenta dla którego świadczy wyżej wymienione usługi. Pojazdy te posiadają ładowność powyżej 2 ton. W dodatku licencje na przewóz towarów posiada jedynie zleceniodawca.

Na dzień dzisiejszy ryczałt ewidencjonowany rozliczany jest przy użyciu stawki 8,5%.

Powyższą stawkę stosuje do takich pozycji na rachunku jak:

 1. gotowość do wykonywanej czynności (usługi) zryczałtowana kwota usługi za pozostawanie do dyspozycji zleceniodawcy,
 2. wykonanie usługi kierowania pojazdem - rozliczanie na podstawie czasu i przejechanych kilometrów,
 3. premia (ewentualna) - dodatkowa zryczałtowana kwota za wykonanie należycie swojej pracy na rzecz zleceniodawcy, np.: bezszkodowe wykonanie usługi w określonym czasie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy opisana działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz jednego podmiotu, może być opodatkowana przez Wnioskodawcę na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...
 2. Czy w związku z tym, że Wnioskodawca świadczy usługę prowadzenia pojazdem samochodowym powyżej dwóch ton przysługuje mu prawo stosowania stawki zryczałtowanej 5,5%, a nie jak dotychczas 8,5%... Czy stawkę 5,5% może stosować mimo braku własnego taboru samochodowego powyżej 2 ton, gdyż świadczy usługi na pojazdach zleceniodawcy...
 3. Czy stawkę 5,5% Wnioskodawca może stosować do każdej wymienionej pozycji na rachunku...

Zdaniem Wnioskodawcy Ad 1

Zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają niektóre przychody (dochody) osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest jednak od braku przesłanek określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z powyższym przepisem opodatkowaniu na zasadach ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b.

Zdaniem Wnioskodawcy Ad 2.

W związku z tym, że art. 12 ustęp 1 pkt 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.) odwołuje się jedynie do przewozu ładunków taborem powyżej 2 ton, Wnioskodawca uważa, że przysługuje mu prawo do zastosowania stawki zryczałtowanej 5,5%, gdyż nigdzie nie została zawarta informacja, iż świadczona usługa ma odbywać się za pośrednictwem własnego taboru samochodowego powyżej 2 ton.

W dodatku zgodnie z PKWIU 2008 usługi kierowania pojazdami są sklasyfikowane pod symbolem 49.41.1, a w klasyfikacji PKD 2007 pod symbolem 49.41.Z.

Zdaniem Wnioskodawcy Ad 3.

W przedstawionej sprawie wyszczególnieniem trzy pozycje składające się na wystawiany rachunek. Głównym przedmiotem opodatkowania jest wykonywanie usługi kierowania pojazdami. Pozostaje elementy usługi są ze sobą ściśle powiązane, a co za tym idzie przysługuję ml prawo do zastosowania stawki 5,5%, gdyż podstawą usługą do pozostawania w gotowości lub możliwość dostawania premii jest usługa świadczenia kierowania pojazdem na pojazdach powyżej 2 ton. W dodatku zleceniobiorca nie ma możliwości kierowania pojazdami innej klasy niż tabór samochodowy powyżej 2 ton,

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W wykazie tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie wymieniono usług świadczonych przez Wnioskodawcę, które, jak wskazał zgodnie z PKWiU z 2008 r. są sklasyfikowane pod symbolem 49.41.1.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, ,,działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2 definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 definiującym działalność usługową w zakresie handlu.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne i zależy ona od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. a) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (pkt 3 lit. b tej ustawy),
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (pkt 4 lit. a tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia ,,tabor samochodowy o ładowności powyżej 2 ton". Nie ulega tym samym wątpliwości, że w pojęciu ,,tabor samochodowy" mieszczą się pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie przewozów ładunków o ładowności powyżej 2 ton, istotna jest techniczna możliwość przewiezienia ładunku o określonym tonażu powyżej ładowności 2 ton.

Dodatkowo wyjaśnić należy, że w załączniku Nr 2, który jest wykazem usług, świadczenie których wyłącza podatnika z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie zostały wymienione usługi świadczone na rzecz jednego podmiotu.

W świetle powyższego, w rozpatrywanej sprawie, należy stwierdzić, że:

 • przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz jednego podmiotu, może być opodatkowana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • świadczenie przez Wnioskodawcę - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - usług kierowania pojazdem samochodowym powyżej 2 ton, podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%, pomimo, że pojazdy, którymi świadczone są usługi są własnością zleceniodawcy,
 • fakt, że otrzymana zryczałtowana kwota za pozostawanie do dyspozycji zleceniodawcy oraz otrzymana premia (ewentualna) dodatkowa zryczałtowana kwota za wykonanie należycie swojej pracy na rzecz zleceniodawcy, są ściśle związane z prowadzona działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, środki pieniężne uzyskane z tych tytułów stanowią przychód z działalności gospodarczej, który winien być opodatkowany według stawki 5,5%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY