Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

określenie miejsca świadczenia usług organizacji targów

sygnatura: IBPP4/443-459/13/EK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2013-12-31

słowa kluczowe:targi, usługi organizowania wystaw, targów i kongresów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 23 września 2013 r. (data wpływu 25 września 2013 r.) uzupełnionym pismem z 17 grudnia 2013 r. (data wpływu 20 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z aranżacją stoisk targowych na terenie Polski na rzecz podatników mających siedzibę poza terytorium kraju - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z aranżacją stoisk targowych na terenie Polski na rzecz podatników mających siedzibę poza terytorium kraju

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 17 grudnia 2013 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 13 grudnia 2013 r. znak: IBPP4/443-459/13/EK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W roku 2012 oraz 2013 Wnioskodawca brał udział w targach organizowanych przez Międzynarodowe Targi ... sp. z o.o., prezentując na nich sprzedawane przez siebie towary.

Wnioskodawca ponosił w związku z tym szereg kosztów, m.in. za wynajem powierzchni targowej, za budowę i aranżację stoiska targowego. Ponoszone koszty dokumentowane były fakturami wystawionymi przez polskich dostawców i opodatkowane stawką 23% VAT.

Część dostawców zagranicznych, których reprezentuje w Polsce Wnioskodawca., zgodziła się partycypować w poniesionych kosztach w wynegocjowanej indywidualnie wysokości.

Wnioskodawca wystawił w związku z tym zagranicznym kontrahentom faktury VAT, naliczając od usługi VAT w wysokości 23% tytułem ,,partycypacji w kosztach targów".

Spółka ustaliła miejsce świadczenia usługi zgodnie z art. 28g ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, w miejscu gdzie impreza targowa faktycznie się odbywała, a zatem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ww. przepisem zastosowano stawkę VAT w wysokości 23%, jak dla sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju.

W uzupełnieniu wniosku z 17 grudnia 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że:

  1. Świadczone przez Niego usługi polegają na kompleksowej organizacji na rzecz zagranicznych producentów udziału w Międzynarodowych Targach ..., gdzie prezentowane są sprzedawane przez nich towary handlowe. Wynagrodzenia za świadczoną usługę ma formę wynegocjowanego ,,budżetu", przyznanego Wnioskodawcy przez producenta. W zależności od wynegocjowanych od wszystkich producentów ,,budżetów", Wnioskodawca kształtuje całościowy budżet przeznaczony na udział w imprezie targowej, ustalając koszt wynajęcia, wybudowania i aranżacji stoiska targowego.
  2. Usługi są świadczone dla podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, posiadającego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium kraju.
  3. Podmiot będący nabywcą usługi nie posiada siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zastosowanie stawki VAT w wysokości 23% było w tym przypadku właściwe, czy też sprzedaż nie podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 23% na terytorium Polski, ze względu na miejsce, gdzie impreza się odbywała.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przypadku świadczenia usług na rzecz kontrahentów spoza Polski, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

W myśl art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

1.ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

A zatem co do zasady podatnikiem jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz osoba prawna, która takiej działalności nie prowadzi, ale jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi ust. 2 art. 28b ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z kolei ust. 3 ww. artykułu stanowi, że w przypadku gdy usługobiorca nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Od powyższych zasad ustawodawca przewidział szereg wyjątków, wskazując m.in., iż zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Natomiast w myśl art. 28g ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca brał udział w targach organizowanych przez Międzynarodowe Targi ... sp. z o. o. Wnioskodawca ponosił koszty m.in. za wynajem powierzchni targowej, za budowę i aranżacją stoiska targowego. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegały na kompleksowej organizacji na rzecz zagranicznych producentów, gdzie prezentowane są sprzedawane przez nich towary handlowe. Ponadto świadczone przez Wnioskodawcę usługi są dla podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, posiadającego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium kraju. Podmiot będący nabywcą usługi nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

W odniesieniu do powyższych przepisów należy zwrócić uwagę, iż nie znajdzie zastosowania art. 28e, gdyż świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są związane z nieruchomościami.

W opisanej sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 28g ust. 1 ustawy o VAT, bowiem przepis ten wyraźnie wskazuje na usługi wstępu na imprezy typu targi i wystawy. Tymczasem Wnioskodawca świadczy usługi związane z budową i aranżacją stoiska targowego.

Zatem stwierdzić należy, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta mającego siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności poza terytorium kraju, nie są wymienione w wyjątkach od zasady ogólnej, a zatem miejscem ich świadczenia a zarazem opodatkowania będzie terytorium państwa gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania albo stałe miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z art. 28b ustawy. Zatem Wnioskodawca nie może stosować stawki krajowej w celu opodatkowania wykonanych usług ze względu na to, że usługi te nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY