Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Uznania sprzedaży X za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyłączenie jej z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego

sygnatura: IBPP4/443-535/13/LG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2013-12-30

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, korekta podatku naliczonego, sprzedaż, zbycie, zorganizowana część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 21 października 2013 r. (data wpływu 23 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży X za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyłączenie jej z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedaży X za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i wyłączenie jej z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A Sp. z o.o. (dalej: A lub Spółka) została założona jako podmiot prawa handlowego w 2005 r. Podstawowym celem firmy jest rozwój rynku skroplonego gazu ziemnego (dalej: L.) w Polsce i Europie oraz popularyzacja tego paliwa. Zakres działalności Spółki obejmuje pozyskiwanie metanu ze źródeł marginalnych (np. kopalnie węgla kamiennego, wysypiska śmieci), produkcję, dystrybucję, magazynowanie i regazyfikację L., dostawy L. do klientów oraz obsługę techniczną instalacji. W ramach działalności pobocznej A zajmuje się również produkcją i sprzedażą energii i ciepła w skojarzeniu poprzez zagospodarowanie metanu ze zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego ,,...". Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu (sprzedaż opodatkowana VAT).

Ze względu na swoją odmienność technologiczną, inną bazę klientów oraz różnorodny potencjał biznesowy, jednostki Spółki zajmujące się pozyskiwaniem i produkcją L. oraz produkcją energii i ciepła w skojarzeniu od początku swojego istnienia cechowały się odrębnością i wewnętrznym wydzieleniem. Od 1 stycznia 2013 r. nastąpiła pełna formalizacja wspomnianego rozdziału.

W oparciu o zarządzenie Zarządu A utworzone zostały w ramach schematu organizacyjnego Spółki dwie odrębne jednostki:

 • Jednostka Produkcyjna Y (dalej: Y),
 • Jednostka Produkcyjna X (dalej: X).

Od początku 2013 r. A zaimplementowała również nowy system księgowo-finansowy. W ramach tego systemu poprzez nadanie poszczególnym kontom księgowym stosownych cech zapisów, do wskazanych powyżej Jednostek Produkcyjnych przypisane zostały odpowiednie przychody i koszty. Za rok 2012 sporządzony został pomocniczy bilans i rachunek wyników z podziałem na zapisy dotyczące Y oraz X, od tego czasu w odstępach kwartalnych Spółka generuje już cyklicznie wewnętrzne bilanse i rachunki wyników dotyczące wyodrębnionych jednostek.

Zważywszy na fakt, że Spółka zamierza skupić swoje działania biznesowe na L., podjęta została decyzja o sprzedaży X na rzecz nabywcy, który operacyjnie zamierza kontynuować działalność jednostki w ramach swojego przedsiębiorstwa. Planowana transakcja zakłada odpłatną sprzedaż obejmującą:

 • zbycie składników majątkowych tworzących X (jednostka kogeneracyjna produkująca energię elektryczną i ciepło wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i przyłączem ciepłowniczym),
 • zbycie rurociągu gazowniczego, którym gaz metanowy stanowiący paliwo wykorzystywane przez X jest dostarczany do silnika gazowego,
 • zbycie udziału w gruncie, na którym znajduje się X,
 • zbycie części zamiennych funkcjonalnie związanych z X,
 • transfer zobowiązań i należności przypisanych do X (z wyłączeniem wierzytelności spornych, co do których toczą się stosowne postępowania wyjaśniające),
 • transfer pracowników funkcjonalnie przypisanych do X w oparciu o odpowiednie regulacje Kodeksu Pracy,
 • transfer umów handlowych (umowa na sprzedaż ciepła i energii) oraz umów kosztowych dotyczących X.

Planowana transakcja sprzedaży X w założeniach sprzedawcy i nabywcy ma nastąpić jeszcze w 2013 r. i przyjmie formę aktu notarialnego dotyczącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu odpowiednich przepisów prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy sprzedaż X powinna być potraktowana jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług i tym samym sprzedaż taka wyłączona będzie z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy sprzedaż X będzie rodzić obowiązek korekty odliczonego wcześniej podatku VAT naliczonego dotyczącego zakupów środków trwałych i obrotowych (w tym zapasy części zamiennych, materiały, inne) wchodzących w skład zbywanej jednostki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki sprzedaż X powinna być potraktowana jako zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług i tym samym sprzedaż taka wyłączona będzie z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie przyjętego stanowiska.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie art. 6 ustawy VAT wskazuje na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów tej ustawy. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług, z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu. Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy VAT - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Analiza literalna wskazanego powyżej przepisu prowadzi do wniosku, iż mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Zespół składników materialnych i niematerialnych

Niewątpliwie X stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych. W skład tej jednostki wchodzą zarówno aktywa spełniające definicję środków trwałych jaki i majątek obrotowy. Co więcej X to również odpowiednia baza klientów, podpisane umowy dotyczące sprzedaży oraz umowy generujące zobowiązania. Cała Spółka cechuje się wysokim poziomem zautomatyzowania procesów produkcyjnych, sprzedażowych i administracyjnych i relatywnie niewielkim zatrudnieniem jednakże do X przypisane są funkcjonalnie określone stanowiska pracy, opisywana jednostka obejmuje zatem również czynnik ludzki. Reasumując X to zespół wzajemnie powiązanych składników materialnych i niematerialnych w tym również zobowiązania.

Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie

Od początku swojego istnienia X wyodrębniona była w ramach A jako wewnętrzna jednostka, co wynikało z aspektów geograficznych (zlokalizowanie aktywów tworzących jednostkę), aspektów technologicznych (odrębność procesów produkcyjnych) oraz aspektów biznesowych (odmienny potencjał rynkowy). W 2013 r. nastąpiło formalne organizacyjne wyodrębnienie X w oparciu o zarządzenie Zarządu Spółki. Wraz z przyjęciem nowego programu finansowo-księgowego dokonała się również formalizacja wyodrębnienia finansowego X. Jak podkreśla się w doktrynie wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku X, poprzez odpowiednie zapisy na kontach, ich oznaczenie. Do tej jednostki przypisać można zarówno przychody jak i koszty, dodatkowo dla tej jednostki sporządzany jest okresowy wewnętrzny bilans i rachunek wyników. Powyższe dowodzi zatem, że w przypadku X mówić można o wyodrębnieniu organizacyjnymi i finansowym w ramach A.

Realizacja określonych zadań gospodarczych

X realizuje alternatywną do głównego nurtu działalności Spółki metodę zagospodarowania pozyskiwanego gazu ziemnego (metanu). Opisane paliwo wykorzystywane jest do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, które następnie są zbywane do kontrahentów A. Założenia biznesowe dotyczące X jak i faktyczna aktywność rynkowa tej jednostki niewątpliwie związana jest zatem z realizacją przyjętych zadań gospodarczych.

Możliwość stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa

X wyposażone jest w odpowiednie składniki materialne i niematerialne umożliwiające samodzielne funkcjonowanie i realizację zadań biznesowych. Wspomniane składniki są ze sobą powiązane i istnieje miedzy nimi stosowna relacja, sama jednostka umożliwia również generowanie przychodów. Zgodnie z intencjami wyrażanymi przez nabywcę, po transakcji sprzedaży jednostka będzie dalej nieprzerwanie funkcjonować, sam transfer odbędzie się w sposób płynny i nie poskutkuje utratą biznesowej funkcjonalności jednostki. Zdaniem Spółki zasadne jest zatem twierdzenie, że X niezależnie od swojego ulokowania w ramach struktur prawnych podmiotów mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyznaczone zadania.

Powyższe wnioski nie są modyfikowane faktem, iż z pozycji bilansowych dotyczących X wyłączone zostały wierzytelności sporne, co do których toczy się spór pomiędzy A i jej kontrahentem w zakresie ich zasadności i wysokości. Kwestia ta ma znaczenie poboczne i nie wpływa na zaburzenie walorów X jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając na względzie powyższe, Spółka uważa że X stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa i konsekwentnie transakcja sprzedaży tej jednostki nie będzie objęta podatkiem VAT co wynika wprost z brzmienia art. 6 pkt 1 ustawy VAT.

Spółka pragnie nadmienić, że powyższe wnioski i konkluzje zostały oparte na brzmieniu przepisów podatkowych oraz na bogatym dorobku doktryny, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk prezentowanych w wydawanych interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach sądów administracyjnych. W ramach przykładu wymienić tu można:

 • wyrok NSA z 21 czerwca 2012 r., sygn. I FSK 1586/11,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. IBPP4/443-201/13/BP,
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2013 r., sygn. ITPP2/443-487/13/AW.

Ad. 2

Sprzedaż X nie będzie rodzić obowiązku korekty odliczonego wcześniej podatku VAT naliczonego dotyczącego zakupów środków trwałych i obrotowych (w tym zapasy części zamiennych, materiały, inne) wchodzących w skład zbywanej jednostki. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie przyjętego stanowiska.

Stosownie do zapisów art. 86 ust. 1 ustawy VAT w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Obowiązek skorygowania podatku naliczonego od wcześniej nabytych towarów lub środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem zbycia przedsiębiorstwa, reguluje art. 91 ust. 9 ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta podatku jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wspominana korekta jest realizowana w sytuacji gdy zajdą okoliczności określone zapisami art. 90 i 91 ustawy VAT. Zatem korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy VAT, dotyczy podatku naliczonego od zakupów związanych jednocześnie z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, jeżeli podatnik nie jest w stanie wyodrębnić całości lub części kwot podatku, które posłużyłyby tylko czynnościom opodatkowanym oraz gdy zmianie uległo przeznaczenie towaru, od którego podatek został odliczony lub nieodliczony w całości. Ponadto, jak zostało już wspomniane korekta ta jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego następcą prawnym (beneficjentem praw i obowiązków zbywcy), który w tym zakresie przejmuje, wynikające z art. 91 ust. 1-8 ustawy, obowiązki swojego poprzednika.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zbycie przez Spółkę X stanowiącą zorganizowaną części przedsiębiorstwa wyłączone spod działania ustawy VAT, tj. nie podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, nie zobowiązuje A do dokonania jakiejkolwiek korekty podatku naliczonego w związku z dokonaniem wyżej wymienionej czynności.

Powyższe stanowisko Spółki potwierdzane jest w wydawanych interpretacjach podatkowych. Przykładowo wnioski zbieżne z poglądami A przedstawione zostały w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 września 2013 r., sygn. IBPP4/443-277/13/LG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY