Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy związanej z działalnością gospodarczą AG - podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (stawką podstawową)?

sygnatura: ILPP1/443-917/13-8/NS

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2013-12-31

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, dostawa, działki, grunty, majątek osobisty, majątek prywatny, nieruchomości, opodatkowanie, podatnik, sprzedaż, sprzedaż gruntów, sprzedaż nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2013 r. (data wpływu 9 października 2013 r.), uzupełnionym pismami z dni: 23 października 2013 r. (data wpływu 31 października 2013 r.), 24 października 2013 r. (data wpływu 6 listopada 2013 r.), 4 listopada 2013 r. (data wpływu 6 listopada 2013 r.), 7 listopada 2013 r. (data wpływu 8 listopada 2013 r.) i 5 grudnia 2013 r. (data wpływu 6 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży niezabudowanej działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży niezabudowanej działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Wniosek uzupełniono w dniach: 31 października 2013 r., 6 listopada 2013 r., 8 listopada 2013 r. i 6 grudnia 2013 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o pełnomocnictwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 29 lipca 1992 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość rolną, która w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunt orny. Nieruchomość Zainteresowany nabył z majątku odrębnego.

Od roku 1993 Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Zakupionego gruntu Zainteresowany nie wprowadził do działalności gospodarczej, ponieważ nie miał konkretnych planów związanych z wykorzystaniem tej działki i faktycznie nie została ona wykorzystana do żadnych celów prywatnych.

Natomiast od dnia 20 stycznia 2006 r. zakupiony grunt wszedł w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, jako że jest rolnikiem ryczałtowym (zgłoszone w GUS nr REGON (...)).

Do tego czasu, a więc do roku 2006 grunt pozostawał własnością Zainteresowanego i nic z nim nie robił; nie wydzierżawiał, nie użytkował, żadnej aktywności na tym gruncie nie prowadził, nie podejmował żadnych działań zmierzających do zmiany przeznaczenia gruntu.

W roku 2000 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej, na którym znajdowała się m.in. także działka Wnioskodawcy. Zgodnie z jego ustaleniem grunt Zainteresowanego znalazł się na terenach zabudowy związanej z działalnością gospodarczą oznaczoną symbolem AG. W planie zagospodarowania przestrzennego ustalone zostało przeinaczenie podstawowe ,,teren działalności gospodarczej - przeznaczenie gospodarcze bez budownictwa mieszkaniowego. Zabudowa z możliwością realizowania działalności handlowej, usługowej, biurowej, rekreacyjnej, składowej, produkcyjnej. Na terenach AG dopuszcza się m.in. budowę hoteli, kompleksów biurowych, kin, marketów handlowych wielobranżowych, stacji benzynowych, torów kartingowych".

Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienił się sposób korzystania z działki i podatek rolny jest nadal opłacany według stawek przewidzianych dla gruntu rolnego.

W chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi rozmowy z potencjalnym inwestorem, który wyraził chęć zakupu ww. działki. W wyniku działań pośrednika, dnia 21 sierpnia 2013 r. Zainteresowany zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży.

Z pisma z dnia 5 grudnia 2013 r., stanowiącego uzupełnienie do wniosku wynika, że:

  1. Jako rolnik ryczałtowy Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast jest czynnym podatnikiem podatku VAT w zakresie prowadzonej działalności innej niż rolnicza.
  2. Gdy Zainteresowany nabywał tę nieruchomość nie wiedział jeszcze co z tą ziemią zrobi. Miał w planach założenie stajni, myślał o rodzinie, o dzieciach, może któreś z dzieci by chciało tu mieć siedlisko - z dala od miasta. Takie różne myśli przychodziły Wnioskodawcy do głowy.
  3. Od momentu nabycia przez Zainteresowanego ww. nieruchomości nie było i nie ma z niej żadnej sprzedaży produktów rolnych.
  4. Nieruchomości tej Wnioskodawca nie wydzierżawiał, nie użyczał i nie wynajmował innym osobom przez okres od momentu nabycia do chwili obecnej.
  5. Powyższej nieruchomości Zainteresowany nie zamierza dzielić i ma zamiar zbyć jednemu nabywcy.
  6. Dla powyższej nieruchomości Wnioskodawca nie ponosił i nie ponosi żadnych nakładów w celu przygotowania gruntu do sprzedaży. Nie czynił i nie czyni starań związanych z uzbrojeniem, ogrodzeniem tego terenu, czy jakąkolwiek inną działalnością, która wiązałaby się z jakimikolwiek nakładami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy związanej z działalnością gospodarczą AG - podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (stawką podstawową)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż ww. działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, dla której w roku 2000 został wydany plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W ocenie Zainteresowanego, zbycie tej nieruchomości nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności. Wnioskodawca nie zajmuje się zawodowo handlem nieruchomościami, a to, że obecnie ma zamiar sprzedać grunt rolny, który został przekształcony bez Jego zaangażowania na teren pod AG jest sprawą incydentalną i nie ma stałego, powtarzającego się charakteru - jak to ma miejsce w przypadku podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż ww. nieruchomości jest czynnością mieszczącą się w ramach zarządu majątkiem prywatnym, niemającą cech działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem, aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku nieruchomości gruntowej jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek został nabyty na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności handlowej.

W kontekście powyższych rozważań nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej, a tylko np. wyzbywa się majątku osobistego. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Ponadto należy zauważyć, że z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży.

Za podatnika należy uznać również osobę, która zadeklarowała zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i poczyniła w tym celu pewne nakłady, mimo że sama działalność gospodarcza jeszcze się nie rozpoczęła, nawet w sytuacji, jeśli nigdy nie zostanie rozpoczęta. Działalność gospodarcza może składać się z kilku następujących po sobie transakcji. Czynności przygotowawcze, takie jak nabycie nieruchomości, które stanowią część tych transakcji, powinny być również traktowane jako działalność gospodarcza.

Poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zatem podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku gruntu jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności handlowej.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność ,,handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W rozumieniu powyższych twierdzeń pomóc mogą zapisy orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Przy spełnieniu powyższych warunków nie ma znaczenia fakt, że podmiot dokonujący dostawy jest ,,rolnikiem ryczałtowym".

Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 29 lipca 1992 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość rolną, która w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunt orny. Nieruchomość Zainteresowany nabył z majątku odrębnego. Od roku 1993 Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupionego gruntu Zainteresowany nie wprowadził do działalności gospodarczej ponieważ nie miał konkretnych planów związanych z wykorzystaniem tej działki i faktycznie nie została ona wykorzystana do żadnych celów prywatnych. Natomiast od dnia 20 stycznia 2006 r. zakupiony grunt wszedł w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, jako że jest rolnikiem ryczałtowym. Do tego czasu, a więc do roku 2006 grunt pozostawał własnością Zainteresowanego i nic z nim nie robił; nie wydzierżawiał, nie użytkował, żadnej aktywności na tym gruncie nie prowadził, nie podejmował żadnych działań zmierzających do zmiany przeznaczenia gruntu. W roku 2000 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej, na którym znajdowała się m.in. także działka Wnioskodawcy. Zgodnie z jego ustaleniem grunt Zainteresowanego znalazł się na terenach zabudowy związanej z działalnością gospodarczą oznaczoną symbolem AG. W planie zagospodarowania przestrzennego ustalone zostało przeinaczenie podstawowe ,,teren działalności gospodarczej - przeznaczenie gospodarcze bez budownictwa mieszkaniowego. Zabudowa z możliwością realizowania działalności handlowej, usługowej, biurowej, rekreacyjnej, składowej, produkcyjnej. Na terenach AG dopuszcza się m.in. budowę hoteli, kompleksów biurowych, kin, marketów handlowych wielobranżowych, stacji benzynowych, torów kartingowych". Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienił się sposób korzystania z działki i podatek rolny jest nadal opłacany według stawek przewidzianych dla gruntu rolnego. W chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi rozmowy z potencjalnym inwestorem, który wyraził chęć zakupu ww. działki. W wyniku działań pośrednika, dnia 21 sierpnia 2013 r. Zainteresowany zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że jako rolnik ryczałtowy nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast jest czynnym podatnikiem podatku VAT w zakresie prowadzonej działalności innej niż rolnicza. Gdy Zainteresowany nabywał tę nieruchomość nie wiedział jeszcze co z tą ziemią zrobi. Miał w planach założenie stajni, myślał o rodzinie, o dzieciach. Od momentu nabycia przez Zainteresowanego ww. nieruchomości nie było i nie ma z niej żadnej sprzedaży produktów rolnych. Nieruchomości tej nie Wnioskodawca wydzierżawiał, nie użyczał i nie wynajmował innym osobom przez okres od momentu nabycia do chwili obecnej. Powyższej nieruchomości Zainteresowany nie zamierza dzielić i ma zamiar zbyć jednemu nabywcy. Dla opisanej nieruchomości Wnioskodawca nie ponosił i nie ponosi żadnych nakładów w celu przygotowania gruntu do sprzedaży. Nie czynił i nie czyni starań związanych z uzbrojeniem, ogrodzeniem tego terenu, czy jakąkolwiek inną działalnością, która wiązałaby się z jakimikolwiek nakładami.

W kontekście powyższych rozważań istotna jest więc ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Zainteresowany podejmował działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta winna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie wynika jakiekolwiek aktywne działanie Wnioskodawcy, tj. uzbrojenie gruntów w przyłącza do sieci wodociągowej, energetycznej lub gazowej, ogrodzenie, wystąpienie o podział gruntu, utwardzenie dróg wewnętrznych, ogłoszenie w prasie, radiu i sieci internetowej w poszukiwaniu nabywców itd., które wskazywałoby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami. Ponadto opisana działka gruntu nie była wykorzystywana przez Zainteresowanego w działalności gospodarczej oraz nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie odpłatnych umów cywilnoprawnych, co mogłoby wskazywać na ekonomiczne wykorzystanie gruntu.

W przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca nie działa zatem jako producent, handlowiec lub usługodawca, a czynność sprzedaży ww. nieruchomości stanowi jedynie racjonalny sposób zagospodarowania posiadanego przez Niego prywatnego majątku. Zainteresowany sprzedając wskazaną działkę będzie korzystał z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, zatem czynność ta nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Sprzedaż towaru z majątku osobistego nie ma charakteru handlowego, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem dokonując sprzedaży wskazanej działki gruntu Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Podsumowując, sprzedaż działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, objętej planem zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy związanej z działalnością gospodarczą AG - nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej. W związku z planowaną dostawą gruntu Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego Jemu prawa do rozporządzania własnym majątkiem i nie wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY