Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów (...)?

sygnatura: ILPP2/443-965/13-2/SJ

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2013-12-31

słowa kluczowe:działalność statutowa, obniżenie podatku należnego, odliczanie podatku naliczonego, odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z 4 października 2013 r. (data wpływu 7 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących realizacji operacji pn. ,,Adaptacja ..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących realizacji operacji pn. ,,Adaptacja ...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Szczegółowy rodzaj prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności jest wymieniony w paragrafie 6 statutu, który został załączony do niniejszego wniosku.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową i nie jest płatnikiem podatku VAT. Realizacja operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. ,,Adaptacja ..." jest wykonywana w ramach działalności statutowej. Celem głównym przedsięwzięcia jest rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy poprzez adaptację dawnego hangaru kajakowego. Efekty przedmiotowej operacji są i będą udostępniane nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. ,,Adaptacja ..."...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczania podatku VAT naliczonego od poniesionych kosztów, ponieważ przychody Stowarzyszenia (w tym przypadku dotacje) są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1. Środki przyznane na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zostaną wykorzystane do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Ponadto, Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a efekty przedmiotowej dotacji będą udostępniane nieodpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową i nie jest płatnikiem podatku VAT. Realizacja operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. ,,Adaptacja ..." jest wykonywana w ramach działalności statutowej. Celem głównym przedsięwzięcia jest rozwój turystyki i rekreacji na terenie Gminy poprzez adaptację dawnego hangaru kajakowego. Efekty przedmiotowej operacji są i będą udostępniane nieodpłatnie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędacych zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT.

Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej operacji.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków dotyczących realizacji operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. ,,Adaptacja ...", gdyż nie są spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, określone w art. 86 ust. 1 ustawy - wydatki poniesione w ramach realizacji operacji nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności zwolnienia od podatku VAT czynności statutowych Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY