Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

w zakresie uznania świadczonej usługi zorganizowania Meczu za usługę kompleksową i określenia miejsca świadczenia takiej usługi

sygnatura: IPPP3/443-970/13-4/KC

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2013-12-31

słowa kluczowe:miejsce świadczenia usług, usługi, usługi kompleksowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21.10.2013 r. (data wpływu 23.10.2013 r.), uzupełnionym w dniu 26.11.2013 r. (data wpływu 29.11.2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 14.11.2013 r. (skutecznie doręczone w dniu 19.11.2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonej usługi zorganizowania Meczu za usługę kompleksową i określenia miejsca świadczenia takiej usługi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.10.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonej usługi zorganizowania Meczu za usługę kompleksową i określenia miejsca świadczenia takiej usługi. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 25.11.2013 r., złożonym w dniu 26.11.2013 r. (data wpływu 29.11.2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 14.11.2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W roku 2015 odbędzie się Mecz w Piłce Nożnej (dalej: ,,Mecz"), do którego wszelkie prawa posiada Unia Europejskich Związków Piłkarskich z siedzibą w Szwajcarii U. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz posiadającym siedzibę statutową, jak również siedzibę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 Rozporządzenia Wykonawczego Rady UE 282/2011 z dnia 15 marcia 2011 r. (dalej: ,,Rozporządzenie wykonawcze"), w Szwajcarii. Jest ona także podmiotem zarejestrowanym w Szwajcarii jako podatnik podatku dochodowego oraz podatku VAT. Według wiedzy nie posiada w Polsce zaplecza personalnego i technicznego, którego charakteryzowałoby się odpowiednim stopniem stałości oraz wielkością, aby można było mówić o stałym miejscu prowadzenia działalności w rozumieniu art. 11 Rozporządzenia wykonawczego.

Organizacja Meczu opierać się będzie na współpracy U. ze Związkiem, której szczegółowe warunki określone zostały w zawartej między stronami umowie (dalej: ,,Umowa"). Umowa ta określa szczegółowy podział obowiązków w zakresie zorganizowania Meczu. Zgodnie z jej treścią, w zakres obowiązków wchodzi szereg świadczeń, których podstawowym celem jest efektywna organizacja i przeprowadzenie Meczu w Polsce, zgodnie z przedstawionymi przez U. wytycznymi.

Związek zobowiązał się w umowie do:

 • przygotowania oraz przedstawienia struktury organizacyjnej i prawnej związanej z organizacją Meczu oraz imprez promocyjnych, które odbędą się w ... w związku z przedmiotową imprezą sportową (dalej: ,,Wydarzenia dodatkowe"), spełniającej wytyczne U.,
 • zawarcia odpowiedniej umowy na organizację imprezy sportowej z władzami miasta - gospodarza Meczu, spełniającej wymogi U.,
 • zawarcia odpowiedniej umowy z właścicielem/operatorem Portu Lotniczego spełniającej wymogi U.,
 • zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sportowej w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu, spełniającej międzynarodowe standardy ustalone przez U., poprzez podpisanie tzw. umowy stadionowej z właścicielem odpowiedniego obiektu sportowego,
 • zawarcia odpowiednich umów z właścicielami terenów i obiektów na stadionie oraz wokół niego, które wykorzystywane będą w związku z organizacją Wydarzeń dodatkowych,
 • egzekwowania stosowania się przez władze miasta, właściciela i operatora portu lotniczego oraz właściciela stadionu do określonych w umowach wymogów U.,
 • podjęcia wszelkich kroków w celu zapewnienia pełnego wsparcia dla organizacji Meczu przez organy władzy publicznej (zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym), w tym do uzyskania od nich odpowiednich gwarancji w zakresie opodatkowania, ochrony oraz egzekucji praw własności intelektualnych należących do U., a także monitoringu i rejestracji znaków towarowych związanych z wydarzeniem, określonych w Umowie,
 • uzyskania wszelkich wymaganych zgód, zezwoleń i wsparcia ze strony podmiotów trzecich (w tym organów władzy publicznej), jakie może okazać się niezbędne w związku z planowanym przeprowadzeniem Meczu,
 • współpracy z odpowiednio umocowanymi organami władzy publicznej celem możliwej minimalizacji obciążeń podatkowych, którym podlegać będzie U. a także drużyny biorące udział w Meczu (dalej: ,,Finaliści"), w związku z organizacją imprezy sportowej oraz Wydarzeń dodatkowych,
 • stworzenia tzw. zespołu projektowego z kompetentnego i doświadczonego personelu, który odpowiadał będzie za wypełnienie zobowiązań P w związku z organizacją Meczu i Wydarzeń dodatkowych,
 • wsparcia U. w skompletowaniu odpowiedniego zespołu wolontariuszy, a także późniejszym nim zarządzaniu, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi,
 • wsparcia U. w przygotowaniu i wprowadzeniu strategii dystrybucji biletów wstępu na Mecz oraz Wydarzenia dodatkowe (jeśli takowe będą publicznymi wydarzeniami biletowanymi) i zapobieganiu nieautoryzowanej sprzedaży biletów przez podmioty trzecie,
 • współpracy z władzami miasta celem przygotowania i wdrożenia odpowiedniej koncepcji transportowej, która zapewni odpowiednią dostępność Meczu oraz Wydarzeń dodatkowych i obejmować będzie m.in. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej,
 • identyfikacji i rekomendacji odpowiedniej infrastruktury treningowej na potrzeby Finalistów,
 • identyfikacji i rekomendacji odpowiedniej infrastruktury hotelowej dla tzw. rodziny U., jej gości, partnerów biznesowych, Finalistów i dostawców/podmiotów świadczących usługi dla U.,
 • zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i personelu medycznego na dzień Meczu oraz sesje treningowe,
 • przeprowadzenia i przedstawienia U. wyczerpującej oceny ryzyka oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, niezbędnej w związku z organizacją i przeprowadzeniem Meczu oraz Wydarzeń dodatkowych,
 • przygotowania, we współpracy z władzami miasta oraz innymi organami odpowiedzialnymi, wyczerpującej koncepcji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na stadionie, arenach treningowych, w strefach kibica oraz miejscach, w których odbywać się będą Wydarzenia dodatkowe, przy czym stroną odpowiedzialną za zapewnienie niezbędnej obsługi w tym zakresie będzie (za wyjątkiem obsługi stadionu, gdzie zobowiązanie to powinno ciążyć, zgodnie z umową, na jego właścicielu), zapewnienia odpowiedniego personelu, którego zadaniem będzie ochrona praw handlowych U., w szczególności prewencja w zakresie tzw. ambush marketingu.

Wynagrodzenie Związku z tytułu świadczenia usług składających się na kompleksową organizację Meczu zostało szczegółowo określone w Umowie. Na kwotę wynagrodzenia, do którego uiszczenia zobowiązała się U. składa się część stała oraz część tantiem ze sprzedaży tzw. pakietów hospitality. Określone w Umowie wynagrodzenie dotyczy łącznie wszystkich czynności, które będzie wykonywał P. - nie jest możliwe przyporządkowanie konkretnych kwot wynagrodzenia do poszczególnych czynności.

Zgodnie z Umową, kwota stałego wynagrodzenia jest płatna w trzech ratach, spośród których jedna zostanie prawdopodobnie uiszczona w roku 2013 r. zaś dwie pozostałe będą płatne w roku 2015 - jedna przed a druga, podobnie jak wspomniany powyżej przydział z tantiem, po rozegraniu Meczu. Związek jest czynnym podatnikiem VAT.

W uzupełnieniu z dnia 25.11.2013 r. (data wpływu 29.11.2013 r.) Wnioskodawca wskazuje, że:

Pakiet hospitality jest usługą wstępu na imprezę sportową (Mecz), której nabywca ma prawo korzystania z dodatkowych udogodnień w trakcie Meczu np. cateringu, miejsca parkingowego.

Związek pragnie jednak podkreślić, że świadczenia przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, nie obejmują sprzedaży pakietów hospitality na rzecz U.. Pakiety te będą sprzedawane przez U. i to U. będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie (nazwane w Umowie tantiemami) -- P. nie będzie prowadził sprzedaży takich pakietów.

P. nie będzie również otrzymywał wynagrodzenia w postaci tantiem. Związek będzie wykonywał opisaną we wniosku usługę organizacji meczu finałowego, za które to świadczenie wynagrodzenie zostanie skalkulowane następująco:

 • część stała wynagrodzenia w kwocie 900 000 EUR, na którą składa się:
  • kwota 430 000 EUR na pokrycie głównych kosztów organizacyjnych, w tym kosztów funkcjonowania zespołu projektowego oraz kosztów ubezpieczeń;
  • kwota 290 000 EUR na pokrycie kosztów wynajmu stadionu;
  • kwota 60 000 EUR na pokrycie kosztów zorganizowania stref kibiców, strefy wręczenia pucharu, oficjalnego obiadu, rozpoczęcia sprzedaży biletów, projektu wydarzenia;
  • kwota 120.000 EUR na pokrycie kosztów ochrony i stewardów;
 • część wynagrodzenia uzależniona od kwoty tantiem uzyskanych przez U. ze sprzedaży pakietów hospitality.

Powyższe rozróżnienie i odwołanie się do wartości poszczególnych składników wynagrodzenia, w tym tantiem, które U. uzyska ze sprzedaży pakietów hospitality, jest jedynie wskazaniem sposobu kalkulacji wynagrodzenia za całokształt świadczeń realizowanych przez P. na podstawie Umowy z U. (na organizację Finału).

P podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie przedstawionego zdarzenia przyszłego i wnosi o potwierdzenie, że świadczenia związane z organizacją Meczu Finałowego Ligi Europejskiej U., należy uznać za usługę złożoną, w której świadczenie główne (dominujące) stanowi, jako najważniejszy czynnik determinujący nabycie przez U. przedmiotowego kompleksu świadczeń, organizacja imprezy sportowej. Pozostałe świadczenia wymienione w Umowie, mają na celu jedynie właściwe przygotowanie wskazanej imprezy, co świadczy o ich pomocniczym, w stosunku do głównej usługi, charakterze.

Dlatego też uzasadnione jest traktowanie, dla celów VAT, organizacji Meczu, jako jednorodnej, kompleksowej usługi organizacji imprezy sportowej.

Należy również zaznaczyć, że określone w Umowie rozbicie wynagrodzenia na poszczególne części składowe nie powinno być podstawą do rozbijania kompleksowej usługi świadczonej przez P. na poszczególne świadczenia i ustalanie konsekwencji podatkowych osobno dla każdego z nich. W szczególności, nie należy wyodrębniać z usługi organizacji Meczu takich świadczeń jak, zapewnienie ochrony czy wynajęcie stadionu. Świadczenia te, w oderwaniu od usługi organizacji Meczu, nie mają racji bytu ani ekonomicznego sensu dla U. Ponadto, same w sobie nie stanowią nawet 1/3 wartości wynagrodzenia przewidzianego Umową, co jest dodatkowym argumentem potwierdzającym tezę, iż stanowią wyłącznie świadczenie pomocnicze do usługi organizacji Meczu.

W ocenie Związku, do wykonywanej na podstawie Umowy złożonej usługi organizacji imprezy sportowej odbywającej się w Polsce, wykonywanej na rzecz U., będącej podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, miejsce świadczenia na potrzeby VAT należy określić z uwzględnieniem zasad dotyczących tego rodzaju usług. W konsekwencji, zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z faktem, że nabywcą opisanej we wniosku usługi złożonej jest podmiot nieposiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem opodatkowania przedmiotowych świadczeń, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej-Szwajcaria. Świadczenia wykonywane przez Związek zgodnie z Umową nie będą zatem opodatkowane podatkiem VAT w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy określone Umową świadczenia, do których zobowiązał się P. w związku z organizacją Meczu, powinny być traktowane dla celów VAT jako świadczenie złożone (usługa kompleksowa), dla którego świadczeniem głównym jest organizacja imprezy sportowej (Meczu) oraz, w konsekwencji,
 2. Czy właściwym miejscem świadczenia (opodatkowania VAT) dla usługi organizacji M.F.L.E, stanowiącej z perspektywy VAT świadczenie złożone, jest, zgodnie z brzmieniem art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, kraj siedziby usługobiorcy i w konsekwencji usługa ta nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Stanowisko w zakresie Pytania 1

W ocenie Związku, określone w Umowie świadczenia związane z organizacją Meczu Finałowego Ligi Europejskiej U., należy uznać za usługę złożoną, w której świadczenie główne (dominujące) stanowi, jako najważniejszy czynnik determinujący nabycie przez U. przedmiotowego kompleksu świadczeń, organizacja imprezy sportowej. Pozostałe świadczenia wymienione w Umowie, mają na celu jedynie właściwe przygotowanie wskazanej imprezy, co świadczy o ich pomocniczym, w stosunku do głównej usługi, charakterze. Dlatego też uzasadnione jest traktowanie, dla celów VAT, organizacji Meczu, jako jednorodnej, kompleksowej usługi organizacji imprezy sportowej.

Stanowisko w zakresie Pytania 2

W ocenie Związku, do wykonywanej na podstawie Umowy złożonej usługi organizacji imprezy sportowej odbywającej się w Polsce, wykonywanej na rzecz U., będącej podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, miejsce świadczenia na potrzeby VAT należy określić z uwzględnieniem zasad dotyczących tego rodzaju usług. W konsekwencji, zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z faktem, że nabywcą opisanej we wniosku usługi złożonej jest podmiot, nieposiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem opodatkowania przedmiotowych świadczeń, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Szwajcaria. Świadczenia wykonywane przez Związek zgodnie z Umową nie będą zatem opodatkowane podatkiem VAT w Polsce.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pyt. 1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W związku z brzmieniem przytoczonego przepisu, nie ulega wątpliwości, że określone Umową świadczenia związane z organizacją Meczu stanowią usługi w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W ocenie Związku, sposób opodatkowania VAT świadczeń, polegających na organizacji Meczu, nie powinien być determinowany odrębnie dla każdego ze świadczeń określonych w Umowie, lecz powinien być określony w sposób kompleksowy i jednorodny dla całego ich zakresu. Zdaniem P., wskazane w Umowie świadczenia na rzecz U., są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze - organizację imprezy sportowej - jednorodne z ekonomicznego punktu widzenia. Jego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny.

Ustawa o VAT nie określa zasad kwalifikacji czynności o charakterze świadczeń złożonych. Brak jest ich także w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: ,,Dyrektywa VAT"), regulującej zasady opodatkowania VAT w Państwach członkowskich UE. Koncepcja świadczenia złożonego została jednak wypracowana na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: ,,TSUE") i wielokrotnie potwierdzona przez polskie sądy administracyjne i organy podatkowe.

Jedną z fundamentalnych zasad systemu podatku VAT, wypracowaną przez orzecznictwo TSUE, jest zasada odrębnego i niezależnego opodatkowania VAT każdego świadczenia. Zgodnie z tą zasadą, każde świadczenie powinno być opodatkowane według zasad dla niego właściwych w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki VAT, miejsca świadczenia czy ewentualnego zastosowania zwolnienia.

Jak jednak wskazał TSUE m. in. w sprawach Card Protection Plan (C-349/96) czy Levob Verzkeringen B.V. (C-41/04), stosując przytoczoną powyżej zasadę należy mieć na względzie, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie dzielona, by nie zakłócać funkcjonowania systemu podatku VAT, a jej charakter dla celów podatkowych powinien zostać określony z uwzględnieniem zasadniczych cech całej transakcji. Podobne stanowisko Trybunał prezentował również w innych orzeczeniach, konstruując ostatecznie dla celów VAT koncepcję ,,świadczenia złożonego". Zgodnie z ukształtowaną już obecnie praktyką orzeczniczą, usługa złożona występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności, dokonane przez podatnika, są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny.

Warto również przytoczyć wyrok w sprawie C-224/11 B sp. z o.o., w którym stwierdza się, że ,,w celu ustalenia, czy świadczenia stanowią kilka niezależnych świadczeń czy jedno świadczenie, należy poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej transakcji" i w związku z brakiem bezwzględnej zasady dotyczącej zakresu danego świadczenia ,,należy wziąć pod uwagę ogół okoliczności, w jakich ma miejsce dana transakcja".

Mając na uwadze wskazane powyżej orzecznictwo TSUE należy zatem uznać, iż dla stwierdzenia, że dana sprzedaż stanowi świadczenie złożone dla celów VAT, trzeba zweryfikować, czy istnieje możliwość wyróżnienia kilku ściśle ze sobą powiązanych elementów składowych, obiektywnie tworzących jedną całość, których realizacja prowadzi do osiągnięcia jednego celu i z których jeden stanowi świadczenie główne, a pozostałe mają wobec niego charakter pomocniczy.

W przedmiotowej sprawie, Związek świadczy na rzecz U. usługę, w skład której wchodzą zróżnicowane świadczenia, mające jeden wspólny cel, jakim jest efektywna organizacja Meczu. W konsekwencji, nie powinno budzić wątpliwości, iż zasadniczym (głównym) świadczeniem w ramach usługi świadczonej przez P. jest usługa organizacji imprezy sportowej - Meczu. Celowi temu służą wszystkie wykonywane przez Związek w ramach Umowy świadczenia i to właśnie organizacja imprezy sportowej jest główną przyczyną zawarcia przez U. Umowy ze Związkiem. Dodatkowe świadczenia nie stanowią celu samego w sobie, lecz są wykonywane jedynie w celu umożliwienia sprawnej realizacji świadczenia głównego.

Należy również w tym miejscu wskazać, iż wszystkie dodatkowe świadczenia nie miałyby ekonomicznego sensu dla nabywcy, gdyby nie świadczenie główne, jakim jest organizacja Meczu. Są one bowiem jedynie środkiem realizacji obowiązków wynikających z Umowy poświęconej rzeczonej organizacji imprezy sportowej i z całą pewnością nie zostałyby nabyte, gdyby U. nie zdecydowała się powierzyć Związkowi świadczenia usługi głównej.

Wobec powyższego, zdaniem Związku, organizacja Meczu powinna być traktowana jako świadczenie złożone, stanowiące jednorodną usługę z perspektywy VAT. W tym zakresie, świadczeniem głównym w świetle ustawy o VAT jest usługa organizacji imprezy sportowej (Meczu), zaś pozostałe świadczenia wskazane w opisie zdarzenia przyszłego mają na celu jedynie zapewnienie efektywnego i zgodnego z Umową wykonania usługi organizacji imprezy sportowej.

Związek pragnie podkreślić, że zupełnie nieuzasadnione byłoby twierdzenie, iż poszczególne usługi określone w Umowie stanowią cel sam w sobie. W konsekwencji, ich rozdzielanie na odrębne usługi wydaje się nieracjonalne zarówno z biznesowego, jak i podatkowego punktu widzenia. Zasadnym, w opinii Związku jest zatem jednolite opodatkowanie kompleksu świadczeń określonych w Umowie, w sposób właściwy dla organizacji imprezy sportowej, stanowiącej świadczenie główne w rozumieniu podatku od towarów i usług.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 maja 2012 r. (sygn. IPPP3/443-503/12-2/KC), wydanej na wniosek Związku w analogicznej sprawie, dotyczącej organizacji w Polsce turnieju piłkarskiego. Podział obowiązków przy organizacji owej imprezy był określony umową z U., zbliżoną do przytaczanej w niniejszym wniosku. Warto podkreślić, iż zakres świadczeń, do których wówczas zobowiązał się związek był nawet szerszy niż ten określony w powyższym opisie zdarzenia przyszłego. Sam zaś charakter świadczeń w obu przypadkach jest analogiczny, a zatem i ich klasyfikacja powinna być jednolita. Mając na uwadze, iż w interpretacji wydanej wówczas w imieniu Ministra Finansów potwierdzone zostało, że świadczenia takie mają charakter jednorodnej, kompleksowej usługi organizacji imprezy sportowej, również czynności będące przedmiotem niniejszego wniosku powinny być na potrzeby podatku od towarów i usług sklasyfikowane w ten sposób.

Jednocześnie należy podkreślić, że zaprezentowane przez Związek stanowisko dotyczące kwalifikacji usług złożonych znajduje szerokie potwierdzenie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. Warto wskazać choćby wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: ,,NSA") z dnia 26 lipca 2012 r. (sygn. I FSK 483/12), w którym to stwierdzono, że ,,w sytuacji gdy transakcja składa się z wielu elementów, to znaczy z zespołu usług, albo z dostawy towarów połączonej ze świadczeniem usług, może być uznana, na potrzeby VAT, za jedną transakcję (...) na przykład w sytuacji, gdy jeden z tych elementów stanowi świadczenie główne, a pozostały element lub pozostałe elementy mają wobec niego charakter pomocniczy. Świadczenia te są uważane za pomocnicze, ponieważ nie stanowią one celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego ,,uchwałę NSA z dnia 8 listopada 2010 r. (sygn. I FPS 3/10), wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2010 r. (sygn. I FSK 1064/09) czy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2010 r., (sygn. III SA/Wa 1663/09).

Spójnie z krajowym oraz unijnym orzecznictwem kształtuje się również linia interpretacyjna organów podatkowych. Związek pragnie wskazać, że przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie m. in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-472/13-4/PR)
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lipca 2013 r. (sygn. IPPP3/443-373/13-2/JK)
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2010 r. (sygn. IPPP1/443-167/10-2/AP)
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 marca 2011 r. (sygn. IPPP2/443-883/10-5/MM)
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r. (sygn. IPPP3/443-1449/11-2/KC).

Uzasadnienie stanowiska w zakresie Pytania 2.

Konsekwencją uznania świadczeń wykonywanych przez Związek na rzecz U. za kompleksową, jednolitą usługę organizacji Meczu, powinno być określenie miejsce jej świadczenia zgodnie z zasadami właściwymi dla opodatkowania świadczenia głównego, tj. usługi organizacji imprezy sportowej, świadczonej na rzecz podatnika.

Zgodnie z art. 28a ustawy o VAT, pojęcie ,,podatnika", dla potrzeb określenia miejsca opodatkowania świadczenia usług obejmuje, m. in., podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą oraz osoby prawne zidentyfikowane do celów podatku lub podatku od wartości dodanej. Bez wątpienia U., jako główny organizator L.E, a co za tym idzie również wieńczącego ją Meczu Finałowego (będącego przedsięwzięciem, obok sportowego, również komercyjnym, gospodarczym), działa w charakterze podatnika zlecając Związkowi zadania określone w Umowie.

Co do zasady, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług, w przypadku świadczenia na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zasada ta może być wyłączona, jeśli zachodzą przesłanki zastosowania przepisów wprowadzających szczególne zasady ustalania miejsca opodatkowania usług na potrzeby ustawy o VAT. W opinii Związku, w przedmiotowej sytuacji nie może być jednak mowy o zastosowaniu żadnego z przewidzianych przez ustawodawcę przepisów szczególnych.

Pozornie, najbliższy sytuacji przedstawionej we wniosku wydaje się być art. 28g ustawy, którego ust. 1 mówi, że miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Związek pragnie zauważyć, iż przepis ten nie może znaleźć zastosowania w przypadku świadczonej na rzecz U. usługi kompleksowej, gdyż jej przedmiotem jest organizacja przedmiotowej imprezy, a nie usługa wstępu na nią. Związek wykonując Umowę nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży biletów wstępu na Mecz. Ponadto, nawet gdyby był on odpowiedzialny za taką sprzedaż, ewentualne usługi wstępu nie byłyby świadczone na rzecz U., a na rzecz nabywców biletów i z całą pewnością nie mogłyby zostać uznane za część składową będącej przedmiotem wniosku usługi organizacji Meczu, za którą Związek otrzyma od U. wynagrodzenie.

Z kolei norma art. 28g ust. 2 ustawy o VAT, stanowi, iż miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w który działalność ta jest faktycznie wykonywana. Jak zostało natomiast wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, U. jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, więc regulacja art. 28g ust. 2 nie znajdzie zastosowania.

W ocenie Związku, mając powyższe na uwadze, miejscem świadczenia usług w ramach Umowy będzie miejsce, w którym siedzibę posiada usługobiorca Z uwagi na fakt, iż U., w świetle przepisów ustawy o VAT nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (co jednoznacznie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2012 r., znak IPPP3/443-1545/11-2/SM, wydanej na wniosek w świetle obowiązujących przepisów o VAT kompleksowa usługa świadczona na jej rzecz przez P. w wykonaniu Umowy będzie opodatkowana w Szwajcarii.

Związek pragnie również podkreślić, że analogiczne stanowisko w zakresie miejsca opodatkowania usługi kompleksowej organizacji imprezy sportowej zostało potwierdzone we wspomnianej już, otrzymanej 22 maja 2012 r. interpretacji indywidualnej dotyczącej organizacji w Polsce turnieju piłkarskiego.

W rezultacie, świadczenia w zakresie kompleksowej usługi organizacji Meczu, za które Związek otrzyma wynagrodzenie, nie powinny być opodatkowane polskim VAT.

Powyższy reżim w zakresie VAT znajdzie zastosowanie, zdaniem Związku, nie tylko do płatności otrzymanej w bieżącym roku i dwóch pozostałych, przypadających na rok 2015 rat, ale i do udziałów w tantiemach ze sprzedaży tzw. pakietów hospitality. Nie ulega bowiem wątpliwości, że są one częścią wynagrodzenia za świadczenia wykonywane przez Związek w ramach Umowy.

Mając powyższe na uwadze, P. wnosi o potwierdzenie zaprezentowanego w sprawie stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY