Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

zwolnienie z podatku VAT sprzedaży gruntu niezabudowanego

sygnatura: IBPP2/443-942/13/AB

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2013-12-31

słowa kluczowe:grunt niezabudowany, grunty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 października 2013 r. (data wpływu 8 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, zwany dalej Spółką jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka nr 129/2 położonej w K, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (...). Spółka nabyła przedmiotową działkę na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 20 maja 2008 r. W umowie zbywca oświadczył, iż niniejsza sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W chwili nabycia przez Spółkę przedmiotowa nieruchomość zabudowana była jednopiętrowym budynkiem mieszkalno-usługowym w stanie nadającym się do rozbiórki.

Decyzją nr 2354/06 z dnia 7.12.2006 r. Prezydent Miasta udzielił pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. S w K do wysokości stropu nad piwnicą. Decyzją nr ...z dnia 24.08.2008 r. Prezydent Miasta przeniósł za zgodą dotychczasowego inwestora decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę na rzecz Spółki. Na podstawie powyższej decyzji na zlecenie Spółki, w roku 2010 wykonana została rozbiórka przedmiotowego budynku do wysokości stropu nad piwnicą, z tym że piwnice znajdują się pod powierzchnią działki, a na działce - na poziomie gruntu pozostaje jedynie strop piwnic.

Dla przedmiotowego terenu brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: " (...)." Aktualnie Spółka zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej Ustawą) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega min. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 33 przez teren budowlany - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 a) pkt 1 Ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 wynosi 23%.

Budynek zlokalizowany na przedmiotowej działce został wyburzony do wysokości stropu nad piwnicą. Pozostałe piwnice znajdują się pod powierzchnią działki, a na terenie działki nie ma już żadnych zabudowań, poza widocznym na poziomie gruntu stropem piwnic. Ustawa nie zawiera definicji gruntu zabudowanego/niezabudowanego. Należy zatem odwołać się do definicji określonej w Ustawie - Prawo Budowlane, zgodnie z którą przez "budynek" należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Przedmiotową nieruchomość uznać zatem należy za grunt niezabudowany.

Zdaniem wnioskodawcy, planowana transakcja (sprzedaż) stanowi odpłatną dostawę towaru (art. 2 pkt 22) Ustawy). Przedmiotem dostawy będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, stanowiąca teren budowlany w rozumieniu przepisów Ustawy. Jako teren budowlany, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej dokonana przed dniem 31 grudnia 2013 r., podlegać zatem będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę nr 129/2. Spółka nabyła przedmiotową działkę na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 20 maja 2008 r. Prezydent Miasta udzielił pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego do wysokości stropu nad piwnicą. Decyzją nr (...) Prezydent Miasta przeniósł za zgodą dotychczasowego inwestora decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę na rzecz Spółki. Na podstawie powyższej decyzji na zlecenie Spółki, w roku 2010 wykonana została rozbiórka przedmiotowego budynku do wysokości stropu nad piwnicą, z tym że piwnice znajdują się pod powierzchnią działki, a na działce - na poziomie gruntu pozostaje jedynie strop piwnic.

Dla przedmiotowego terenu brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: " (...)."

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy Prawo budowlane wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tak więc, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wystąpi dostawa nieruchomości niezabudowanej.

Należy zwrócić uwagę, iż analogiczne stanowisko prezentuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok z 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV przeciwko Staatssecretaris van Financien: Artykuł 13 część B lit. g) szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych w związku z art. 4 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, że przewidzianym w pierwszym z tych przepisów zwolnieniem z VAT nie jest objęta dostawa działki, na której wciąż stoi stary budynek, który ma zostać rozebrany w celu wzniesienia na jego miejscu nowej konstrukcji i którego rozbiórka, do jakiej zobowiązał się sprzedający, rozpoczęła się przed tą dostawą. Takie transakcje dostawy i rozbiórki stanowią w świetle VAT transakcję jednolitą mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki.

Również rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-543/11 (Woningstichting Maasdriel) z dnia 17 stycznia 2013 r., wydane już na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE, dotyczy podobnej sprawy. W przywołanym wyroku strony umówiły się, że sprzedający dokona rozbiórki. W dacie wydania kupującemu, nieruchomość nie miała już statusu zabudowanej. Trybunał uznał, że zwolnienie z VAT nie obejmuje dostawy terenu niezabudowanego po rozbiórce budynku, który się na nim znajdował, nawet wówczas, gdy w dniu dostawy nie zostały dokonane inne prace związane z uzbrojeniem poza wskazaną rozbiórką, o ile z ogólnej oceny okoliczności związanych z ową transakcją i istniejących w dacie dostawy włącznie z zamiarem stron - pod warunkiem, że zostanie on ustalony na podstawie obiektywnych wskazówek - wynika, że w owej dacie sporna działka była rzeczywiście przeznaczona pod zabudowę.

Zatem, jeżeli przed dostawą gruntu ze starymi budynkami rozpoczęły się ich prace rozbiórkowe, realizowane przez sprzedawcę lub na jego koszt, to przedmiotem sprzedaży będzie tylko grunt niezabudowany (przeznaczony pod zabudowę) opodatkowany według stawki 23%. Jeżeli jednak przed dostawą nieruchomości prace rozbiórkowe budynku jeszcze się nie rozpoczęły, mimo wydania np. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę starego budynku - to dostawa tej nieruchomości - jeżeli budynek spełnia kryteria zwolnienia od VAT- będzie podlegała zwolnieniu od podatku, gdyż przedmiotem sprzedaży w takim przypadku jest jeszcze budynek wraz z gruntem.

W konsekwencji należy uznać, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca na dzień dostawy rozpoczął już prace rozbiórkowe (budynek został rozebrany do poziomu stropu nad piwnicą, gdzie piwnice w całości znajdują się pod ziemią) zatem przedmiotem sprzedaży będzie niezabudowana działka gruntu nr 129/2 o przeznaczeniu budowlanym, nie korzystająca ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Zatem transakcja dostawy przedmiotowej działki gruntu niezabudowanego powinna zostać opodatkowana, stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, podstawową stawką w wysokości 23%.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY